Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
24. december 2016

Kristus je na zemi: povstaňte!

Aj keď sa pohoršujú Židia, posmievajú sa nám Gréci, aj keď heretikov svrbí jazyk.
Kristus je na zemi: povstaňte!

Narodenie Krista. Foto: wikimedia

Svätého Gregora z Nazianzu (†389) poctila východná cirkev prímením „Teológ -Bohoslovec“ a západná cirkev skrze pápeža Pia V. v roku 1568 titulom „učiteľ Cirkvi“.

Tento slávny kazateľ a najbrilantnejší grécky cirkevný otec je autorom jednej z najstarších homílií k sviatku Pánovho narodenia. Predniesol ju v roku 379 alebo 380 v Konštantínopole, hlavnom meste Rímskej ríše, kde Gregora v roku 381 ustanovili napokon za arcibiskupa.   

O veľkej obľube Gregorovej vianočnej homílie svedčí fakt, že jej úvodnú vetu: „Kristus sa rodí: oslavujte ho!“ používajú veriaci byzantského obradu ako pozdrav počas sedemdňového obdobia sviatku „Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“.

Gréckokatolíci i pravoslávni na Slovensku dnes používajú cirkevnoslovanskú verziu svojho vianočného pozdravu: Christós raždájestja! Odpoveď: Slavíte jehó!

Pozývame Vás k meditácii nad prvými štyrmi kapitolami z vianočnej homílie svätého Gregora Teológa (Reč 38; preklad z talianskeho jazyka s prihliadnutím na starogrécky originál):

Ľudia majú oslavovať Kristovo narodenie (kap. 1 a 2)

Kristus sa rodí: oslavujte ho! Kristus zostupuje z nebies: choďte mu v ústrety! Kristus je na zemi: povstaňte! „Spievajte Pánovi, celá zem“, a aby sme vyjadrili spolu obidve predstavy, „nech sa tešia nebesia a plesá zem“ kvôli tomu, ktorý je nebeský a potom sa stal pozemským. Kristus sa vtelil: s chvením a radosťou oslavujte; s chvením pre vaše hriechy, s radosťou pre vaše nádeje! Kristus sa rodí z Panny: praktizujte panenstvo, ó ženy, aby ste sa stali matkami Krista! Kto by sa neklaňal Tomu, ktorý je od počiatku? Kto by neoslavoval Toho, ktorý je posledný?

Znovu sa rozptyľuje temnota, znovu sa vracia svetlo, znovu je Egypt potrestaný temnotou, znovu je Izrael osvetlený stĺpom svetla. Ľud, ktorý sedí v temnote  nevedomosti, vidí veľké svetlo poznania. „Staré veci sa pominuli, hľa, všetko sa obnovilo“. Doslovné znenie [Písma] ustupuje, duch vyhráva, tiene sa rozptyľujú, náhle prichádza pravda. Vytvára sa Melchizedech (1): ten, ktorý je bez matky, sa rodí bez otca; bez matky bol predtým, bez otca sa narodil potom (2). Zákony prirodzenosti sú zrušené. Nebeský svet [anjelov] treba naplniť. Kristus to prikazuje: nestavajme sa na odpor. „Tlieskajte rukami, všetky národy“, pretože sa nám narodil chlapček, daný nám bol syn, ktorý má vládu na svojich pleciach – a je vyzdvihnutý so svojím krížom – a nazýva sa „anjel veľkej rady“, totiž rady Otca. Ján volá: „Pripravte cestu Pánovi“. Budem silným hlasom rozhlasovať moc tohto dňa: Ten, ktorý je bez tela, stáva sa telom, Logos prijíma konzistenciu (3). Ten, ktorý je neviditeľný, stáva sa viditeľným. Toho, ktorého sa nebolo možné dotknúť, sa teraz dotýkajú. Ten, ktorý je bezčasový, má počiatok. Boží Syn sa stáva synom človeka. „Ježiš Kristus, včera a dnes, ten istý naveky.“ Aj keď sa pohoršujú Židia, posmievajú sa nám Gréci, aj keď heretikov svrbí jazyk. Uveria, keď ho uvidia vystupovať do neba: ak však neuveria ani potom, urobia tak, keď príde z neba, aby zasadol k súdu. 

Význam názvu sviatku (kap. 3 a 4)

Ale toto sa stane potom. Teraz je sviatok Teofánie (4), či Narodenia: používa sa jedno i druhé označenie, keďže obidva názvy sa vzťahujú na jedinú udalosť. Boh sa ukázal ľuďom svojím Narodením: na jednej strane je a je vždy a pochádza z Toho, ktorý je vždy, ponad každú príčinu a každý rozum (naozaj neexistoval rozum ponad Logos); na druhej strane, On sa narodil kvôli nám, aby Ten, ktorý nám dal existenciu, nám dovolil aj existovať cnostne; či skôr, aby nás znovu priviedol k sebe prostredníctvom vtelenia, pretože kvôli zlu sme odpadli zo stavu dobroty (5). A tak sa názov Teofánia používa, pretože On sa ukázal, názov Narodenie, pretože On sa narodil.

Toto je náš sviatok, ten, ktorý dnes slávime: príchod Boha medzi ľudí, aby sme šli smerom k Bohu či k nemu vystupovali – toto je určite najvhodnejší spôsob vyjadrovania; aby sme si vyzliekli starého človeka a obliekli nového (6), a ako sme zomreli v Adamovi (7), tak žijeme v Kristovi, rodiac sa s Kristom a podstupujúc s Ním ukrižovanie, pochovanie a vzkriesenie. Je nevyhnutné, aby som podstúpil tento vznešený obrat: totiž, ako prišli bolesti z pôvodného šťastného stavu, tak z bolestí dneška sa vracajú všetky najkrajšie veci. „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ a ak nás odsúdilo ochutnanie zo stromu, o čo viac nás ospravodlivilo Kristovo utrpenie? A preto slávme toto výročie nie ako profánnu slávnosť, ale ako božskú, nie podľa pravidiel sveta, ale podľa pravidiel, ktoré sú ponad tento svet; neslávime nejaký náš sviatok, ale sviatok Toho, ktorý je náš, či Toho, ktorý je náš Pán; nie udalosti našej choroby, ale udalosti nášho uzdravenia, nie udalosti nášho stvorenia, alebo udalosti nášho druhého stvorenia (8).

 

Poznámky:

Gregorova teológia čerpá zo Svätého písma. V chronologickom poriadku uvádzame biblické výroky a pasáže, o ktoré sa opiera v citovanom texte homílie: Žalm 95,1.11; 1 Korinťanom 15,47; Žalm 2,11; Ján 1,1; Skutky apoštolov 1,17; Genezis 1,3-4; Exodus 10,21; Exodus 13,21; Izaiáš 9,2; 2 Korinťanom 5,17; Genezis 14,17, Hebrejom 7,3; Žalm 46,1; Izaiáš 9,5; Matúš 3,3; Hebrejom 13,8; Ján 6,62; Efezanom 4,22-24; 1 Korinťanom 15,22; Rimanom 5,20; Genezis 2,17.

Inzercia

(1) Genezis 14,17: Melchizedech bol salemským kráľom a kňazom najvyššieho Boha. Vyšiel v ústrety Abramovi, keď sa tento vracal po víťazstve nad kráľmi, a požehnal ho. V antickom kresťanstve bol Melchizedech považovaný za „predobraz“ Krista. Podnet k takému výkladu dal autor Listu Hebrejom, ktorý po odcitovaní slov zo starozákonnej knihy Genezis doslovne píše (7,2-3): „Jeho [Melchizedechovo] meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.“

(2) Gregor chce robiť rozlišovanie medzi vteleným Kristom, ktorý sa rodí bez otca, a Kristom, ktorý, pretože je osobou Najsvätejšej Trojice, je Božím Synom.

(3) Logos svojím vtelením/inkarnáciou prijal hustotu tela.

(4) Pojem „teofánia“ znamená zjavenie Boha. Treba mať na pamäti, že až do polovice 4. storočia, prinajmenšom na kresťanskom Východe, bolo Kristovmu narodeniu a krstu rezervované jediné liturgické slávenie, pričom sa konalo 6. januára. Až neskôr (a Gregor je toho svedectvom) bola oslava Kristovho narodenia preložená na 25. december.   

(5) Zo stavu dobroty odpadli prarodičia Adam a Eva po prvotnom hriechu.

(6) Porov. Efezanom 4,22-24: novým človekom je ten, kto po vykúpení uskutočnenom Kristom prijíma za svoje kresťanské cnosti.

(7) Smrťou v Adamovi je pád do hriechu.

(8) Druhým stvorením je stvorenie vykonané Kristovým vykúpením, ktorý svojou smrťou umožnil, aby sa človek obnovil.

 

Preložil a na publikovanie pripravil Ján Krupa.

Odporúčame

Vianočná bázeň

Vianočná bázeň

Ak nám vianočný čas prináša nejakú výčitku, že by bolo treba niečo napraviť, nedajme ju zahlušiť. Buďme k nej vnímaví, lebo sa môže stať cestou k opravdivému vianočnému tajomstvu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.