Regensburgský biskup: Môžem iba s pokorou prosiť o prepáčenie

Regensburgský biskup: Môžem iba s pokorou prosiť o prepáčenie

Regensburgský biskup Rudolf Voderholzer. Foto – bistum-regensburg.de

Pastiersky list regensburgského diecézneho biskupa Rudolfa Voderholzera po zverejnení výsledkov nezávislého skúmania prípadov fyzického násilia a sexuálneho zneužívania v chrámovom chlapčenskom zbore Regensburgskí dómski vrabci.

Milé sestry a bratia v Kristovi, Pánovi!

Dnes sa na Vás obraciam s veľmi vážnou témou, ktorá v týchto dňoch púta pozornosť mnohých ľudí. Pred niekoľkými dňami právnik Ulrich Weber predstavil verejnosti svoju Záverečnú správu k objasneniu prípadov praktizovania násilia na zverencoch pri Regensburgských dómskych vrabcoch.

Tým sa končí práca biskupstvom povereného, ale nezávisle pracujúceho právnika. Mal zdokumentovať násilie, ktoré bolo spôsobené deťom a mladistvým pri Dómskych vrabcoch v minulosti, objasniť štruktúry a súvislosti, ktoré tieto skutky umožnili alebo dokonca ešte podporovali, a vyšetriť objasňujúcu prácu diecézy od roku 2010.

Najdôležitejší príspevok k tejto práci poskytli dotknutí. Im patrí moja úprimná vďaka, že napriek prežitému utrpeniu sa obrátili na poverencov biskupstva a hlavne na pána Webera. Takýmto spôsobom vzniklo veľmi rozsiahle, bohato diferencované a predovšetkým nezávislé dielo.

Som vďačný pánovi právnikovi Weberovi za vykonanú objasňujúcu prácu, aj keď tieto poznatky sú pre nás veľmi skľučujúce a musíme ich ešte vnútorne spracovať. Niektoré obete sa už vyjadrili pozitívne: táto správa im pomáha uzavrieť mier s touto bolestnou kapitolou ich životného príbehu. Aj poverenec spolkovej vlády pre sexuálne zneužívanie detí ocenil pozitívne túto záverečnú správu.

Najväčšiu časť správy zaberajú opisy dotknutých, ktorí sa v prevažujúcom podiele stali obeťami telesného násilia, sčasti aj sexuálnych prechmatov. Opisy sa vzťahujú hlavne na 60. a 70 roky minulého storočia, no v niekoľkých prípadoch siahajú až do roku 1992.

„Mnohí žili v trvalom strachu pred hroziacimi svojvoľnými trestnými opatreniami – a mnohí dodnes trpia následkami z týchto utrpených ponižovaní. Toto všetko ma veľmi skľučuje a napĺňa hanbou.“  Zdieľať

Kto si prečíta tieto opisy, môže pocítiť len zdesenie a bude zarazený: že chlapci – veľká časť v prípravke v Etterzhausene a Pielenhofene – boli vystavení telesnému ubližovaniu, ktoré výrazne presahovalo v tej dobe trpenú mieru zaucha; že deti a mladiství sa v obidvoch zariadeniach stali obeťami sexuálneho zneužívania; že mnohí žili v trvalom strachu pred hroziacimi svojvoľnými trestnými opatreniami – a mnohí dodnes trpia následkami z týchto utrpených ponižovaní. Toto všetko ma veľmi skľučuje a napĺňa hanbou.

Tu platí, čo formuloval môj predchodca v roku 2010 vo svojom pastierskom liste: „Obetiam tohto obdobia, ale aj všetkým, ktorí sa hlásia až dnes, patrí náš hlboký súcit. Ich cti a dôstojnosti dlžíme, aby sa im dostalo spravodlivosti“ (Pastiersky list biskupa Gerharda Ludwiga Müllera z 21.3.2013, Vestník pre diecézu Regensburg, číslo 12 z 15.12.2010, 132nn.).

Je to o to závažnejšie, lebo tieto deti boli v dobrej viere zverené kňazom a cirkevných zamestnancom, ktorí z poverenia od Krista, Dobrého Pastiera, boli viazaní Desatorom a príkazom lásky k blížnemu.


Vstup do areálu sídla Regensburgských dómskych vrabcov. Foto – TASR/AP

Milí spolukresťania, vzhľadom na hore uvedené opisy môžem iba s pokorou prosiť o prepáčenie. Ako biskup regensburgskej cirkvi prosím namiesto páchateľov, z ktorých väčšina už zomrela, o odpustenie a prosím, aby toto ospravedlnenie bolo prijaté dotknutými.  

Prečítajte si aj
Stovky chlapcov zo speváckeho zboru Regensburského dómu boli obeťami týrania Zdieľať

K záverečnej správe patrí aj pohľad na štruktúry a súvislosti, ktoré umožnili tieto násilné činy a stavy alebo im žičili. Tu vychádza najavo veľmi diferencovaný obraz. Pán Weber tu medziiným uvádza izolovanosť rozličných zariadení, komunikačné bariéry dovnútra i navonok a zanedbania zo strany cirkevných a štátnych dozorných úradov. Len zohľadňovanie týchto súvislostí umožňuje kompletný pohľad na príčiny.

Tretí odsek záverečnej správy sa zaoberá otázkou diecézneho spracovania od roku 2010, keď sa hlásili mnohí dotknutí. Keď vyšli najavo násilné prípady, môj predchodca reagoval „vytvorením príslušných štruktúr pre spracovanie. Popri poverencovi pre sexuálne zneužívanie inštaloval ešte novú pozíciu poverenca pre telesné ubližovanie (Weber, Záverečná správa, 416).

Pátralo sa po podrobných dôkazoch. Skúmali sa osobné akty, zdokumentovali sa výsledky a usilovalo sa o pomoc pre obete. Toto postupovanie vzhľadom na ojedinelé prípady zodpovedalo hlavným líniám Nemeckej biskupskej konferencie, takisto vyplácanie odškodného, ktoré sa dialo od roku 2011. „Pre spôsob postupu skúmania ojedinelých prípadoch toto bolo zmysluplné, no z celkového strategického pohľadu, ako sa ukázalo, nedostačujúce“ (Weber, Záverečná správa, 416).

Pri rozhovoroch s jednotlivými obeťami som si rýchlo uvedomil, že spoločné postupovanie s dotknutými, načúvanie ich očakávaniam a problémom, je dôležité takisto ako nezávislý pohľad na štruktúry a súvislosti. Pre mňa bolo dôležité, aby aj obetiam telesného ubližovania pri Dómskych vrabcoch bolo vyplatené odškodné. Toto bolo možné urobiť najskôr len paušálne.

Rástol úsudok, že biskupstvo musí požiadať o pomoc zvonka a od nezávislej strany. Túto sme našli na odporúčanie Weißer Ring (verejnoprospešný spolok na podporu obetí kriminality, pozn.) v pánovi právnikovi Weberovi, ktorého záverečná správa je teraz k dispozícii, a za ktorú nech mu je na tomto mieste ešte raz vyjadrená vďaka.

K spracovaniu a k pomoci pre dotknutých sú plánované ďalšie odškodňujúce platby a ponuky terapie. K tomu sme ešte zadali dve ďalšie štúdie, ktoré majú presnejšie osvetliť historické a sociologické súvislosti.


Regensburgský dóm s gotickým mostom cez Dunaj v popredí. Foto – TASR/AP

Opakujem svoju prosbu: Pomôžte nám, aby všetci, ktorí sa v iných cirkevných zariadeniach stali obeťami zlého zaobchádzania alebo sexuálneho násilia a doteraz sa neprihlásili, nabrali odvahu zveriť sa nám. Chceme, aby zakúsili uznanie a spravodlivosť, aby sa im pomohlo.

"Podporovať deti a mládež, slovom a príkladom im ukazovať vieru, ale aj učiť sa od nich – to je naše poverenie pre budúcnosť."  Zdieľať

Drahé sestry a bratia! Deťom a mládeži, ktoré sú nám dnes zverené, dlžíme ešte väčšiu citlivosť pre túto tematiku. Mnohé bolo v tomto smere pri Dómskych vrabcoch a v zariadeniach, školách, internátoch a materských školách našej diecézy už dosiahnuté. Ďakujem všetkým, ktorí sa tu usilujú o účinnú a cielenú prevenciu.

Súčasne prosím o podporu pre ďalšie iniciatívy, ktoré robia deti a mládež silnými, aby rýchlejšie identifikovali možných páchateľov a pomáhali upevňovať preventívne opatrenia vo všetkých zariadeniach. Pri tom nás môže motivovať aj nádej, že náš postup ovplyvní aj ostatné časti našej spoločnosti, rodiny, spolky, školy a zariadenia a tak prispeje k tomu, aby mladí ľudia mohli pozitívne rozvíjať svoju osobnosť.

Náš hlavný motív spočíva vo viere v Krista, ktorý postavil dieťa do stredu a napomenul učeníkov: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Mk 10,15).

Podporovať deti a mládež, slovom a príkladom im ukazovať vieru, ale aj učiť sa od nich – to je naše poverenie pre budúcnosť. 

K tomu vyprosujem nám všetkým požehnanie všemohúceho a milosrdného Boha: + Otca i + Syna i Svätého + Ducha.

Regensburg v 16. nedeľu v cezročnom období roku spásy 2017

+ Rudolf, regensburgský biskup

Z nemčiny preložil otec Ján Krupa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo