Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
13. marec 2023, 08:10

Desiate výročie zvolenia za pápeža

Františkovi blahoželajú patriarcha Kirill, imám al-Tajíb aj slovenskí biskupi

Františkovi blahoželajú patriarcha Kirill, imám al-Tajíb aj slovenskí biskupi

Foto: AP/TASR/Gregorio Borgia

Prosím Pána, aby vás zachoval v dobrom zdraví a požehnal vás, píše v liste predseda KBS Bernard Bober.

Pápežovi Františkovi k 10. výročiu zvolenia za hlavu Katolíckej cirkvi blahoželajú duchovní predstavitelia z celého sveta.

Bartolomej, konštantínopolský ekumenický patriarcha

„Je pre mňa mimoriadnou cťou a hlbokou radosťou vyjadriť svojmu milovanému bratovi, pápežovi Františkovi, čo najúprimnejšie blahoželanie pri príležitosti desiateho výročia jeho zvolenia za prvého biskupa našej sesterskej Rímskej cirkvi. Počas týchto desiatich rokov nás naše priateľstvo a spolupráca, najmä v službe prinášania útechy a pokoja všetkému Božiemu ľudu a v poverení podporovať starostlivosť a uzdravenie celého Božieho stvorenia, zblížili v našom spoločnom presvedčení a odhodlaní vidieť tvár a prijať prítomnosť nášho Pána Ježiša Krista v najmenších trpiacich bratoch a sestrách.

Drahý brat František, oceňujeme priority, ktoré ste si stanovili vo svojej službe, oceňujeme rozvážnosť vášho konania a obdivujeme pokrok vášho mandátu. Osobne sa teším na zdieľanie ďalších krokov na vašej požehnanej ceste, keďže sa blížime k historickej spomienke a mimoriadnemu sláveniu Prvého ekumenického koncilu v Nicei, na ktorom boli sformulované hlavné články nášho kresťanského vyznania viery. Ad multos annos, môj drahý priateľ! Chrónia pollá!“

Kirill, moskovský patriarcha

„V ťažkých časoch, aké prežívame, môže priniesť dialóg medzi náboženskými lídrami dobré výsledky,“ citovala z blahoželania moskovského patriarchu ruská agentúra RIA Novosti.

Justin Welby, canterburský arcibiskup

„Prvýkrát som sa s pápežom Františkom stretol asi dva až tri mesiace po tom, ako som začal vykonávať svoju funkciu, a bol som veľmi nervózny. Nikdy predtým som sa nestretol s pápežom, nevedel som, čo si mám myslieť, nevedel som, aký je.

Vošli sme dnu, sadol som si a on mi povedal: ,Som starší ako vy.‘ A ja som si pomyslel: ,Ach tak, to bude jeden z tých...‘ On však dodal: ,... o tri dni!‘ Pretože on sa oficiálne ujal svojej služby tri dni predo mnou. Tento začiatok mi toho povedal veľa o pápežovi Františkovi a charakterizoval moju skúsenosť s ním.

Zakúsil som jeho neobyčajne hlbokú ľudskosť, ktorá nerobí kompromisy v otázke pravdy a ktorá považuje každú ľudskú bytosť za nekonečne hodnotnú. Hovorí to veľa ľudí – a hovorím to aj ja –, uňho vidím, ako to žije.

Druhou vecou je pozoruhodná morálna predstavivosť. Snaží sa pozerať na problémy inou optikou, iným spôsobom. Možno je to v dôsledku jeho jezuitského pozadia, neviem – u jezuitov to tak často býva. Výsledkom je však, že sa k problému postaví z prekvapivého uhla. Keď sa s ním rozprávate o mnohých problémoch, ktorým čelí cirkev, vidí do vnútra ľudského srdca, ale tiež nachádza spôsoby lásky, ktoré dokážu odomknúť zatvrdnuté časti srdca.

A tretia vec, ktorú chcem na jeho adresu povedať, je, že jednoduchosť, ktorú na ňom badať, je skutočnou jednoduchosťou.

Sú tu tieto tri veci: pozoruhodná sila intelektu a charakteru, pozoruhodne hlboké srdce a jeho jednoduchosť mu umožňujú osloviť ľudí mimo cirkvi, a to mimoriadnym spôsobom, ako to robil svätý Ján Pavol II. Je v tom hĺbka, ktorá je požehnaním pre celú cirkev, nielen pre rímskokatolícku.“

Riccardo Di Segni, hlavný rabín židovskej komunity v Ríme

„Dosiahli sme desiaty rok pontifikátu pápeža Františka. Číslo desať je dôležitým symbolickým číslom, základom nášho systému počítania, je to desať prstov na ruke, ale pre biblistu ,desiatka‘ pripomína Desatoro, pripomína aj desať základných slov, ktorými bol stvorený svet, a desiatka bola aj – podľa Mojžišových slov – šumom izraelského ľudu počas jeho pobytu na púšti. Desatoro teda v biblickom zmysle pripomína základy konania a tiež túžbu tieto základy niekedy porušiť.

Máme tu teda pred sebou významný dátum na oslavu: pápežovi Františkovi želám, aby mu naďalej slúžilo zdravie, veľa síl a predovšetkým múdrosti, a aby naďalej viedol svoje spoločenstvo s takou silou a múdrosťou ako doteraz. A tiež aby si zachoval tento výnimočný priateľský vzťah, ktorý si po celý čas želal udržiavať so židovským národom.“

Ahmad al-Tajíb, veľký imám Univerzity Al-Azhar

„Drahý priateľ a brat pápež František, srdečne ťa pozdravujem. Je mi potešením poslať Vašej Svätosti čo najsrdečnejšie blahoželanie k desiatemu výročiu vášho desaťročného pôsobenia vo funkcii pápeža a hlavy Katolíckej cirkvi.

Som hrdý na to, že môžem oceniť vašu slávnu cestu počas uplynulých desiatich rokov, počas ktorých ste sa usilovali budovať mosty lásky a bratstva medzi všetkými ľuďmi, a vaše neúnavné úsilie o presadzovanie hodnôt ľudského bratstva a o nadviazanie dialógu medzi veriacimi ako základu na dosiahnutie mieru, po ktorom všetci túžime.

Môj brat pápež František, náš dnešný svet je plný výziev, konfliktov a ťažkostí na všetkých morálnych, ekonomických a sociálnych úrovniach, ktoré zvyšujú utrpenie mnohých ľudí; preto sa stáva veľkou zodpovednosťou vodcov a dôsledných emblematických osobností, ako ste vy, zmierňovať utrpenie ľudí a utláčaných.

Modlím sa k Bohu, aby požehnal vaše úsilie o mier a pomohol nám spolu s vami a všetkými ľuďmi dobrej vôle splniť našu náboženskú a morálnu povinnosť podporovať mier a posilňovať vzájomné poznanie a solidaritu.

Nech ťa – môj drahý brat – požehná pevné zdravie, prosperita a šťastie a nech ťa všemohúci Boh vždy požehnáva. S radosťou vítam každú iniciatívu na spoluprácu pri realizácii ľudského bratstva, aby v našom svete zavládla bezpečnosť, mier, spolužitie a stabilita.“

Rada Európskych biskupských konferencií (CCEE)

„Svätý Otče, pri príležitosti desiateho výročia vášho zvolenia za biskupa Ríma chceme vyjadriť náklonnosť a blízkosť všetkých biskupov Európy k vašej osobe a vďačnosť za dar vašej služby ako nástupcu apoštola Petra v službe cirkvi a ľudstvu.

Inzercia

Naše želanie sa stáva vďačnosťou za učenie, za svedectvo evanjeliového života a duchovného otcovstva, ktorým nás vediete, a za vaše rozsiahle ,európske magistérium‘, ktoré šírite. Ako si nepripomenúť vašu návštevu v Európskom parlamente a Rade Európy v Štrasburgu v roku 2014, ale aj mnohé cesty v srdci nášho kontinentu, udelenie Ceny Karola Veľkého v roku 2016, ale aj stretnutie s hlavami štátov a predsedami vlád Európskej únie pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, 24. marca 2017.

Svätý Otče, práve na tomto stretnutí ste zdôraznili, že ,otcovia zakladatelia nám pripomínajú, že Európa nie je súborom pravidiel, ktoré treba dodržiavať, nie je príručkou protokolov a postupov, ktoré treba dodržiavať. Je to život, spôsob chápania človeka, ktoré vychádza z jeho transcendentnej a neodňateľnej dôstojnosti, a nie v zmysle súboru práv, ktoré treba brániť, alebo požiadaviek, ktoré treba presadzovať‘.

Ďakujeme vám za povzbudenie, aby sme neprepadli skľúčenosti a rezignácii, pretože ,Pán nás povolal k veľkolepému dielu – pracovať na tom, aby bol jeho dom stále prívetivejší, aby doň každý mohol vstúpiť a prebývať v ňom‘ (homília k 50. výročiu CCEE), a za to, že nás naďalej sprevádzate v delikátnom poslaní ohlasovať Krista a ,pomáhať Európe znovu objaviť stále mladú tvár Ježiša a jeho nevesty‘, znovuobjaviť kresťanské hodnoty, ktoré sú základom jej európskej identity.

Ďakujeme vám, Svätý Otče, za to, že ste v ostatnom roku od invázie na Ukrajinu nikdy neustali vyzývať na ukončenie vojny a modliť sa za obete tohto konfliktu. Spolu s našimi cirkevnými spoločenstvami chceme pripojiť náš hlas k vášmu a obnoviť výzvu adresovanú tým, ktorí majú moc nad štátmi, aby čo najskôr dospeli k spravodlivému mieru pre ukrajinský ľud.

Potvrdzujeme našu jednotu s vami, Svätý Otče, a uisťujeme vás o našich modlitbách, prosiac o vaše otcovské požehnanie. Blahoslavená Panna Mária, Matka Európy, a svätí patróni nášho kontinentu nech vám pomáhajú vo vašej Petrovej službe.“

Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku

„Trinásteho marca slávime 10. výročie zvolenia pápeža Františka za najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi.

Magistérium pápeža Františka je veľmi rozmanité (obohatené jeho encyklikami, listami a apoštolskými exhortáciami, homíliami a príhovormi) a zahŕňa rôzne témy a otázky, ale vo svojej podstate je pastoračné.

Pri tomto významnom výročí v pokore cítim, že v magistériu pápeža Františka zachytávam pozvanie celému ľudstvu a zvlášť kresťanom a veriacim ísť vo svojej viere na podstatu, žiť ju integrálne s evanjeliom a vychádzať na periférie sveta.

Zamerať sa na podstatu znamená ísť do hĺbky..., k tomu, čo má hodnotu pre život (homília na medellínskom letisku v Kolumbii, 9. septembra 2017). Zamerať sa na podstatu znamená, že v kontinuite so skutočnou magisteriálnou tradíciou Cirkvi sa treba oslobodiť od všetkých takých vecí okolo nás, ktoré nám môžu zatieniť pravé evanjeliové posolstvo. Ísť na podstatu znamená pochopiť syntézu Ježišovho posolstva: Choďte teda (vyjdite), kážte, ohlasujte evanjelium (porov. Mt 28,19). Netreba sa teda báť nových vecí, ísť v ústrety blížnemu a otvoriť sa dialógu so súčasným svetom. Cirkev má začleňovať a nikoho nevylučovať.

Ježiš učí, že vzťah s Bohom nemôže byť chladným priľnutím k normám a zákonom ani konanie určitých vonkajších skutkov, ktoré nevedú ku skutočnej zmene života (homília na medellínskom letisku v Kolumbii, 9. septembra 2017).

Preto treba byť milosrdní a nielen si robiť starosti o nášho blížneho, ale starať sa o neho.

Zameranie na podstatu sa teda odzrkadľuje v nábožnosti, ktorá spája slová s gestami. Pápež František vo svojom magistériu kladie veľký dôraz na skutočnosť, že dôkazom viery, ktorú vyznávame, a tým, čo jej dáva život, sú konkrétne gestá.

Desať rokov pontifikátu pápeža Františka je plných gest (ako príklad sa uvádza Svätý rok Božieho milosrdenstva), ktoré ukázali, že viera sa šíri viac, keď je ohlasovanie sprevádzané aj životom, ktorý je v súlade s tým, čomu sa verí.

V jednote so všetkými biskupmi Slovenska (ktorí sa modlili a poslali blahoprajný list pápežovi Františkovi), a pripomínajúc si s celým slovenským národom návštevu Svätého Otca v dňoch 12. – 15. septembra 2021, vyjadrujeme naše blahoželanie: Pápež František, všetko najlepšie k 10. výročiu pontifikátu, všetci sa chceme snažiť ísť v našej viere na podstatu.

Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska

„Vaša Svätosť, v mene všetkých biskupov Slovenska vám čo najsrdečnejšie blahoželám k 10. výročiu zvolenia do služby Petrovho nástupcu a prosím Pána, aby vás zachoval v dobrom zdraví a požehnal vás.

Prosíme Všemohúceho, aby vás na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jozefa i vašich osobných patrónov naďalej posilňoval svojou milosťou, takou potrebnou pre náročné vykonávanie služby lásky k cirkvi a celému ľudstvu.

Dovoľte mi, aby som vás ubezpečil, že my všetci – biskupi, kňazi, diakoni, zasvätené osoby spolu so všetkým Božím ľudom žijúcim na Slovensku – sa denne modlíme za vás a na vaše úmysly.“

Dnes treba vedieť

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.