Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet Biblie Svet kresťanstva
30. júl 2023

Výskum Centra pre biblickú angažovanosť

Chcete duchovne napredovať? Štyri dni čítania Biblie vás raketovo vystrelia

Životy kresťanov, ktorí väčšinu dní v týždni Bibliu nečítajú, sa štatisticky neodlišujú od života neveriacich.

Chcete duchovne napredovať? Štyri dni čítania Biblie vás raketovo vystrelia

Ilustračné foto: Wikimedia Commons

Ak by sa človek zaoberal Bibliou štyri- a viackrát týždenne, výrazne sa zníži pravdepodobnosť, že bude nadmerne piť alkohol či pozerať pornografiu. Tiež bude menej reagovať v prudkom hneve, bude menej ohovárať a klamať.

Vyplýva to z výskumu amerického Centra pre biblickú angažovanosť (CBE), v ktorom skúmali duchovný život viac ako 100 000 ľudí z celého sveta počas ôsmich rokov.

Kľúčovým zistením výskumu bolo, že životy ľudí, ktorí čítajú Bibliu počas týždňa štyrikrát a viac, vyzerajú zásadne inak ako životy ľudí, ktorí Bibliu nečítajú.

V skutočnosti sa teda životy kresťanov, ktorí väčšinu dní v týždni Bibliu nečítajú, štatisticky neodlišujú od života tých, ktorí sa považujú za neveriacich.

Pod čítaním Biblie sa v tomto texte nerozumie len mechanické prečítanie textu, ale aj reflexia nad ním, teda nejaká forma premýšľania nad textom a hľadanie jeho relevantnosti pre osobný život človeka.

Skutočnosť, že človek aplikuje do svojho života biblické texty (premýšľa nad nimi a reaguje na ne) aspoň štyrikrát týždenne, znižuje pravdepodobnosť, že bude zápasiť s problémami, ako sú pocity horkosti, skľúčenosť, deštruktívne myslenie týkajúce sa seba alebo druhých či ťažkosti odpúšťať druhým.

To, čo sa z výsledkov výskumu dalo očakávať, je, že časté čítanie Biblie vytvára u kresťanov proaktívnejšiu vieru. Pri porovnaní s inými parametrami, ako je vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitebná prax človeka, je to práve čítanie Biblie, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že človek bude hovoriť o svojej viere druhým ľuďom a bude finančne štedrejší.

U tých, ktorí sa zaoberajú Bibliou väčšinu dní v týždni (štyri a viac), je menej pravdepodobné, že budú duchovne stagnovať a že budú mať pocit, že sa nemôžu páčiť Bohu.

To, že štúdium Biblie má silný vplyv na duchovný rast človeka, potvrdzujú aj iné štúdie. Zistenia CBE opakovane ukazujú, že čítanie Biblie je najsilnejším samostatným prediktorom duchovného rastu.

Čo sa však myslí pod duchovným rastom? CBE si zadefinovalo duchovný rast takto: „Stávať sa menej človekom, akým som bol predtým, než som zasvätil svoj život nasledovaniu Ježiša, a viac sa podobať Kristovi vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch.“

Duchovný rast vyhodnocuje pomocou viacerých kritérií, ako napríklad morálne správanie, emocionálne zápasy, proaktívne prežívanie kresťanskej viery a rast, ako ho vníma človek sám.

Ako prebiehal výskum?

Na začiatku výskumu si v CBE položili dve otázky: Prečo toľko ľudí vlastní Bibliu, no tak málo ju číta? Aký vplyv na život človeka má to, že aktívne číta Bibliu?

CBE počas ôsmich rokov získavalo dáta z dotazníkov u viac ako 100 000 ľudí z celého sveta pomocou otvorených a uzavretých otázok, ktoré sa týkali duchovného života ľudí.

Otázky sa týkali tém ako návšteva bohoslužieb, modlitebná prax a Biblia, zapojenie sa do iných duchovných disciplín a náboženských aktivít, každodenné pokušenia, zápasy a morálne správanie, aké sú ich presvedčenia o duchovnom raste a zrelosti, v čo veria pri komunikácii s Bohom.

Pri výskume vychádzali z predpokladu, že účasť na duchovných aktivitách, ako napr. navštevovanie kostola, modlitba, účasť v malých skupinách a zaoberanie sa Bibliou, podporuje duchovný rast.

Ilustračné foto: pexels.com/RDNE Stock project

Preto by dalo očakávať, že tí, ktorí sa zapoja do týchto aktivít, podliehajú menej často pokušeniam a v menšej miere zápasia s emóciami a postojmi, ktoré sú v rozpore s kresťanským ideálom.

Mnohé z týchto duchovných aktivít sú vzájomne prepojené. Napríklad tí, ktorí chodia do kostola, sa častejšie modlia a viac sa zaoberajú Bibliou ako tí, ktorí do kostola nechodia. Aby pochopili, ako každá duchovná disciplína jedinečne súvisí s duchovným rastom, sú potrebné štatistické modely, ktoré odfiltrujú ich jednotlivé účinky.

Cez tisíce dotazníkov v CBE opakovane skúmali vzťah medzi duchovnými aktivitami (disciplínami), morálnym správaním a zápasmi, ktoré ľudia prežívajú. Pomocou analýzy logistickej regresie kontrolovali také faktory, ako sú vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitby.

„Prieskumy v cirkevných spoločenstvách odhaľujú, že väčšina ľudí má často pocit, že duchovne nerastie.“ Zdieľať

Opakovane sa pritom potvrdzovalo, že čítanie Biblie je jedinečný faktor pri predpovedaní toho, ako často človek podľahne negatívnym javom alebo prehrá svoje vnútorné zápasy.

V skutočnosti ich zistenia jednoznačne ukazujú, že ak hľadáme jeden samostatne fungujúci indikátor duchovného rastu kresťana, tak je to práve to, do akej miery sa zaoberá Bibliou.

Čítanie Biblie a zníženie rizikového správania človeka

Záver zo všetkých štúdií je, že ak sa človek zaoberá Bibliou aspoň štyrikrát týždenne, výrazne klesá výskyt negatívnych javov, ako sú:

↓ nadmerné pitie alkoholu –62 %

↓ sledovanie pornografie –59 %

↓ sex mimo manželstva –59 %

↓ hazardné hry –45 %

↓ prudká reakcia v hneve –31 %

↓ ohováranie –28 %

↓ klamstvo –28 %

↓ zanedbávanie rodiny –26 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s jedlom –20 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s financiami –20 %

Čítanie Biblie a vnútorné zápasy človeka

Aktívne čítanie Biblie prináša do života človeka viac pokoja a radosti aj tým, že sa znižuje frekvencia rôznych emocionálnych zápasov.

Hľadanie aplikácie biblických textov pre svoj život aspoň štyrikrát týždenne znižuje pravdepodobnosť toho, že človek bude zápasiť s nasledujúcimi problémami:

Inzercia

↓ pocit horkosti –40 %

↓ deštruktívne myslenie o sebe alebo o druhých –32 %

↓ pocit, že človek musí skrývať to, čo robí alebo cíti –32 %

↓ ťažkosti s odpúšťaním druhým –31 %

↓ pocit skľúčenosti –31 %

↓ zažívanie osamelosti –30 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s jedlom –20 %

↓ ťažkosti s odpustením –26 %

↓ neláskavé myslenie o druhých –18 %

↓ prežívanie strachu alebo úzkosti –14 %

Zaoberanie sa Bibliou a proaktívna viera

Po analýze týchto rôznych prieskumov bolo zistené, že u kresťanov, ktorí sa väčšinu dní v týždni zaoberajú Bibliou, to silne predikuje ich proaktívnejšiu vieru.

V porovnaní s takými faktormi, ako je vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitebná prax, u človeka, ktorý sa zaoberá Bibliou, sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že:

↑ bude finančne podporovať cirkev +416 %

↑ bude sa učiť texty Biblie spamäti +407 %

↑ bude vyučovať druhých kresťanskému životu +231 %

↑ bude o svojej viere hovoriť ostatným +228 %

↑ bude finančne dávať aj na iné účely, než je jeho cirkev +218 %

Aktívne čítanie Biblie a duchovný rast, ako ho vníma sám človek

Doteraz sme mohli vidieť, aký je vzťah medzi aktívnym čítaním Biblie a správaním človeka. V tejto časti môžeme vidieť, ako sám človek hodnotí svoj duchovný život.

Prieskumy v cirkevných spoločenstvách odhaľujú, že väčšina ľudí má často pocit, že duchovne nerastie. Až deväť z desiatich pravidelných návštevníkov kostola má aspoň raz za rok pocit, že duchovne nerastie. V priemere sú to až 3 – 4 mesiace v roku, keď cíti, že duchovne stagnuje.

Ilustračné foto: pexels.com/ Tara Winstead

Aj v tomto prípade sa opäť ukazuje, že práve aktívne čítanie Biblie je najsilnejší determinant duchovného rastu. U tých, ktorí sa venujú Biblii štyri alebo viac dní v týždni, je výrazne nižšia pravdepodobnosť, že budú prežívať:

↓ pocit duchovnej stagnácie –60 %

↓ pocit, že sa človek nemôže páčiť Bohu –44 %

Pravidelné čítanie Biblie = zdravší a kvalitnejší život

Pri výskume, ako je tento, nestačí, ak jedna štúdia ukazuje určitý efekt alebo vzťah. Cieľom CBE je overiť spoľahlivosť výsledkov výskumu prostredníctvom viacerých štúdií v priebehu dlhšieho časového úseku.

Výsledky osemročného výskumu u viac ako 100 000 ľudí z rôznych krajín a kultúr jednoznačne ukazujú, že pre rast v kresťanskej viere je rozhodujúce aktívne čítanie Biblie. Tento jeden faktor má výraznejší vplyv na kvalitu kresťanského života ako ktorékoľvek iné faktory.

Pravidelné a časté čítanie Biblie prináša zdravší a kvalitnejší spôsob života a vyššiu kresťanskú angažovanosť.

Zároveň tento výskum ukazuje, že kresťania nie sú dokonalí, a to ani tí, ktorí Bibliu čítajú pravidelne a často. Aj kresťania zlyhávajú. Napriek tomu je ich život štatisticky celkovo lepší v porovnaní so životom tých, ktorí Bibliu čítajú len málo alebo vôbec.

Toto má závažné dôsledky pre každého, kto sa zaoberá otázkami výchovy kresťanov alebo pracuje v misii. Týka sa to kresťanských spoločenstiev, škôl a najmä kresťanských lídrov.

Ak cirkvi chcú pomáhať ľuďom rásť vo viere, mali by seriózne prehodnotiť, či investujú svoju energiu do aktivít, ktoré majú na človeka naozaj celoživotný vplyv. Viesť druhých k aktívnemu čítaniu Biblie sa v tomto dlhodobom procese javí ako kriticky dôležité.

Napokon, je to aj osobná otázka, aby každý z nás prehodnotil, v akom bode svojej životnej cesty sa nachádza. Ak chcem zlepšiť svoj duchovný život, na základe tohto výskumu to vyzerá tak, že cesta k tomu jednoznačne vedie cez aktívne čítanie Biblie.

Zdroj: Bible Engagement as the Key to Spiritual Growth. A Research Synthesis

Viac o výskume, jeho metódach a výsledkoch nájdete tu.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.