Vatikán: Použitie prezervatívu pri manželskom styku je neprípustné

Kongregácia pre náuku viery vydala niekoľko dní pred Vianocami nótu (český preklad tu) s názvom K banalizácii sexuality s podtitulom K niektorým interpretáciám Svetla sveta. Kongregácia v nej upresňuje medializované vyjadrenia Benedikta XVI. k používaniu prezervatívov, ktoré prezentoval v knihe rozhovorov Svetlo sveta.


Dokument bývalého Svätého ofícia vydaný ako reakcia na „rôzne nesprávne interpretácie, ktoré vyvolali zmätok ohľadom postoja Katolíckej cirkvi k niektorým otázkam sexuálnej morálky“ je definitívnou bodkou za dohadmi, čo pápež svojimi slovami „o ospravedlniteľnosti používania prezervatívu v istých prípadoch, napr. pri prostitúcii“ myslel. Podľa nóty vyjadrenia Benedikta XVI. „v skutočnosti nepredstavujú zmenu morálnej náuky ani pastoračnej praxe cirkvi“.

Dokument cituje článok 14 často spochybňovanej encykliky Pavla VI. o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti Humanae vitae z roku 1968: „...treba vylúčiť akýkoľvek zásah, ktorý buď vzhľa­dom k predvídanému manželskému styku, alebo pri jeho usku­točňovaní, alebo v priebehu jeho prirodzených následkov sle­duje ako cieľ alebo ako prostriedok znemožniť splodenie života.“ Kongregácia nanovo zdôrazňuje, že manželský sexuálny styk je vždy zjednocujúci a zároveň prokreatívny a prípustné sú len metódy prirodzenej regulácie pôrodnosti. „Názor, ktorý by sa mohol zo slov Benedikta XVI. odvodiť, že v niektorých prípadoch je možné uchýliť sa k použitiu prezervatívu, aby sa predišlo nežiadanému tehotenstvu, je úplne svojvoľný a nezodpovedá jeho slovám, ani jeho mysleniu,“ píše sa v dokumente.

Okrem encykliky Humanae vitae cituje dokument kongregácie aj encykliku Jána Pavla II. o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti Veritatis splendor z roku 1993, pričom sa odvoláva na články 75 – 77. V nich Ján Pavol II. odmietol tzv. proporcionalizmus alebo, ináč povedané, teóriu menšieho zla. „Svätý otec nepovedal, že prostitúciu za použitia prezervatívu si možno vybrať ako menšie zlo, ako to niekto tvrdil,“ píše sa v nóte. Prostitútky a prostitúti sa vždy ťažko previňujú proti šiestemu Božiemu prikázaniu (Nezosmilníš!). Ak sú si vedomí, že pri tom prenášajú vírus HIV, zároveň sa ťažko prehrešujú aj proti piatemu prikázaniu Desatora (Nezabiješ!). „Je nesporné, že ten, kto sa uchýli k použitiu prezervatívu, aby znížil ohrozenie života druhej osoby, usiluje sa o obmedzenie zla, ktorého sa dopúšťa svojím chybným konaním.“ Alebo ináč: neprehrešuje sa proti dvom, ale len proti jednému Božiemu prikázaniu. Práve to môže byť podľa Kongregácie pre náuku viery „prvý krok k úcte k životu druhých“, o ktorom v knihe Svetlo sveta hovoril pápež Benedikt XVI. „Aj keď zlo prostitúcie zostáva v celej svojej závažnosti,“ dodáva nóta.

Imrich Gazda

Foto: amazon.ca

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo