Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
13. júl 2022

Otázky a odpovede

Kedy môže ísť rozvedený na spoveď a sväté prijímanie?

Cirkevný právnik Radoslav Šaškovič odpovedá na otázku čitateľa, ktorý je 16 rokov rozvedený, ale chce pristupovať k sviatostiam.

Kedy môže ísť rozvedený na spoveď a sväté prijímanie?

Ilustračné foto: cathopic.com

Čitateľ nám zaslal nasledujúcu otázku: Už 16 rokov sme rozvedení, ale iba štátom. Do kostola chodím, ak môžem, nie však pravidelne kvôli práci. Ako môžem byť znova plnohodnotný kresťan – ísť na spoveď a prijímanie?

Otázka spája niekoľko tém. Predovšetkým si treba pripomenúť, že kánonické právo považuje platne uzavreté manželstvo za nerozlučiteľné.

Rád prirovnávam manželstvo k bicyklu: aby bol bicykel funkčný, musí mať (okrem iného) dobre nafúkané obe kolesá. Ak mám na jednom či oboch kolesách defekt, na takom bicykli sa nikam nedostanem.

Aj pre manželstvo je dôležité, aby na „kolesách“ nebol defekt. Teda aby obaja manželia vyslovili taký manželský súhlas, ktorý netrpí žiadnym defektom.

Čo sú defekty manželského súhlasu?

Rozlišujeme defekty na strane vôle a na strane schopnosti.

Uzavretie manželstva simuluje ten, kto má buď výhradu voči manželskému sľubu, alebo nie je schopný ho naplniť. Teda buď sa nestotožňuje s obsahom manželského súhlasu a pozitívnym úkonom vôle ho úplne alebo čiastočne vylučuje, alebo pre vnútorné či vonkajšie okolnosti nie je schopný manželský súhlas naplniť.

Defekt manželského súhlasu spôsobuje nulitu manželstva. Ak má niekto podozrenie, že pri slávení manželstva bol prítomný takýto defekt, môže prostredníctvom svojho farára požiadať príslušný cirkevný súd o preskúmanie platnosti svojho manželstva.

Ďalší z čitateľov sa pýtal, či takýmto defektom môže byť, ak jeden z partnerov pred manželstvom bol závislý od pornografie a gamblerstva.

Ide o kánon 1095 CIC, ktorý hovorí o defektoch vyplývajúcich zo psychickej prirodzenosti. V takýchto prípadoch si pozývame na pomoc znalcov z odboru psychológie alebo psychiatrie. Na základe znaleckého posudku, ktorý čítame v kontexte ostatných vykonaných dôkazov, môžeme dospieť k záveru, že takáto osoba nebola schopná dať platný manželský súhlas, a teda skonštatujeme nulitu takéhoto manželstva.

Môže teda Katolícka cirkev manželstvo rozviesť?

Nejde tu o rozvod, ale o skúmanie platnosti manželstva. Civilný súd pri rozvodovom konaní rieši okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského spolužitia, a následne manželstvo ukončí rozsudkom o civilnom rozvode. V civilnom práve manželstvo vzniklo, trvalo nejaký čas a potom sa skončilo.

Cirkevný súd skúma niečo iné?

Áno, my skúmame okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva, a kvalitu manželského súhlasu.

V niektorých prípadoch dospejeme k morálnej istote, že manželstvo v skutočnosti nebolo nikdy uzavreté, pretože bol prítomný nejaký defekt súhlasu, a skonštatujeme nulitu takéhoto manželstva. V kánonickom práve nepovieme, že manželstvo sa skončilo, ale že nikdy nevzniklo.

Aby som však korektne odpovedal na vašu otázku, je tu jedna situácia, keď je možné manželstvo cirkevne rozviesť. Je to vtedy, ak po vzájomnej výmene manželského súhlasu neprišlo nikdy ku konzumácii manželstva.

Inzercia

Čítajte tiež

Vráťme sa k prvej otázke nášho čitateľa: môže či nemôže pristupovať k sviatostiam?

Nepoznám jeho situáciu, preto na túto otázku neviem jednoznačne odpovedať.

Ak si vezmeme samotný civilný rozvod, ten nie je prekážkou v pristupovaní k sviatostiam. Tento civilný dokument civilnej autority nemá žiadny presah do kánonického práva. Rozvedený človek môže aj naďalej pristupovať k sviatostiam, ak tam nie je iný dôvod, ktorý mu túto možnosť odníme.

V našich končinách možnosť pristupovania k sviatostiam formálne potvrdzuje povolenie žiť oddelene od manželského partnera, tzv. „odluka“, zmätočne tiež nazývaná „pristupovačka“, ktorú udeľuje miestny ordinár (biskup) na odporúčanie miestneho farára. Nejde o „povolenie pristupovať k sviatostiam“, lež o povolenie manželskej odluky, pričom takéto manželstvo sa stále považuje za platne uzavreté a nerozlučiteľné.

Čo je teda prekážkou v pristupovaní k sviatostiam?

Kto žije v jednej domácnosti s osobou, s ktorou neuzavrel kánonické manželstvo, ten už, žiaľ, nemôže pristupovať k sviatostiam. Prosím, všimnime si, že onou prekážkou nie je samotný papier o civilnom rozvode, ale spolužitie s inou osobou.

Kto teda žije sám, hoci je rozvedený, môže pristupovať k sviatostiam, nič mu v tom nebráni.

Ak by však civilne rozvedený či nerozvedený žil s inou osobou, teda žil by v konkubináte, bez ohľadu na to, či by boli alebo neboli spolu civilne zosobášení, taký človek nemôže pristupovať k sviatostiam.

Možno byť plnohodnotným kresťanom bez sviatostí?

Neviem, či je toto otázka pre kánonistu.

Sú kresťania, naši bratia a sestry protestanti, ktorí okrem krstu nemajú iné sviatosti. V ich prežívaní kresťanstva niet sviatosti manželstva, nemajú sviatosť zmierenia a vďakyvzdanie (gr. eucharistia) u nich nemá rozmer sviatostnej hostiny, teda prijímania. Vo svojom ponímaní sú plnohodnotnými kresťanmi a nebolo by od nás pekné, keby sme ich presviedčali o opaku.

Ako katolícky kňaz by som povedal, že sviatosti sú dôležité pre náš duchovný rast. Sú to prostriedky, ktoré nám pomáhajú k spáse. Je na nás a na našom svedomí, či tieto prostriedky chceme využívať alebo to riskneme a pokúsime sa dôjsť do cieľa aj bez nich. Ja by som to neriskoval.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.