Marción: dôležitý heretický teológ druhého storočia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Marción: dôležitý heretický teológ druhého storočia

Ilustračný obrázok. Foto: pixabay.com

Marción chcel len kázať Ježišovo rýdze a pôvodné posolstvo, ktoré považoval za znetvorené Cirkvou svojej doby.

Pre Adolfa von Harnacka bol Marción „najvýznamnejšou postavou medzi Pavlom a Augustínom“ (francúzsky preklad Harnackovej knihy Marcion, s. 314).

Správy, ktoré máme o Marciónovom živote a diele, sa k nám dostali z nepriamych prameňov, z početných spisov jeho odporcov, pretože Marciónove spisy sa stratili.

Zachovalo sa sedem krátkych latinských prológov k siedmim pavlovským listom: tento dokument nie je Marciónov, ale má pravdepodobne marciónsky pôvod.

Najdôležitejšie pramene sú: Justín – Marciónov súčasník v Ríme, od ktorého celkom závisia neskorší autori – napísal spis Syntagma proti všetkých herézam, stratené dielo, v ktorom hovoril dôkladne o Marciónovi, ale stručne ho spomína aj v prvej Apológii; Irenej, aj keď ho nemenuje, často odkazuje na Marcióna; naším hlavným prameňom zostáva Tertuliánov spis Proti Marciónovi (207/212), ktorý cituje početné úryvky s Marciónových Antitéz. Ďalšími prameňmi sú: Klement Alexandrijský, „Hippolytov“ Elenchos, Epifán Salaminský atď.

Čo vieme o Marciónovi?

Marción pochádzal zo Sinope (dnes Sinop v regióne Pontus pri Čiernom mori v Turecku). Hovorí sa, že ho exkomunikoval vlastný otec, ktorý musel byť biskupom, pretože Marción zviedol pannu (môže to byť symbol heretika, ktorý kazí Cirkev). Marción zbohatol ako majiteľ lodí a námorný kupec. Nejaký čas bol členom Rímskej komunity, ktorej daroval veľký kapitál. V roku 144 (jediný určitý dátum) bol vylúčený z tejto komunity, ktorá mu úplne vrátila jeho dar. Marción potom založil vlastnú cirkev, ktorá sa rýchlo rozšírila. Zomrel okolo roku 160.

Marciónova náuka

Marción nechcel byť zakladateľom nejakej novej cirkvi, novátorom a ani prorokom, ale kázať v jeho čistote Ježišovo rýdze a pôvodné posolstvo, ktoré považoval za znetvorené Cirkvou svojej doby.

Podľa Marcióna jadro tohto posolstva spočívalo vo vykúpení človeka, ktoré z čistého milosrdenstva uskutočnil Boh v Ježišovi Kristovi.

Od tej chvíle Marción čítal Sväté písmo kresťanstva svojej doby, Starý zákon, tvrdiac, že v ňom dosvedčený Boh je mocný, spravodlivý Sudca, ale aj hnevlivý, krutý, nestály, malicherný, schopný tvrdiť: „Som to ja, čo spôsobujem nešťastie“ (porov. Iz 45,7; porov. Tertull., Adv. Marc. I,1, atď.). Takže tento Boh nemôže byť totožný s Otcom Ježiša Krista. Tento je vskutku „výlučne“ dobrotivý, ako on sám ukázal, keď nám poslal Ježiša Krista.

Z toho pochádzajú dva závery, základy marciónskej náuky: a) dobrotivého Boha, Otca Ježiša Krista, treba odlišovať od Boha Starého zákona, stvoriteľa a pána tohto sveta; b) Starý zákon treba odmietnuť ako základ kresťanskej viery.

Charakter obdivoch bohov je puntičkársky vyjadrený v Marciónových Antitézach. Jeden je vyjadrený v evanjeliu, ten druhý v Zákone, ten prvý je dobrotivý, ten druhý spravodlivý (nie podstatne zlý); ten prvý je Spasiteľ, ten druhý Sudca; jeden zjavil svoju podstatu, keď poslal svojho Syna, ten druhý, keď stvoril tento svet chýliaci sa ku koncu.

Rozdiel medzi týmito dvoma bohmi sa prejavuje predovšetkým v ich správaní k ľuďom.

Človek je stvorenie Boha stvoriteľa, jeho „obraz a podoba“, bytosť z jeho „podstaty“. Napriek tomu tento Boh dovolí, aby jeho stvorenie neposlúchlo Zákon a upadlo do smrti (porov. Tertull., Adv. Marc. II, 5).

Naproti tomu „iný“ Boh, hoci sa nijako nezaviazal ľuďom, ktorí sú bytosťami iného Boha, má milosrdenstvo, keď nechá ohlasovať Kristom, bez nejakého trestania (porov. Tertull., Adv. Marc. I, 23; I,7), odpustenie hriechov.

Kto tomu verí, je vyslobodený z pút úzkoprsého legalizmu. Je mu umožnený nový život bez strachu. V tomto novom živote sa na základe vďačného úžasu z lásky a dobroty Boha spontánne vynorí nová mravnosť (porov. Tertull., Adv. Marc. I, 27 a prológ spisu Antitézy, Harnack 256).

Charakteristikou marciónskej etiky je prísna askéza (totiž dobrovoľné zrieknutie sa matérie, štruktúry tohto sveta a jeho pokušení), zdržanlivosť aj od manželstva a plodenia (aby sa nepokračovalo v padlom svete Boha stvoriteľa).

Kristovo dielo spočíva v ohlasovaní tohto Božieho odpustenia a tejto Božej lásky. S týmto cieľom postačuje, aby Kristus prijal len doketické telo. Drábovia Boha stvoriteľa ho nespoznali a pretože ho ukrižovali, dali mu príležitosť zostúpiť do podsvetia a aj tam dole ohlasovať svoje posolstvo. Veriaci jedného dňa vstanú z mŕtvych „s dušou“; Marciónova náuka nepripúšťa vzkriesenie tela (Tertull., Adv. Marc. I, 24).

Marciónovo dielo

Marción zakladá svoje evanjelium na výlučne biblickom základe. Nachádza ho len v Pavlovi a Lukášovom evanjeliu, ktoré považuje za pavlovské. Ani tieto spisy sa však neuchovali rýdze, ale ihneď po svojom spísaní boli sfalšované „židovčiacimi kresťanmi“, totiž nasledovníkmi Boha tohto sveta podľa im vyhovujúcich kritérií (legalizmus, juridizmus).

A preto Marción opraví tie pavlovské listy, ktoré uznáva ako autentické (Gal, 1 a 2 Kor, Rim, 1 a 2 Sol, Laod = Ef, Kol, Flp, Flm), a aj Lukáša, a prispôsobí ich svojmu krédu, pretože urobí významné vyškrtnutia (nijaký dodatok!). Takto Marción vytvorí prvý kánon novozákonných spisov.

Ako sa prezentovali tieto Písma v kritickom texte stanovenom Marciónom, to vôbec nevieme. Základný text zaiste nebol „západný“ (takto Harnack). Bádanie o tomto probléme bolo radikálne zresetované po nových objavoch a poznatkoch novozákonnej textovej kritiky.

Marción zdôvodňoval svoj kánon v takzvaných Antitézach, ktoré predstavujú určitý druh „Úvodu do Nového zákona“ (Harnack). Toto dielo sa stratilo. Podľa náznakov jeho odporcov, Marción v tomto spise z času na čas porovnával protichodné tvrdenia dogmatického a exegetického charakteru o Bohu vykupiteľovi a Bohu stvoriteľovi a o ich príslušných skutkoch (porov. hore a vyvrátenia Antitéz v Tertull., Adv. Marc. II, 28).

Na otázku, či Marción mal vzťahy s Gnózou, sa dnes dávajú diferencované odpovede. Akoby sa presadzoval názor, že Marción poznal kresťanských gnostikov a bol pod ich vplyvom, no nemožno ho zaradiť do Gnózy (najzávažnejšie rozdiely: negácia jestvovania nejakého jadra božskej podstaty v človeku; vylúčenie mýtu ako základu pre sformulovanie náuky). 

Cirkev právom exkomunikovala Marcióna

Marción mal základný vplyv na vývoj náuky Cirkvi, keď ju varoval pred v tej dobe skutočne existujúcim nebezpečenstvom deformácie kerygmy v legalistickom zmysle.

Takýto vplyv bol však v historickom výskume neraz preceňovaný. Niet prvku, ani v dogmatike, ani vo vývoji kánonu, o ktorom by sa dalo povedať, že bez Marcióna by nebol zavedený alebo by bol odlišný.

Cirkev právom vylúčila Marcióna, a to nielen pre jeho rozlišovanie medzi dvomi bohmi a pre závažné zásahy do textu Svätého písma, ale predovšetkým pre jeho absolútne neudržateľnú kristológiu, čo v historickom výskume nebolo patrične zdôraznené (hlavne v Harnackovi). Z takejto nedostatočnej kristológie sa vynárajú ďalšie kritické body.

Marciónska cirkev

Marciónska cirkev sa rozšírila rýchlo „až po posledné okraje zeme“ (ako už okolo roku 150 dosvedčoval Justín) a až do roku 190 predstavovala skutočné nebezpečenstvo pre Cirkev. Od tohto dátumu jej dôležitosť klesá, časť tejto cirkvi pohltí manicheizmus.

Napriek tomu, a nehľadiac na to, že ich samotná náuka (zákaz plodenia) predstavuje prekážku pre ich šírenie, marciónske komunity odolávali na Západe až do konca 3. storočia, na Východe, predovšetkým v okrajových zónach sýrskeho jazyka, dokonca až do roku 450 a s väčšou vitalitou, ako to dosvedčujú konfutácie a spisy proti herézam (Efréma, Rabbulu, Teodoreta z Cýru).

Vplyv marcionizmu dnes

Významný vplyv má marcionizmus aj dnes, tak skrze interpretáciu (fascinujúcu v nejakom bode, ale v ostatných bodoch ju treba odmietnuť), ktorá sa presadila s Harnackom, ako aj – v metaforickom zmysle – v praktizovaní kréda, ktoré sa zakladá prevažne na individualizme vo viere a spásnej skúsenosti.    

Zdroj: NDPAC, dirreto da A. Di Beradino, F – O, Marietti 2007. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo