Povedala mu „Rabbuni“, čo znamená „Učiteľ“!

Povedala mu „Rabbuni“, čo znamená „Učiteľ“!

Komentár nemeckého teológa k dnešnému sviatku svätej Márie Magdalény, ktorý vybral a preložil Ján Krupa.

Mária pochádzala z Magdaly, bohatého rybárskeho mesta na západnom pobreží Genezaretského jazera, ktoré v Ježišovom čase patrilo k najvýznamnejším mestám Galiley. V evanjeliu sa Mária spomína medzi ženami, ktoré nasledovali Ježiša, vždy na prednostnom mieste.

Pre jej súčasníkov bol zvlášť dôležitý zjavne jej pôvod z Magdaly, lebo v protiklade k zvyklostiam vtedajšej doby Máriu neoznačujú bližšie skrze jej zviazanosť s mužom, ako napríklad „Janu, manželku Herodesovho správcu Chúzu“ (Lk 8,3), ale skrze jej rodisko. Mária sa tak javí ako samostatná žena. Tento dojem potvrdzujú iné miesta evanjelia, ktoré sa ňou zaoberajú podrobnejšie.

V každom prípade treba tiež vziať do úvahy, že v žene, ktorú poznáme ako „Máriu Magdalénu“, už v ranom období splynuli tradície o viacerých ženách, ktoré sa spomínajú v evanjeliách: Mária z Magdaly, Mária z Betánie, sestra Marty a Lazára, ako aj žena, ktorá pomazala Ježišovi nohy a ktorej meno nepoznáme. (Lk 7,36-50; Jn 11,1)

Tradícia kresťanského Východu, ktorú potvrdzujú moderní exegéti, stále zastupovala stanovisko, že ide o tri rozličné ženy. O Márii z Magdaly čítame v Markovom evanjeliu, že – spolu s Máriou Jozesovou – sledovala Ježišovo ukrižovanie a uloženie do hrobu. (Mk 15,40-47)

Podľa rímskeho zákona, ktorý trestal smrťou verejný smútok za ukrižovaným a jeho pochovanie, sa tým obe vystavili hrozbe trestu smrti. Mária bola asi aj vodkyňou žien, ktoré v prvý deň týždňa – opäť pod hrozbou trestu smrti – prišli už pred svitaním k hrobu, aby pomazali Ježiša. (Mk 16,1n)

Ikonografia znázorňuje Máriu z Magdaly ako sebavedomú mladú ženu ušľachtilého výzoru s nádobou myrhy v oboch rukách alebo s nádobou myrhy v ľavej a s krížom v pravej ruke. Z Markovho a Lukášovho evanjelia sa dozvedáme, že Ježiš z nej vyhnal „sedem démonov“. (Mk 16,9; Lk 8,2n) Číslo sedem je v Biblii symbolom množstva a úplnosti.

Podľa toho Mária z Magdaly bola úplne v putách zla, ako sa to pri nej vždy chcelo znázorniť. Dosť hlbokým spôsobom zažila, že Ježiš môže zlomiť a premeniť moc zla, ktoré je v srdci každého človeka. (Mt 15,19) Jej uzdravenie sa pre ňu stane zázrakom povolania a príležitosťou, aby putovala s Ježišom a slúžila mu.

Grécky jazyk pozná pre „slúžiť“ dve slová: „diakonein“ a „duleuo“. „Diakonein“, ktoré je použité v Lk 8,3, vyjadruje službu pri nasledovaní Krista, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“, a označuje tým životný postoj a spôsob života podľa Ježišovho príkladu. (Mt 20,28; Lk 22,26; Gal 5,13) Toto slúženie sa dosť podstatne odlišuje od slúženia vo význame práce za plat alebo otrockej práce, pre ktoré sa v gréčtine používa slovo „duleuo“.

Slúženie ako nasledovanie Krista predpokladá dobrovoľnosť. Je nesené presvedčením, že cesta, ktorou šiel Ježiš, je cestou k životu a rozhodnutím uznať tohto Ježiša za „Pána a Učiteľa“ vlastného života.

Mária je presvedčená o Ježišovom postoji k životu a berie si ho za svoj. Na niektorých ikonách preto drží vo svojich rukách nielen nádobu s myrhou, ale aj kríž. Nádoba na pomazávanie vyjadruje úctu, ktorú Ježišovi prejavuje aj po jeho smrti. Kríž predstavuje – a žiaden iný znak to nevyjadruje zjavnejšie – nasledovanie a učeníctvo.

Mária je verná Ježišovi aj po smrti. V tom istom čase, ako apoštoli neschopní konať a plní strachu sedia za zatvorenými dverami, vydáva sa hľadať Ježiša. Jánovo evanjelium informuje, že je prvá, ktorej sa Ježiš zjaví ako Zmŕtvychvstalý, a že ju posiela k apoštolom, aby im ohlásila jeho zmŕtvychvstanie. (Jn 20,11-18) Raná cirkev jej preto dala čestný prívlastok „apoštolka apoštolov“ a kresťanský Východ ju nazýva „apoštolom rovná“.

Mária Magdaléna pre seba zodpovedala otázku, čo pre ňu znamená Ježiš: je môj Pán (Rabbi). Nikto z tých, čo meditujú nad jej ikonou, sa nemôže vyhnúť tejto otázke: Ktorému Pánovi slúžim? 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo