Príbeh gréckokatolíckej cirkvi v Grécku

Príbeh gréckokatolíckej cirkvi v Grécku

Gréckokatolíci v Grécku majú nového exarchu a fascinujúci osud.

V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami, ktorú spravujú benediktíni, sa 15. apríla 2016 konala slávnosť biskupskej vysviacky archimandritu Manela Nina OSB.

59-ročného benediktína byzantského obradu za titulárneho biskupa Carcabie a apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku vymenoval 2. februára 2016 Svätý Otec František, pričom prijal podľa kánonu 210 § 1 Kódexu kánonov východných cirkví zrieknutie sa úradu 76-ročného Dimitria Salachasa, ktorý spomenutý úrad zastával od roku 2008.

Vladyka Manel Nin OSB by mal byť do úradu apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov v Grécku intronizovaný v Aténach 29. mája 2016.

Kompetentný nástupca

Ako sa uvádza na stránke Pápežského gréckeho kolégia v Ríme, v ktorom bol Manel Nin OSB od roku 1999 rektorom, nový apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku sa narodil 20. augusta 1956 v meste El Vendrell, ktoré je súčasťou španielskej arcidiecézy Tarragona. V roku 1980 zložil slávnostné mníšske sľuby v benediktínskom kláštore Monserrat, avšak kňazskú vysviacku prijal až v roku 1998. Medzitým v roku 1992 na Patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme obhájil doktorskú prácu zo sýrskej spirituality s názvom: „Ján Pustovník. Päť rečí o blahoslavenstvách“.  Až do svojho biskupského menovania sa venoval pedagogickej činnosti, hlavne na Pápežskom ateneu sv. Anzelma v Ríme. Zároveň pôsobil aj ako konzultor a člen liturgickej komisie Kongregácie pre východné cirkvi a poradca Úradu liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne.

Manuel Nin, nový apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Grécku.

V roku 1996 začal Manel Nin OSB pôsobiť ako špirituál v Pápežskom gréckom kolégiu v Ríme. V roku 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za rektora tohto kolégia a melchitský gréckokatolícky arcibiskup Boutrus Mouallem ho povýšil na archimandritu. Okrem katalánčiny a španielčiny vladyka Manel ovláda gréčtinu, latinčinu, sýrčinu, taliančinu, francúzštinu a angličtinu. Niekoľkým krátkym komentárom k sviatkom byzantského cirkevného roka, ktoré publikoval vo vatikánskom denníku L‘Osservatore Romano, sa dostalo aj slovenského prekladu.

Cirkev spravovaná profesormi

Nový exarcha pre gréckokatolíkov v Grécku dobre pozná svojho predchodcu v úrade Dimitria Salachasa. Zatiaľ čo Manel Nin od roku 1996 vyučuje na Fakulte východných cirkevných vied Pápežského východného inštitútu v Ríme, Dimitrios Salachas tu dlhé roky pôsobil ako profesor na Fakulte východného kánonického práva. Zoznam publikácií Dimitria Salachasa, rodáka z Atén (*1939), vysväteného za kňaza v roku 1964, je úctyhodný. Salachasovu kompetentnosť si dodnes pochvaľujú aj slovenskí gréckokatolícki kňazi, ktorí mali možnosť počúvať jeho prednášky začiatkom tretieho tisícročia.

Vladyka Dimitrios Salachas je aj konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov, ako aj Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Emeritný exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku je tiež členom Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

Gréckokatolícka cirkev v Grécku

Oproti ostatným „gréckokatolíckym“ cirkvám, ktoré sa takto označujú trocha nešťastne, lebo síce slávia „grécku“, teda byzantskú liturgiu, no zväčša nepestovali gréčtinu ako liturgický jazyk, grécki katolíci byzantského obradu slávia svoje bohoslužby po grécky.

K vzniku gréckych katolíkov byzantského obradu viedli udalosti 19. storočia v Osmanskej ríši. V roku 1856 začína medzi gréckymi pravoslávnymi kresťanmi v Istanbule (kedysi Konštantínopole) misionársky pôsobiť latinský kňaz John Hyacinth Marangos a vytvára veľmi malú skupinu Grékov, ktorí si po konverzii do Katolíckej cirkvi ponechávajú svoj byzantský obrad. V roku 1878 odchádza Marangos pôsobiť do Atén, kde sa mu podarí vytvoriť ďalšiu komunitu gréckokatolíkov, a tam napokon zomiera v roku 1885.

Manuel Nin, piaty zľava.

V Marangovom diele v Istanbule pokračuje konvertovaný grécky kňaz Polykarp Anastasiadis, bývalý študent v pravoslávnom kňazskom seminári na ostrove Chalki. V 80. rokoch 19. storočia sa podarilo založiť dve grécke komunity katolíkov byzantského obradu v obciach Malgara a Daudeli v Trácii. 

V misionárskej práci pokračovali asumpcionisti (kongregácia založená v 19. storočí vo Francúzsku) a zriadili seminár (1895) v Kadiköy (kedysi Chalcedón) a dve malé s Rímom zjednotené grécke cirkevné obce byzantského obradu v Istanbule.

Jedenásteho júna 1911 pápež Pius X. zriadil Apoštolský ordinariát pre gréckych katolíkov byzantského obradu v Osmanskej ríši a 28. júna toho istého roka bol za jeho prvého biskupa vymenovaný Isaias Papadopoulos. Za jeho nástupcu bol v roku 1920 pápežom Benediktom XV. ustanovený George Calavassy. Prvé roky jeho episkopátu boli poznačené grécko-tureckou vojnou (1920 – 22) a následnou výmenou obyvateľstva. V roku 1922 bol nútený preniesť svoj úrad do Atén a dohliadať na migráciu istanbulskej komunity byzantských katolíkov do Atén a gréckokatolíkov z Trácie do mesta Giannitsa v Makedónii.

Konštantínopolský apoštolský exarchát

V roku 1923 Rím povýšil dovtedajší Apoštolský ordinariát na Apoštolský exarchát pre všetkých gréckych katolíkov byzantského obradu. V roku 1932 Svätá stolica ohraničila jeho jurisdikčné územie na štát Grécko a pre gréckokatolíkov v Turecku vytvorila osobitný Konštantínopolský apoštolský exarchát, ktorý má dodnes len jedinú farnosť v Istanbule. V dôsledku neustálej emigrácie Grékov z Turecka, podmienenej v značnej miere útokmi tureckých nacionalistov, počet jeho príslušníkov do roku 2013 klesol na 20. Vakantný je od roku 1957. Posledný gréckokatolícky kňaz v Turecku zomrel v roku 1997. Od roku 1999 je správa exarchátu zverená apoštolským vikárom latinského obradu v Istanbule.

Grécky apoštolský exarchát

Grécka pravoslávna cirkev dodnes považuje založenie gréckokatolíckej cirkvi v podobe Gréckeho apoštolského exarchátu so sídlom v Aténach za svojvoľný počin Ríma na svojom jurisdikčnom území.

 Apoštolský exarcha Calavassy sa pokúsil obmäkčiť nepriateľský postoj svojich pravoslávnych krajanov, ktorí predstavujú 97 percent obyvateľstva Grécka, charitatívnou a sociálnou činnosťou. V roku 1944 založil v Aténach nemocnicu, ktorú zveril gréckokatolíckej kongregácii sestier Božej Matky Pammakaristos, založenej v roku 1920. Túto nemocnicu, považovanú za jednu z najlepších v krajine, v roku 1994 prevzal pod svoju správu grécky štát. Sestry Božej Matky Pammakaristos vedú domov pre hendikepované deti, zariadenie pre seniorov, domov pre študentky a exercičný dom v blízkosti Atén. Grécky apoštolský exarchát vydáva dvojtýždenník Katholiki.

Charity pomohla len chorým

Keď bol v roku 1975 za apoštolského exarchu pre byzantských katolíkov v Grécku ustanovený Anargyros Printesis, nezaobišlo sa to bez ostrých protestov aténskeho pravoslávneho arcibiskupa. Exarcha Printesis pôsobil 33 rokov, pričom jeho rezignáciu v roku 2008 prijal pápež Benedikt XVI., ktorý za jeho nástupcu menoval Dimitria Salachasa. Pápež František v roku 2016 menoval za Salachasovho nástupcu Manela Nina OSB.

Štatistiky

Podľa pápežskej ročenky z roku 2013 má Grécky apoštolský exarchát okolo 6-tisíc veriacich, 15 rehoľných sestier a sedem kňazov, ktorí pôsobia v troch gréckokatolíckych farnostiach (Atény, Giannitsa, Syros).

Na území súčasného Grécka dnes žije okolo 200-tisíc katolíkov latinského obradu. Ide z veľkej časti o potomkov obchodníkov z Benátok, Janova, Pisy a Amalfi.

Prvý cudzinec na exarchátnom stolci

Ako informovala slovenská sekcia Vatikánskeho rozhlasu, hlavným svätiteľom Manela Nina OSB bol jeho predchodca v úrade exarchu katolíkov byzantského obradu v Grécku, vladyka Dimitrios Salachas. Ako spolusvätitelia asistovali vladyka Donato Oliverio z italo-albánskej eparchie Lungro a aténsky latinský arcibiskup Sevastianos Rossolatos. Koncelebrovali prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Leonardo Sandri, kardináli James Harvey a Lluís Martínez Sistach, ako aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Na biskupskej konsekrácii sa zúčastnilo okolo 20 biskupov, medzi nimi aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ s pomocným biskupom Milanom Lachom SJ a bratislavský eparcha Peter Rusnák so svojím protosynkelom Vladimírom Skybom.

Podporu svojmu rehoľnému spolubratovi prišiel vyjadriť aj hlavný opát benediktínskej rehole, Notker Wolf OSB. Nový apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Grécku, vladyka Manel Nin OSB ju bude potrebovať v ešte väčšej miere ako všetci jeho predchodcovia, lebo v porovnaní s nimi má aj hendikep cudzinca, ktorý do Grécka neprichádza ako turista.

Foto: wikimedia, anselmianum.com, http://collegiogreco.blogspot.sk/

Novinka z vydavateľstva

Posvätné manželstvo

Čo ak je Božím zámerom, aby sme boli v manželstve nielen šťa...

Bestseller o hodnote manželstva

O knihe
Cena u nás: 11,18 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo