Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
29. máj 2019

Prečo vystúpenie Ježiša do neba spôsobuje kresťanom radosť?

Niekoľko argumentov, ktoré zhrnul Lev Gillet (1893 – 1980) vo svojej publikácii „Rok Pánovej milosti“.
Prečo vystúpenie Ježiša do neba spôsobuje kresťanom radosť?

Bulharská ikona zo 16. storočia zobrazujúca nanebovstúpenie Pána. Foto – wikipedia

Sviatok Nanebovstúpenie Pána sa slávi v celej Cirkvi od začiatku 5. storočia. Na štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní prichádzali kresťania z Jeruzalema do Betlehema, aby v chráme vybudovanom nad jaskyňou Ježišovho narodenia slávili Ježišovo vystúpenie do neba. V tomto zvyku sa ukazovalo želanie zviazať posledný a prvý deň Pánovho pozemského života.

Kresťania latinskej i byzantskej tradície čítajú na eucharistickej bohoslužbe v rámci slávnosti Pánovho nanebovstúpenia začiatok novozákonných Skutkov apoštolov (1,1-12). Ježiš po poslednom stretnutí so svojimi apoštolmi „sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu“ (v. 9).

Evanjelium na božskej liturgii (Lukáš 24,36-53) informuje o udalostiach od prvého zjavenia zmŕtvychvstalého Ježiša uprostred svojich učeníkov až po jeho vystúpenie do neba: „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema“ (v. 50-52). Pokúsme sa aj my vstúpiť do tejto radosti z Pánovho nanebovstúpenia.

Prečo vystúpenie Ježiša do neba spôsobuje kresťanom radosť?

Niekoľko argumentov zhrnul Lev Gillet (1893 – 1980) vo svojej publikácii „Rok Pánovej milosti“:

Ježišovo vystúpenie do neba korunuje jeho pozemské poslanie. Ježiš vykonal na zemi všetko, čo mu prikázal Otec. Teraz sa mu dostane od Otca prijatia, ktoré si zasluhuje jeho bolestne vybojované víťazstvo nad hriechom a smrťou. Teraz bude Ježiš oslavovaný v nebi.

Inzercia

Ježišovo vystúpenie do neba dosvedčuje prijatie celého Synovho spásneho diela Bohom. Zmŕtvychvstanie bolo prvým vynikajúcim znakom tohto prijatia. Turíce budú jeho posledným znakom. Oblak, ktorý dnes obklopuje Ježiša a vystupuje s ním do neba, predstavuje dym zápalnej obety, ktorý stúpa od oltára k Bohu. Obetný dar sa prijíma. Obeta je pri Otcovi, kde pokračuje večným a nebeským spôsobom. Dielo našej spásy je uskutočnené a požehnané.

Ježiš sa nevracia k svojmu Otcovi sám. Bol to beztelesný Logos, ktorý zostúpil medzi ľudí. Ale dnes je to vtelené Slovo, súčasne pravý Boh i pravý človek, Bohočlovek, ktorý vstupuje do nebeského kráľovstva. Ježiš tam uvádza ľudskú prirodzenosť, ktorú prijal. Ježiš otvára ľudstvu brány nebeského kráľovstva.

Sviatok Nanebovstúpenie Pána nám pripomína život v nebi

Väčšina kresťanov považuje život v nebi len za akýsi doplnok k pozemskému životu, za prílohu ku knihe, ktorej textom je pozemský život. Ale opak je pravdou! Náš pozemský život je iba predslovom knihy, ktorej textom bude život v nebi a tento text nebude mať koniec. Uveďme aj ďalšie prirovnanie: Náš pozemský život je iba úzkym a tmavým – a veľmi krátkym – tunelom, ktorý ústi do prekrásnej a slnečnej krajiny. Priveľa myslíme na to, čo je teraz naším životom. Nemyslíme dosť na to, čo bude naším životom. „Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista...“ (Filipanom 3,20). 

Učeníci zostali po Ježišovom vystúpení do neba plní nádeje, pretože vedeli, že dostanú Svätého Ducha: „Raz, keď s nimi [zmŕtvychvstalý Ježiš] stoloval, prikázal im: ‚Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým‘“ (Skutky apoštolov 1,4-5).

Odporúčame