Anjelské hnutie je už v poriadku

Minulý štvrtok vatikánsky denník L´Osservatore Romano publikoval okružný list Kongregácie pre náuku viery, ktorý biskupov informuje o aktuálnej situácii v hnutí Opus Angelorum.

„Dnes, vďaka poslušnosti prejavenej jeho členmi, Opus Angelorum žije verne a jasne v zhode s učením cirkvi a kánonickými a liturgickými normami,“ uvádza sa v obežníku, ktorý ešte 2. októbra tohto roku podpísal prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Joseph Levada.

Zakladateľkou hnutia je Gabriella Bitterlichová (1896-1978) pochádzajúca z Innsbrucku. „Už od detstva mala osobitný vzťah so svojím anjelom strážcom, ktorý ju rokmi viedol k stále hlbšiemu duchovnému životu, k vždy užšej jednote s ukrižovaným Kristom s cieľom vždy užšie spolupracovať na diele spásy,“ píše sa na oficiálnej stránke hnutia. Na radu svojho spovedníka začala rakúska mystička v roku 1949 zapisovať svoje vnútorné videnia. Postupne sa okolo nej vytvárala skupina veriacich, vrátane kňazov a rehoľníc, ktorí pestovali špeciálnu úctu k anjelom. Innsbrucký biskup Paulus Rusch schválil šírenie Bitterlichovej spisov a hnutie sa postupne rozšírilo najmä do nemecky hovoriacich krajín, ale aj do Brazílie či Indie.

Koncom 70. rokov začala hnutie skúmať Svätá stolica. Kongregácia pre náuku viery vydala v rokoch 1983 a 1992 dva dokumenty, v ktorých nariadila, že „členovia Opus Angelorum pri šírení úcty k anjelom musia rešpektovať učenie cirkvi a najmä nepoužívať ,mená´ rozpoznané v domnelých súkromných zjaveniach pripisovaných Gabriele Bitterlichovej, ani neučiť, nešíriť a nepoužívať akýmkoľvek spôsobom teórie viažuce sa k týmto údajným zjaveniam“. Podľa rímskeho korešpondenta BBC Davida Willeyho Bitterlichová tvrdila, že bola v kontakte s archanjelom a spísala stovky mien anjelov a démonov. „Okrem toho boli vyzvaní pridŕžať sa všetkých liturgických noriem, najmä tých, ktoré sa týkajú Eucharistie,“ pripomína aktuálny obežník.

Dekrétom z roku 1992 bola zriadená aj pozícia apoštolského delegáta, ktorý mal dohliadať na dodržiavanie nariadení kongregácie a zároveň zodpovedať za vzťahy medzi Opus Angelorum a rehoľou Rádových kanonikov svätého kríža, ktorej bolo anjelské hnutie v roku 2003 podriadené. Pozíciu delegáta zastával dominikán Benoît Duroux, ktorého v marci tohto roku nahradil ďalší dominikán, Daniel Ols. V roku 2008 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života schválila štatút Opus Angelorum, podľa ktorého má hnutie šíriť úctu k anjelom, povzbudzovať k modlitbám za kňazov a podporovať lásku k trpiacemu Kristovi.

V závere obežníka Kongregácia pre náuku viery vyzýva biskupov k obozretnosti, keďže v minulosti sa objavili prípady, kedy členovia Opus Angelorum, medzi ktorými boli aj kňazi odídení alebo vylúčení z rehole Rádových kanonikov svätého kríža, porušovali nariadenia z rokov 1983 a 1992 v snahe obnoviť v hnutí zakázané praktiky.

Foto: opusangelorum.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo