Odborníci o troch exkomunikovaných kňazoch: Konajú bez akejkoľvek logiky

S biblistom Jozefom Jančovičom z Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (na obr.) a cirkevným právnikom Jánom Dudom z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sme sa rozprávali o študentských rokoch troch nedávno exkomunikovaných kňazov, ich výhradám voči slovenským biskupom a budúcom vývoji.

Ako si spomínate na Stanislava Cigánka, Martina Jarabicu a Martina Chlebeka, kedysi vašich žiakov?
J. Jančovič: Spomínam si na nich ako na nevýrazných študentov skoro bez záujmu. Na hodinách boli duchom akoby inde, vo svojom svete. Nazdával som sa, že príčinou tohto postoja bola ich problematická formácia u baziliánov, kam vraj patrili. Nikdy som neprišiel s nimi do sporu v dôsledku nejakej biblickej otázky. Skúškami u mňa prešli bez vážnejších problémov.

Máte informácie o tom, že niektorí učitelia teológie popierajú inšpiráciu Svätého písma, zázraky, Ježišovo božstvo a jeho vzkriesenie ako to tvrdia?
J. Jančovič: Nemám o sebe a ani o žiadnom vyučujúcom na našej fakulte znalosť o popieraní Ježišovho zmŕtvychvstania. Ak považuje niekto skúmanie povahy biblických textov o kľúčovej a reálnej udalosti v dejinách spásy za popieranie samotného zmŕtvychvstania, vypovedá to dosť veľa o jeho intelektuálnej a duchovnej úrovni. Nie je za tým lenivosť uvažovať nad pokladom našej viery? Svätý otec Benedikt XVI., na ktorého sa priamo odvolávajú, nad vierou vo svojich textoch istotne premýšľa.

Ako vnímate ich rozhodnutie verejne vyzvať biskupov zriecť sa údajných heréz?
J. Jančovič: Ako veľmi tristnú udalosť. Úsilie exkomunikovať biskupov pri nesplnení zadaných ultimát je odrazom ich pomýlenosti a veľkej duchovnej pýchy i totálnej neochoty riešiť trpezlivým spôsobom svoje pochybnosti. Podľahli scestným fundamentalistickým postupom ukrajinskej gréckokatolíckej sekty. Môžeme sa však za nich modliť.

Na akých argumentoch sú postavené ich výhrady voči slovenským biskupom?
J. Duda: Veď práve! Podľa mňa to nie je argumentácia, ale „znôška“ čudne vykonštruovaných záverov až sa človek diví, ako sa niečo také mohlo zrodiť v ľudskej hlave. V rozpore s ľudskou logikou je na jednej strane deklarovať vernosť rímskemu veľkňazovi a na druhej strane odsudzovať slovenských biskupov, ktorých ten istý rímsky veľkňaz menoval do ich úradu a považuje ich za legitímnych pastierov slovenských diecéz. Som naplnený zármutkom nad konaním týchto spolubratov kňazov.

Oni sa odvolávajú na to, že každý veriaci má právo vyzvať biskupov k vyznaniu viery.
J. Duda: Áno, každý pokrstený má podľa Kódexu kánonického práva (kán. 212, § 3) právo povedať cirkevnej vrchnosti to, čo považuje za dobré pre cirkev, ba dokonca to povedať aj iným veriacim. Vždy sa to však musí robiť tak, aby bola zachovaná celistvosť katolíckej viery a mravov, rešpektovanie autority legitímnych pastierov cirkvi, ako aj spoločné dobro a dôstojnosť ľudskej osoby. Tieto zásady neboli dodržané. Právo „povedať cirkevnej vrchnosti“ navyše nevytvára pre cirkevnú vrchnosť povinnosť konať tak, ako im bolo povedané. Konečný úsudok konať alebo nekonať, ale i zodpovednosť za to pred Bohom a cirkvou, prináleží cirkevnej vrchnosti. Napokon, každý biskup, ale aj veriaci vyznáva katolícku vieru vo Vyznaní viery počas nedeľnej omše.

Aký ďalší vývoj predpokladáte?
J. Duda: Veľmi by som si želal, aby sa títo kňazi vrátili do spoločenstva Katolíckej cirkvi, aby neostali zatvrdnutí voči zmiereniu, aby si prestali myslieť, že len oni majú pravdu. K tomu im želám a vyprosujem veľa lásky k Bohu, ale aj k cirkvi, ktorej legitímnymi predstaviteľmi sú predovšetkým nástupcovia apoštolov čiže biskupi.

Foto: adsum.sk

Vážení čitatelia, pondelkovom vydaní týždenníka .týždeň si budete môcť prečítať môj článok o pozadí exkomunikácie troch kňazov a podobnom prípade na Ukrajine .

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo