Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
18. august 2021, 14:08

Generálna audiencia

Žijeme pod zákonom? Chápeme, že keď sme Božími deťmi, sme povolaní žiť v láske?

Žijeme pod zákonom? Chápeme, že keď sme Božími deťmi, sme povolaní žiť v láske?

Pápež František s dieťaťom počas generálnej audiencie. Foto AP/Gregorio Borgia

Pápež František pri stredajšej generálnej audiencii pokračoval v cykle katechéz o Liste svätého apoštola Pavla Galaťanom.

Pri generálnej audiencii v stredu 18. augusta pokračoval pápež František v cykle katechéz o Liste svätého apoštola Pavla Galaťanom. Asi tri tisícky zhromaždených veriacich prijal Svätý Otec v Aule Pavla VI. Prinášame plné znenie jeho katechézy.

Tému pripravilo úvodné biblické čítanie z 3. kapitoly spomenutého listu:  „No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.“ (Gal 3,23-25)

(Poznámka prekladateľa: Biblické termíny „ospravedlniť, ospravedlnenie“ sa v súčasnosti odborne prekladajú do slovenčiny novotvarmi „ospravodliviť, ospravodlivenie“, ktoré sú z teologického hľadiska presnejšie a používajú sa aj v oficiálnom slovenskom preklade Katechizmu Katolíckej cirkvi - porov. KKC 615; 617.)

Propedeutická hodnota zákona

5. časť cyklu katechéz o Liste Galaťanom, 18. augusta 2021
Bratia a sestry, dobrý deň!
Svätý Pavol, ktorý bol zamilovaný do Ježiša Krista a dobre pochopil, čo je to spása, nás učil, že „deti prisľúbenia“ (Gal 4,28) - teda my všetci, ospravodlivení Ježišom Kristom - nie sme pod putom zákona, ale sme povolaní k náročnému životnému štýlu v slobode evanjelia. Zákon ale existuje. Existuje však iným spôsobom: ten istý Zákon, Desatoro, ale iným spôsobom, pretože sám osebe nemôže ospravedlniť, keď už prišiel Pán Ježiš.  A preto by som v dnešnej katechéze chcel túto vec vysvetliť.
Položme si otázku: aká je podľa Listu Galaťanom úloha Zákona? V úryvku, ktorý sme práve počuli, Pavol tvrdí, že Zákon bol ako pedagóg. Je to krásny obraz, o ktorom sme hovorili pri minulej audiencii a zaslúži si, aby sme ho chápali v jeho správnom význame.
Ako sa zdá, apoštol kresťanom radí rozdeliť dejiny spásy na dve časti, a tiež svoje osobné dejiny. Sú tu dva momenty: pred tým, než sa stali veriacimi v Ježiša Krista, a po prijatí viery. Do stredu sa kladie udalosť Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktorú Pavol hlásal, aby vzbudil vieru v Božieho Syna, zdroj spásy; a v Ježišovi Kristovi sme ospravodlivení. Sme ospravodlivení skrze bezodplatnosť viery v Ježiša Krista. Preto počnúc vierou v Krista existuje „pred“ a „po“. Pred a po vzťahujúce sa na samotný zákon, pretože zákon existuje, prikázania existujú, ale je tu jeden postoj pred príchodom Ježiša a ďalší po ňom.
Predchádzajúce dejiny boli určované bytím „pod zákonom“ a kto išiel cestou Zákona, dosiahol spásu, bol ospravedlnený. Tie nasledujúce - po Ježišovom príchode - treba žiť podľa Ducha Svätého (porov. Gal 5,25). Je to po prvý raz, keď Pavol používa tento výraz: byť „pod zákonom“. Významovo to naznačuje myšlienku negatívnej poddanosti, typickej pre otrokov: „byť pod“. Apoštol to jasne vyjadruje slovami, že keď je človek „pod zákonom“, je akoby „sledovaný“ a „zavretý“, je to druh preventívnej väzby. Tento čas, hovorí svätý Pavol, trval dlho - od Mojžiša až po Ježišov príchod - a pretrváva, kým človek žije v hriechu.
Vzťah medzi zákonom a hriechom vysvetlí apoštol systematickejším spôsobom v Liste Rimanom, ktorý napísal niekoľko rokov po Liste Galaťanom. V skratke, Zákon vedie k zadefinovaniu priestupku a dáva ľuďom uvedomiť si svoj hriech: „Toto si urobil. Prikázania, zákon, hovoria takto: si v hriechu“. Ba navyše, ako učí bežná skúsenosť, predpis nakoniec podnecuje k jeho prestúpeniu. Takto píše v Liste Rimanom: „Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne, podnecované zákonom, a prinášali ovocie smrti. Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí“ (7,5-6). Prečo? Pretože prišlo ospravodlivenie Ježišom Kristom. Pavol svoj pohľad na Zákon vyjadruje takto: „Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon“ (1 Kor 15,56). Dialóg: si pod zákonom a si tam s otvorenými dverami k hriechu.
V tomto kontexte nadobúda svoj plný význam odkaz na pedagogickú úlohu Zákona. Nuž Zákon je pedagóg, ktorý ťa vedie kam? K Ježišovi. V starovekom školskom systéme pedagóg nemal tú funkciu, akú mu pripisujeme dnes, čiže vzdelávať nejakého chlapca či dievča. V tej dobe to však označovalo otroka, ktorého úlohou bolo sprevádzať pánovho syna k učiteľovi a potom ho priviesť domov. Musel ho chrániť pred nebezpečenstvami a dohliadať naň, aby nerobil, čo sa nepatrí. Jeho funkcia bola skôr disciplinárna. Keď chlapec dospel, pedagóg prestal vykonávať svoju funkciu. Pedagóg, o ktorom hovorí Pavol, nebol učiteľ, ale ten, kto sprevádzal chlapca do školy, dohliadal naňho a odvádzal ho domov.
Keď sv. Pavol hovorí o Zákone týmito výrazmi, umožňuje mu to objasniť úlohu, akú plnil v dejinách Izraela. Tóra, teda Zákon, bola prejavom veľkodušnosti zo strany Boha voči svojmu ľudu. Po vyvolení Abraháma bol ďalším veľkým činom Zákon: určil cestu vpred. Isteže mal obmedzujúce funkcie, ale zároveň chránil ľud, vzdelával ho, udržiaval ho v disciplíne a podopieral ho v jeho slabosti, najmä ho chránil pred pohanstvom; v tých časoch bolo toľko pohanských postojov. Tóra hovorí: „Je len jediný Boh a dal nám kráčať.“ Je to Pánovo dobrodenie. A zaiste, ako som povedal, mal reštriktívne funkcie, ale zároveň ľud chránil, vychovával, disciplinoval, podopieral v jeho slabosti.
Práve preto sa apoštol následne pristavuje pri opise vekového štádia maloletosti. A hovorí takto: „Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta“ (Gal 4,1-3). Skrátka, apoštol je presvedčený, že Zákon má určite svoju pozitívnu funkciu - teda viesť ako pedagóg vpred -, ale je to funkcia časovo obmedzená. Jeho trvanie nemožno nadmieru predĺžiť, pretože je spojené s dozrievaním jednotlivcov a ich voľbou slobody.
Akonáhle sa dospeje k viere, Zákon vyčerpá svoju propedeutickú rolu a musí prenechať miesto inej autorite. Čo to znamená?
Toto učenie o hodnote zákona je veľmi dôležité a zaslúži si, aby sme ho pozorne zvážili, aby sme neupadli do nedorozumení a neurobili chybné kroky. Bude dobré, ak si položíme otázku, či ešte žijeme v období, keď potrebujeme Zákon, alebo si naopak dobre uvedomujeme, že sme dostali milosť stať sa Božími deťmi a žiť v láske. Ako žijem? V strachu, že ak toto nekonám, pôjdem do pekla? Alebo žijem aj s tou nádejou, s tou radosťou z bezodplatného daru  spásy v Ježišovi Kristovi? Je to krásna otázka. A tiež druhá: pohŕdam prikázaniami? Nie. Dodržiavam ich, ale nie ako absolútne, pretože viem, že ten, kto ma ospravodlivuje, je Ježiš Kristus.

Inzercia

Dnes treba vedieť

pred 11 hodinami

V poľskom meste Spycimierz robia ľudia na procesiu Božieho Tela tradičné kvetinové koberce. Tieto nezvyčajné kompozície sú vyrobené z lupeňov ruží, jazmínu, orgovánu, poľného maku, nevädze, listov papradia a pokosenej trávy. Tradícia slávnych kobercov z Lodže je zapísaná do zoznamu UNESCO.

Spycimierz w Łódzkiem to jedna z niewielu miejscowości w kraju, gdzie procesja Bożego Ciała rozpocznie się dopiero o...

Uverejnil používateľ Wiadomości Štvrtok 8. júna 2023
pred 17 hodinami

Český kňaz Tomáš Halík bol hlavným rečníkom na ekumenických raňajkách v Európskom parlamente v Bruseli. „Krv nevinných obetí Putinovho zločineckého režimu a utrpenie ukrajinských detí zavlečených do Ruska volá k Pánovi zástupov,“ povedal Halík. Tiež zdôraznil povinnosť cirkví postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej rétoriky zo strany populistov, nacionalistov a zástancov autoritatívnych štátov. (cirkev.cz)

pred 23 hodinami

V Bolívii vyšetrujú šesť jezuitov, vrátane súčasného provinciála, za krytie sexuálneho zneužívania. V krajine sa tiež vyšetruje sexuálne zneužívanie maloletých spáchané niekoľkými už zosnulými jezuitmi a 5. júna boli obvinení ďalší štyria žijúci rehoľníci. Začiatkom mája Spoločnosť Ježišova suspendovala v rámci interného vyšetrovania skupinu ôsmich bývalých provinciálnych predstavených v Bolívii. (cna)

07. jún 2023, 22:11

Pápež František sa po operácii prebral z celkovej anestézie a má dobrú náladu. Oznámil to  jeho chirurg Sergio Alfieri. „Svätému Otcovi sa darí dobre. Reagoval dobre na operáciu aj na anestéziu. Už je hore, je čulý... a pred desiatimi minútami znovu žartoval,“ povedal chirurg. Pápežovi v roku 2021 operoval hrubé črevo práve on. František sa preto zo žartu spýtal, kedy bude mať tretiu operáciu.

07. jún 2023, 17:19

Pápež František počas generálnej audiencie vyzval, aby sa ľudia vo štvrtok zapojili do iniciatívy Minúta za mier. „Medzinárodná katolícka akcia navrhuje, aby sa zajtra o 13. hodine veriaci rôznych denominácií a náboženstiev stíšili v modlitbe a venovali tzv. Minútu za mier. Prijmime toto pozvanie a modlime sa za ukončenie vojen vo svete a osobitne za drahú a sužovanú Ukrajinu,“ uviedol Svätý Otec. K zapojeniu sa pozval Slovákov aj predseda KBS Bernard Bober. (vatican news, tkkbs)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.