Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
26. január 2024

Kostoly Slovenska

Aká je typológia a počet bohoslužobných budov a priestorov na našom území

Predstava, že o tom, čo je kostol, rozhoduje veľkosť budovy, frekvencia bohoslužieb a prítomnosť večného svetla, nie je správna.

Aká je typológia a počet bohoslužobných budov a priestorov na našom území

Gréckokatolícka kaplnka svätého Michala archanjela v Pčolinom. Foto: Zdenko Dzurjanin

Počas verejných prezentácií nášho projektu venovaného kostolom Slovenska dostávame pravidelne otázku, či obsahuje aj kaplnky, synagógy a iné sakrálne stavby. Stretli sme sa dokonca i s tým, že ani viacerí kňazi nevedeli stanoviť rozdiel medzi kostolom a kaplnkou.

Tento príspevok preto venujeme typológii a počtom bohoslužobných budov a priestorov na území Slovenska. Veríme, že vyvolá diskusiu a prispeje k ďalším spresneniam.

Koľko je na Slovensku registrovaných cirkví a náboženských spoločností

Na registráciu novej cirkvi či náboženskej spoločnosti na Slovensku je potrebné splniť konkrétne náležitosti. Na území Slovenska s takmer 5,5 milióna obyvateľmi máme celkovo 18 štátom registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

Ide o 15 kresťanských cirkví, ďalej Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Bahájske spoločenstvo a Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia. Islam nie je na Slovensku doposiaľ registrovaný, hoci sa k nemu podľa odhadov hlási asi 7 000 občanov.

Pre zaujímavosť: je to najnižší počet cirkví a náboženských spoločností v našom regióne – v Českej republike je ich registrovaných 21, v Maďarsku 32, na Ukrajine 99 a v Poľsku až 166. Podmienky registrácie sa však v týchto krajinách líšia.

Najnovšie údaje o náboženskej skladbe obyvateľov Slovenska sú známe zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Kde sa veriaci stretávajú a modlia

Päť spomedzi registrovaných cirkví má na území Slovenska kostoly: rímskokatolícka, evanjelická (ECAV), reformovaná (kalvínska), gréckokatolícka a pravoslávna (posledné dve ich nazývajú chrámy či cerkvi).

Celkovo je na Slovensku 4 181 kostolov vrátane nepoužívaných, desakralizovaných (ľudovo a nepresne povedané „odsvätených“) kostolov, kostolov vo výstavbe a ruín.

Starokatolíci, hoci tiež stavajú kostoly, z dôvodu veľmi malého počtu u nás kostol nemajú. Svoje bohoslužby konajú v Kaplnke svätého Ladislava v Primaciálnom paláci v Bratislave alebo v Kaplnke Pánovho vzkriesenia na Evanjelickom cintoríne v Trnave, prípadne si dočasne prenajímajú nejaký kostol.

Ostatné (málopočetné) kresťanské cirkvi nemajú kostoly, ale modlitebne, zborové domy a pod.

Členovia židovskej komunity majú synagógy a modlitebne. Na Slovensku dnes stojí 81 synagóg, z toho len v piatich sa konajú bohoslužby, ostatné slúžia na iné účely alebo sú schátrané.

Na Slovensku nemáme ani jednu mešitu. Moslimovia sa stretávajú v modlitebniach.

Čo je kostol?

Čo je kostol, to stanovuje v rímskokatolíckej cirkvi Kódex kánonického práva (CIC), v gréckokatolíckej cirkvi Kódex kánonov východných cirkví (CCEO). Oba právne dokumenty vznikli za pontifikátu pápeža Jána Pavla II. (1983, resp. 1990) a platia vo všetkých krajinách sveta rovnako a bez rozdielov.

Podľa kódexu CIC (kánon 1214) je kostol „posvätná budova, určená na Boží kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali Boží kult“. Na jeho výstavbu musí byť vydaný diecéznym biskupom písomný súhlas.

Podľa kódexu CCEO (kánon 869) „chrám je budova posvätením alebo požehnaním určená výlučne pre Boží kult“. A podobne ako v rímskokatolíckej cirkvi, „ani jedna budova určená na chrám sa nemá stavať bez výslovného písomného súhlasu eparchiálneho biskupa, ak spoločným právom nie je ustanovené ináč“.

S otázkou Čo je kostol? sme sa obrátili aj na mediálnu tajomníčku ECAV Janu Nunvářovú, ktorá nám sprostredkovala toto vyjadrenie: „Na stavbu a prestavbu objektov sakrálnej povahy, vrátane akýchkoľvek zásahov do interiéru, musí byť predchádzajúci súhlas s projektom od dištriktuálneho presbyterstva po súhlase seniorátneho presbyterstva a zboru biskupov. Orgány cirkevného zboru, ku ktorým patrí zborové presbyterstvo, v tomto procese zohrávajú úlohu v rámci kompetencií, ktoré im dáva Ústava ECAV na Slovensku.“

Predpokladáme, že obdobná situácia, keď sa na výstavbu kostola vyžaduje písomný súhlas kompetentných, je aj u pravoslávnych a kalvínov.

Inzercia

Rímskokatolícky kostol svätého Vendelína v Patinciach. Foto: Zdenko Dzurjanin

Čo je kaplnka?

Predstava, že o tom, čo je kostol, rozhoduje veľkosť budovy, frekvencia bohoslužieb a prítomnosť večného svetla, nie je správna. Máme napríklad i malé kostoly a veľké kaplnky. Máme aj kostoly s nízkou frekvenciou bohoslužieb. Večné svetlo sa nenachádza v evanjelických kostoloch či desakralizovaných katolíckych kostoloch.

Turista, ale aj bežný občan natrafí na kaplnku pri svojich cestách po hradoch, zámkoch a palácoch, ale aj sídlach niekdajších i súčasných úradov a inštitúcií. Všimne si ich aj v starších chrámoch, kde sa nachádzajú najmä pri bočných lodiach. Množstvo z nich však stojí samostatne napríklad na pútnických miestach či cintorínoch.

Podľa kódexu CIC (kánon 1223) sa „pomenovaním kaplnka rozumie miesto, ktoré je s povolením ordinára [nositeľa cirkevnej hodnosti podľa kánonu 134] určené na Boží kult pre výhodu nejakého spoločenstva alebo skupiny veriacich, ktorí sa tam schádzajú, a kde so súhlasom kompetentného predstaveného môžu prichádzať aj iní veriaci“, pričom „ordinár nemá udeliť požadované povolenie na zriadenie kaplnky, ak predtým sám alebo cez niekoho iného nenavštívil miesto určené na kaplnku a nezistil, že je dôstojne vybavené“ (kánon 1224 § 1).

V kódexe CCEO zmienka o tom, čo je kaplnka, neexistuje. Kánon 868 hovorí len o takých posvätných miestach, „ktoré sú určené na Boží kult“, že „nemôžu byť zriadené bez súhlasu eparchiálneho biskupa, ak spoločným právom nie je výslovne stanovené ináč“.

Reformovaná ani evanjelická cirkev oficiálne pojem kaplnka nepozná, hoci v evanjelickej cirkvi s týmto pomenovaním budovy sa možno stretnúť. Oficiálne však ide o modlitebne, prípadne zborové domy. Zborové domy plnia funkciu bohoslužobného priestoru vyhradeného často v rámci evanjelickej fary, v ktorom sa konajú služby Božie najmä počas zimných mesiacov, pretože v kostole je chladno a z dôvodu jeho veľkosti sa nedá dostatočne vykúriť.

Pravoslávna cirkev okrem pojmu kaplnka pozná aj pojem skit. Ide o priestor obývaný mníchom, často situovaný na samote, v ktorom sa nachádza skromné obydlie pre jedného alebo menšiu skupinu mníchov s kaplnkou. Najznámejším pravoslávnym skitom na našom území je skit otca Ignatija Čokynu, ktorý sa nachádza v Uličskom Krivom.

Aký je teda rozdiel medzi kostolom a kaplnkou?

Zjednodušene možno povedať, že po splnení všetkých povinností na výstavbu rímskokatolíckeho kostola a po zvážení tohto zámeru diecéznym biskupom je potrebné jeho písomné povolenie. Na výstavbu rímskokatolíckej kaplnky používanej na Boží kult však stačí písomné povolenie ordinára.

Na výstavbu gréckokatolíckeho chrámu, ako aj kaplnky (vo východoslovenských nárečiach kapľički), ak má slúžiť na Boží kult, je potrebné povolenie eparchiálneho biskupa (v oboch prípadoch písomné).

Informácia o zriadení či zrušení takejto kaplnky uspôsobenej na konanie bohoslužieb sa potom zverejňuje v oficiálnych komunikačných prostriedkoch diecézy či eparchie.

V prípade novostavby kaplnky v exteriéri (napríklad v záhrade) alebo v interiéri domu či bytu, pričom sa v nej nemajú verejne sláviť liturgie ani bohoslužby, neplatí ohlasovacia ani schvaľovacia povinnosť na biskupstve.

Aký je počet kaplniek na Slovensku?

Urobiť kompletný prehľad kaplniek, ako sme ho spravili v prípade kostolov, je veľmi ťažko uskutočniteľný. Na základe našich informácií dokážeme ich počet len odhadnúť.

Ak berieme do úvahy všetky druhy kaplniek – uspôsobené i neuspôsobené na konanie bohoslužieb –, ide o desiatky tisíc budov a priestorov.

Ďalšie články zo seriálu Kostoly Slovenska nájdete tu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.