Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
16. február 2020

Najstarší kresťanskí apologisti

Na nelegálne a neisté postavenie kresťanov po Trajánovom edikte zareagovali niekoľkí po grécky hovoriaci kresťanskí literáti zverejnením apológií.
Najstarší kresťanskí apologisti

Grécke slovo apologia, ktoré znamená „obhajoba“, v literárnom kontexte definuje nejaký ústny alebo písomný prejav na obhajobu niekoho alebo niečoho.

Čo je apologetická literatúra?

V kresťanskom prostredí sa pomenovaním apologetická literatúra definuje súbor spisov v gréckom a latinskom jazyku, ktoré vznikali od 2. do 5. storočia na obhajobu kresťanského náboženstva a vyvrátenie pohanského náboženstva.

Táto definícia je dosť všeobecná na to, aby zahrňovala súbor diel rozličného zamerania: treba predovšetkým zdôrazniť, že prechod kresťanského náboženstva z nelegálneho postavenia do postavenia náboženstva otvorene podporovaného Rímskou ríšou, počnúc vládou cisára Konštantína Veľkého (r. 313), si vyžiadal štrukturálne úpravy v tomto literárnom žánri, takže v našom výklade nutne musíme postupovať chronologicky.

Rím toleroval kresťanov až počnúc 4. storočím

Na úvod postačí povedať, že Rímska ríša, ktorej tradičné náboženstvo bolo polyteistické, tolerovala náboženstvá rôznych národov, ktoré boli súčasťou Rímskej ríše, a aj takmer všetky tieto náboženstvá boli polyteistické.

Výnimku predstavoval monoteizmus židovského náboženstva, ku ktorému sa pridruží monoteizmus kresťanského náboženstva, ktoré sa v druhej polovici 1. storočia postupne oddeľovalo od židovskej maternice, z ktorej vyšlo, až nadobudlo autonómnu podobu.

Monoteizmus implikoval odmietanie nielen špecifických božstiev rôznych národov Stredomoria a Blízkeho východu, ale aj kultu preukazovaného božstvu cisára, ktorý už v 1. storočí nášho letopočtu bol rozšírený predovšetkým v Oriente, a takéto odmietanie nadobúdalo aj politický rozmer, bolo vnímané ako zločin urážky majestátu (lat. laesio maiestatis).

Rímska moc, ktorá považovala za prospešné zaistiť Židom slobodu praktizovať bez prekážok ich náboženstvo, nepovažovala za svoju povinnosť rozšíriť túto slobodu aj na kresťanov: po prenasledovaní nariadenom cisárom Nerom v roku 64 a nejakom ďalšom zostrení bola nelegálnosť kresťanského náboženstva potvrdená reskriptom cisára Trajána (112 po Kr.), ktorý ho považoval za nedovolené a trestal, aj odsúdením na smrť, osoby praktizujúce toto náboženstvo, keď boli menovite obvinené pred magistrátom a nešlo o anonymné udanie. Udaného sa magistrát spytoval, či je kresťanom; ak to poprel, bol ipso facto oslobodený; ak to potvrdil a odmietal výzvy magistrátu, aby sa zriekol kresťanského náboženstva, bol potrestaný.

Na toto nelegálne a neisté postavenie, ktoré bolo kresťanmi považované za nespravodlivé, zareagovali už o pár rokov po vydaní Trajánovho reskriptu niekoľkí po grécky hovoriaci kresťanskí literáti zverejnením apológií, totiž spisov na obhajobu svojho náboženstva, ktoré boli adresované, aspoň formálne, práve vládnucemu cisárovi.

Apológie mali úspech skôr v kresťanskom prostredí

Táto iniciatíva spočiatku nenašla nejakú odozvu na pohanskej strane ani na politickej, ani na literárnej úrovni; oproti tomu mala úspech v kresťanskom prostredí, takže po týchto prvých exploit nasledovali ďalšie, ktoré boli čoraz lepšie rozvinuté a členené, vznikol skutočný a vlastný literárny žáner, ktorý sa od začiatku 3. storočia šíril aj v prostredí západného po latinsky hovoriaceho kresťanstva.

Inzercia

O niekoľkých prvých apológiách máme len nejaké nepriame správy, pretože tieto texty sa nezachovali. Nasledujúce apológie však mali väčšie šťastie v tom zmysle, že časť z nich sa zachovala. A práve rozšírenie týchto obšírnejších a lepšie členených apológií druhej generácie viedlo k odloženiu bokom a následnému vymiznutiu prvých exemplárov. Treba hneď upresniť, že táto väčšia obšírnosť a lepšie členenie boli následkom väčšieho bohatstva náplne v porovnaní s prvými modelmi.

Najstaršia zachovaná apológia

Jediný zachovaný z prvých modelov, Aristidova apológia, stavia obhajobu kresťanského náboženstva na svetonázorovom základe. Poukazuje ma vyšší stupeň a väčšiu dôstojnosť monoteizmu kresťanského náboženstva v porovnaní s pohanskými polyteistickými kultmi.

Toto je základná téma každého apologetického spisu, s ktorou sa občas dopĺňa aj polemický postoj voči gréckej filozofii.

K týmto dvom témam sa pridružuje ďalšia téma, ktorá má priamejšiu obrannú tendenciu a špecifickejší právny charakter, a je zameraná na preukázanie toho, že okrem nezrieknuteľného vyznávania svojej monoteistickej viery, ktoré nutne zahŕňalo odmietnutie aj cisárovho božstva, kresťania nepáchali nejaký konkrétny zločin, a tak si nezasluhovali potrestanie len preto, že sú kresťania.

Separátny život kresťanov

K odsúdeniu zo strany rímskych úradov sa pridružovala zlá verejná mienka pohanov o kresťanoch. Išlo o pochopiteľné rozšírenie nevraživosti, ktorú pohania obvykle prechovávali voči Židom, s ktorými si kresťanov zrejme spájali. Táto nevraživosť bola živená aj zvykom kresťanov sláviť svoje obrady v skrytosti a uprednostňovať dosť oddelený spôsob života, redukujúc na minimum kontakty s okolitým svetom, ktorý sa vyznačoval mnohými prejavmi tradičnej religiozity, ktorou kresťania opovrhovali.

Toto samovylučovanie kresťanov z verejného života pomáhalo šíreniu klebiet a osočovaní medzi pohanmi na ľudovej úrovni, keďže bolo ľahké začať interpretovať diskrétnosť kresťanov ako zakrývanie nemorálnych a obscénnych obradov a praktík.

Niektorí apologisti považovali za svoju povinnosť angažovať sa aj proti týmto prízemným obvineniam. Kládli dôraz na morálnu nadradenosť podľa kresťanských princípov sformovaného spôsobu života oproti nemorálnosti mnohých pohanov, ktorá bola podporovaná šírením niektorých orientálnych kultov.  

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame