Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Interview Svet kresťanstva
31. december 2022

Anketa o zosnulom emeritnom pápežovi

Kým bol pre cirkev a svet pápež Benedikt XVI.?

Odpovedajú Stanislav Zvolenský, Cyril Vasiľ, František Mikloško, Juraj Vittek, Martin Luterán a ďalší.

Kým bol pre cirkev a svet pápež Benedikt XVI.?

Vo veku 95 rokov zomrel v posledný deň roka Benedikt XVI. Viacerých osobností a znalcov cirkevného prostredia sme sa opýtali, kým bol pre cirkev, svet aj pre nich osobne emeritný pápež.

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

Svätý Otec Benedikt XVI. bol mimoriadne múdry a svätý duchovný otec pre Katolícku cirkev, ktorý nás viedol k pravej viere v súčasnom svete. Pre celý svet je jedinečnou morálnou autoritou. Jeho slová a život boli a zostanú oporným bodom pre všetkých, ktorí majú úctu k ľudskému životu ako Božiemu daru.

Cyril Vasiľ, arcibiskup, košický eparchiálny biskup

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. bol mužom, ktorý sa do dejín cirkvi zapísal mnohorakým spôsobom: ako teológ; ako kardinál, ktorý dlhé roky bdel nad čistotou viery na čele Kongregácie pre náuku viery; ako nástupca svätého Jána Pavla II.; ako muž, ktorý v búrlivých časoch spoločenských i teologických zmien a kontrastov verne viedol lodičku Kristovej cirkvi. Alebo ako to on sám hovoril, snažil sa byť dobrým a pokorným pracovníkom v Božej vinici.

Bol mužom, ktorý zmenil novodobé dejiny cirkvi aj tým, že zmenil obraz pápežstva ako funkcie, ktorá zostáva človeku až do smrti. Po siedmich storočiach bol prvým pápežom, ktorý dokázal povedať, že jeho sily už nestačia na vykonávanie tohto úradu, a preto sa ho zrieka, aby otvoril cestu svojmu nástupcovi Františkovi.

Mal som k nemu aj osobný vzťah – poznal som sa s ním ešte z čias, keď pôsobil v Kongregácii pre náuku viery a neskôr ma vymenoval za biskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Mal osobitné zásluhy aj o našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorú povýšil na metropolitný stupeň.

Chcem vyjadriť radosť z toho, že Boh dal cirkvi tohto muža, ale aj ľudský zármutok nad smrťou, ktorá však prichádza v situácii, v akej bol Simeon, keď povedal: „Teraz môžeš, Pane, prepustiť svojho služobníka...“

Emeritný pápež Benedikt žil posledných desať rokov utiahnutý v kláštore a sprevádzal cirkev svojou prítomnosťou a modlitbami, príkladom svojho života aj svojej pokory. Tento obraz muža pokory, modlitby a hlbokej viery bude tým obrazom, ktorý zostane najhlbšie zapísaný v dejinách cirkvi. Sprevádzajme jeho dušu modlitbou a s dôverou, že ten, ktorý verne slúžil svojmu Pánovi, sa dnes narodil pre nebo.

 

František Mikloško, bývalý politik a disident

Benedikt XVI. bol nebeský zjav rozumu a viery. Pred jeho intelektom sa s úctou skláňal celý svet, svojou jednoduchou rečou nás približoval k najväčším tajomstvám viery. Bol ukotvený v tradícii, ale zároveň bol otvorený a predvídal prichádzajúci čas cirkvi. Zomrel v posledný deň roka 2022, má to azda znamenať koniec jednej éry v živote cirkvi?

Jozef Bartkovjak, jezuita, končiaci vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News

Benedikt XVI. bol veľkým pápežom a teológom, človekom vnútornej slobody, duchovnej a intelektuálnej ušľachtilosti. Pre cirkev bol príkladom svätého duchovného pastiera, pokorného a odvážneho, ktorý sa necháva viesť Bohom a nehľadí na popularitu či mienky sveta.

Ukázal, že cirkev žije v prvom rade zo vzťahu k osobe Ježiša Krista, ktorého predstavil vo svojej trilógii Ježiš Nazaretský. Tá zostáva jeho duchovným odkazom pre každého veriaceho človeka, súčasťou svetovej náboženskej literatúry a intelektuálnou výživou vzdelaného katolíka.

Nadviazal na sv. Jána Pavla II., na ktorého pontifikáte sa výrazne podieľal ako jeho spolupracovník na poli posilňovania viery v cirkvi. V duchu Druhého vatikánskeho koncilu ukázal, že Kristova cirkev je tu pre celý svet, s ktorým vedie úprimný a otvorený dialóg aj pri riziku nepochopenia či dezinterpretácie.

Zasadil sa za očisťovanie cirkvi od zla zneužívania. Veril v pôsobenie Ducha Svätého a nebál sa zveriť do jeho rúk budúcnosť cirkvi pri svojom odstúpení z úradu. Bol ako víno, ktoré nepotrebuje chvály a nálepky, pozná sa po chuti a časom ešte viac naberá na kvalite.

Anton Ziolkovský, farár v Novej Lesnej, bývalý výkonný sekretár KBS

Čím viac ľudia chápu, že cirkev stojí na Božom Synovi, tým viac vidia v nej svoj domov a oporu. Zosnulý pápež bol zosobnením tejto túžby pre mnohých veriacich. Hoci bol akademikom, správal sa kultivovane a otcovsky, vyžarovala z neho žitá viera a istota, ktorú mu tento osobný život viery dával. Jeho vyjadrenia boli presné, bolo z nich cítiť, že rozumie teológii i súčasným ideovým koncepciám.

Smrťou Benedikta XVI. sa končí éra pápežov, ktorí osobne zažili Druhý vatikánsky koncil. Voľba za pápeža ho asi prekvapila. Predsa len mu bol bližší svet ideí ako manažment miliardového kolosu. Prekvapil nás, keď sa svojho úradu vzdal, lebo v tomto svete nie je zvykom, aby ľudia, ktorí majú veľkú moc, sa jej len tak vzdávali.

Inzercia

Určite sa bude veľa debatovať o jeho zodpovednosti za dianie v cirkvi i o tom, o čom všetkom vedel či nevedel. Nech to dopadne akokoľvek, do večnosti odišiel človek, biskup, pápež, o ktorom môžeme povedať, že sa správal pokorne a múdro; ktorý rozumel dôležitosti kresťanskej viery, jej miestu v tomto svete a neustále na to upozorňoval.

Nám všetkým, celej cirkvi, bude chýbať. Modlím sa za spásu jeho duše a prajem si, aby jeho schopnosť skĺbiť vzdelanosť a ľudskú zrelosť pochopiť súčasný svet mnohých inšpirovala.

Ľudovít Malík, redaktor Rádia Lumen a bývalý redaktor Vatikánskeho rozhlasu

Prínos Benedikta XVI. pre Katolícku cirkev a pre celý svet zhodnotia historici i teológovia v priebehu nasledujúcich rokov. Dnes sa odvážim povedať, že v budúcnosti pre jeho teologické dielo bude jeho osobe udelený titul „učiteľ cirkvi“.

V mysli mi vyvstáva krásna spomienka na stretnutie s ním v roku 2006 v sídle Vatikánskeho rozhlasu. Stretol som tam človeka, ktorý bol veľmi vnímavý a pozorne si vypočul rozličné názory. Jeho príhovory boli vždy presne štruktúrované a teologicky cenné, aj keď ich preklad do slovenčiny nebol jednoduchý. A práve to mu odvážne a s láskou povedala moja kolegyňa. Spozornel, bolo vidieť, že sa to snaží pochopiť a s láskou to prijal. Takto si pamätám Benedikta XVI.

Jeho odstúpenie z úradu by mohlo byť inšpiráciou pre politikov – vedieť odísť. Pre mnohých politikov v dnešnom svete bolo toto gesto nepochopiteľné, bolo však svedectvom pápežovej osobnej viery v Krista.

Svedectvom pre svet i cirkevných predstaviteľov boli aj posledné roky jeho života v ústraní. V pokore a tichu sa modlil za cirkev i svet. Neovplyvňoval politikov, neťahal cirkevnými nitkami, bol požehnaním a príkladom poslušnosti voči pápežovi Františkovi.

Marián Gavenda, farár v Devíne, bývalý hovorca KBS

Bol to maják, ktorý stojí na pevnom základe, pomáha zorientovať sa v prítomnosti a zároveň ukazuje určitú cestu do budúcnosti. Toto predstavoval pre cirkev aj pre svet v rozkolísaných, či už politických, ideových, alebo aj vnútrocirkevných prúdoch. Dalo sa spoľahnúť, že toto je istota.

Jeho vízie, ktoré budeme zrejme hodnotiť až s odstupom času, udávali smer, či už sa niekomu páčili, alebo nepáčili. Sám povedal, že ak by sa stretal len s prijatím a úspechom, musel by sa pýtať, či hlása evanjelium celé, že ide o prirodzený jav. Kontroverzia bola teda skôr v reakciách na neho, nie v jeho výpovediach, ktoré boli pokojné a jednoznačné.

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha

Autentický svedok viery. Všetky jeho životné roly ponúkali svetu Pravdu jeho vlastným originálnym a príťažlivým štýlom. Vedel, že čas politicky dominujúceho kresťanstva je preč a našou úlohou je byť tvorivou menšinou – menšinou, ktorá svojím životným štýlom inšpiruje pasívnu väčšinu.

Kresťanská tvorivosť však predpokladá zakorenenosť vo viere a v rozume. Benediktova životná cesta, pokora, odvaha a najmä mnohé jeho diela k tejto zakorenenosti už pomohli mnohým a budú pomáhať aj ďalším generáciám. Vďaka Bohu za tohto výnimočného človeka, učiteľa, teológa a pápeža.

Juraj Vittek, farár vo Farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

Pápež Benedikt XVI. je jednou z najdôležitejších postáv kráčania cirkvi hľadajúcej svoje miesto v súčasnom svete. Bol nielen pápežom, ale aj jednou z hybných síl Druhého vatikánskeho koncilu ako teológ, neskôr jedným z najdôležitejších spolupracovníkov, pokornou sivou eminenciou dlhého pontifikátu svätého Jána Pavla II.

V tomto období i za svojho vlastného pontifikátu ponúkal neúnavne výklad Druhého vatikánskeho koncilu v kontinuite s celými dejinami cirkvi. Bol jedným z najväčších mysliteľov 20. storočia. V jeho osobe sa spája velikán s nemalou pokorou a poníženosťou. Pamätáme si, ako sme ho neraz videli v čiernej reverende s aktovkou v ruke prechádzať nenápadne a pokorne Svätopeterským námestím na ceste „do práce“ na Kongregáciu pre náuku viery. Bežní turisti ani netušili, kto to okolo nich prechádza.

Bol verný tichosti a pokore svojho patróna svätého Jozefa a jeho vernosti svojmu poslaniu ochrancu Božieho tajomstva a cirkvi. Zomrel na sviatok svätého Silvestra, ktorý je ako prvý uctievaný (spolu so svätým Martinom z Tours) ako „vyznávač viery“, lebo neochvejne svedčil ako maják svetlom viery uprostred mnohých teologických a disciplinárnych problémov a súženia vnútri cirkvi i mimo nej.

Mojou najsilnejšou spomienkou na jeho pontifikát boli duchovné cvičenia, ktoré preňho viedol vo Vatikáne o. F.-M. Léthel, OCD, môj drahý priateľ, duchovný otec a učiteľ, a pri ktorých príprave som mal tichú, nenápadnú účasť. Na konci duchovných cvičení pápež Benedikt povedal: „Svätí: vy ste nám ich ukázali ako ,hviezdy‘ na oblohe dejín a svojím oduševnením a radosťou ste nás voviedli do kruhu týchto svätých. Ukázali ste nám, že práve ,malí‘ svätí sú ,veľkými‘ svätými. Ukázali ste nám, že scientia fidei (veda viery) a scientia amoris (veda lásky) idú spolu a dopĺňajú sa, že veľký rozum a veľká láska idú spolu, ba čo viac, veľká láska vidí viac ako samotný rozum.“

Benedikt XVI. stelesňuje uprostred malosti súčasného relativizmu a pragmatizmu práve tento veľký Rozum a veľkú Lásku, ktoré pramenia z vytrvalého života vo svetle Božieho zjavenia a viery v Krista.

S. Zvolenský: Postoj/Adam Rábara; C. Vasiľ: TASR/Milan Kapusta; F. Mikloško: Postoj/Andrej Lojan; M. Gavenda: Postoj/Adam Rábara; A. Ziolkovský: TASR/Jakub Kotian; M. Lurerán: Postoj/Andrej Lojan; Ľ. Malík: archív Ľ. M.; J. Bartkovjak: archív J. B.; J. Vittek: Postoj/Andrej Lojan

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.