Vianočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi

Vianočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi

Je dôležité, aby sme my kresťania nielen iných vyzývali nasledovať vysoké morálne ideály, ale aby sme sa aj my sami usilovali uskutočňovať tieto ideály vo svojom každodennom živote a v prvom rade službou blížnym.

Vianočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi arcipastierom, pastierom, diakonom, mníšstvu a všetkým verným deťom pravoslávnej cirkvi Rusi 

Preosvietení arcipastieri, dôstojní presbyteri a diakoni, bohabojní mnísi a mníšky, drahí bratia a sestry!

V túto svätú noc vás všetkých srdečne pozdravujem a z duše vám blahoželám pri príležitosti veľkého sviatku Kristovho narodenia: sviatku naplnenia dávnych prisľúbení o spáse ľudského rodu, sviatku nevýslovnej lásky Stvoriteľa k svojmu stvoreniu, sviatku príchodu Božieho Syna - Mesiáša na svet.

V uplynulých storočiach svätí Otcovia povedali mnohé o tajomstve Božieho vtelenia. A teraz my, ako oni prv, načúvame slovám cirkevných modlitieb a hymnov, s úctou vnímame Sväté písmo, ktoré rozpráva o tejto slávnej udalosti, a neprestávame žasnúť nad týmto podivuhodným zázrakom. 

Uvažujúc o Kristovom narodení prepodobný Simeon Nový Teológ píše nasledovné: „Boh, keď prišiel na svet, [...] zjednotil božskú prirodzenosť s ľudskou prirodzenosťou, aby sa človek stal bohom, a aby sa v tomto človeku, ktorý sa stal bohom prostredníctvom milosti, usídlila tajuplným spôsobom Presvätá Trojica (10. homília). A prepodobný Efrém Sýrsky hovorí o Božom vtelení takto: „Dnes  božstvo  položilo na seba pečať ľudstva, aby sa aj ľudstvo ozdobilo pečaťou božstva“ (Hymny na Kristovo narodenie).

Vnímajúc tieto múdre slová pýtame sa samých seba: akým spôsobom sa môžeme ozdobiť touto božskou pečaťou? Ako môžeme dosiahnuť podobnosť s Bohom, ku ktorej sú určení ľudia od stvorenia sveta? Ako máme žiť, aby bol Kristus stvárnený v nás? (porov. Gal 4,19) Odpoveď je jednoduchá: nasledujme Spasiteľove prikázania. Spolu s apoštolom Pavlom sa obraciam na vás všetkých, milovaní: „Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6,2) Prikrývajte všetko láskou a nájdete duševný mier a pokoj. Buďte veľkodušne zhovievaví ku všetkým – a vo vašich srdciach za rozhostí radosť, ktorú „vám nikto nevezme“. (Jn 16,22) „Svojou trpezlivosťou zachránite svoje duše“ (Lk 21,19) – a zdedíte život večný. 

Aké je dôležité, aby sme my kresťania nielen iných vyzývali nasledovať vysoké morálne ideály, ale aby sme sa aj my sami usilovali uskutočňovať tieto ideály vo svojom každodennom živote a v prvom rade službou blížnym. A potom prostredníctvom Božej milosti budeme mať v sebe skutočné plody Ducha: „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, sebaovládanie.“ (Gal 5,22-23)

„Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom.“ (Hebr 10,24) Prekonávajúc konflikty a rozdelenie prinášame samotnému svetu presvedčivé kázanie o narodení Spasiteľa a skutkami svedčíme o neobyčajnej kráse a duchovnej sile pravoslávnej viery. 

Vstúpili sme do roku 2017. Presne sto rokov nás delí od udalostí, ktoré radikálne zmenili život Ruska – veľkého mnohonárodnostného štátu a uvrhli ho do šialenstva občianskej vojny, keď deti povstali proti rodičom a brat proti bratovi. Nasledujúce straty a žiale, ktorými prešiel náš ľud, boli v mnohom predurčené deštrukciou tisícročnej štátnosti a bojom proti náboženskej viere ľudí, čo splodilo hlboký rozkol v spoločnosti.

S bázňou a úctou si pripomíname hrdinstvo novomučeníkov a vyznávačov cirkvi Rusi, pre modlitby ktorých, veríme, Pán neopustil náš ľud a daroval mu silu na vykonanie veľkých pracovných i vojnových hrdinských činov, ktoré viedli k víťazstvu v najstrašnejšej vojne zo všetkých vojen, k obnoveniu štátu, k úspechom, ktoré vzbudzujú obdiv. 

Ďakujeme Bohu za zázrak zjavený celému svetu – vzkriesenie viery a zbožnosti v našom ľude, za znovuvýstavbu zničených svätýň, za nové chrámy a monastiere, ktorých samotná výstavba je viditeľným znakom hlbokých zmien, ku ktorým došlo v srdciach ľudí. 

V posledných desaťročiach v našom živote bolo a zostáva nemálo ťažkostí a skúšok. No všetky sú dočasné a preto sa ich nebojíme. Skúsenosť uplynulého storočia nás naučila mnohé a pred mnohým sa treba varovať.   

Budeme nebojácne kráčať po cestách spásy, „lebo s nami Boh“. Budeme sa upevňovať   vo viere, „lebo s nami Boh“. Budeme sa utvrdzovať v nádeji, „lebo s nami Boh.“ Budeme rásť v láske a konať dobro, „lebo s nami Boh.“

Všetku svoju dôveru vložíme do Pána, pretože On je „večnou skalou“ (Iz 26:4) a podľa svedectva apoštola Petra, „v nikom inom niet spásy“ (Sk 4,12). Svetlo Kristovo nech vždy osvecuje naše pozemské putovanie a nech nás toto putovanie privedie do Nebeského kráľovstva, ktoré Pán pripravil pre tých, ktorí Ho milujú. 

Duchovne sa dnes radujem spolu s vami všetkými, ktorí žijete v rôznych štátoch, mestách a dedinách, no predstavujete jedinú Kristovu Cirkev. Chcel by som vám všetkým zaželať duchovné i telesné zdravie, pokoj vo vašich rodinách a úspechy v práci. A nech Pán a Spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, dá každému z nás možnosť s novou silou a celým srdcom pociťovať jeho prítomnosť v našich životoch.

Amen.

 

/+CYRIL/

PATRIARCHA MOSKVY A CELEJ RUSI

 

Kristovho narodenie

V roku 2016/2017

 

Preklad vianočného posolstva z ruštiny pripravil Ján Krupa.

Foto: wikimedia

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo