Kresťania dnes slávia Nanebovstúpenie Pána

Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa o dnešnom sviatku, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.

Nanebovstúpenie Pána znamená hlboký zásah do života apoštolov. Doposiaľ bol Ježiš stále medzi nimi, teraz sú ponechaní na seba. Ježiš ich síce ubezpečil, že pri nich zostane, a prisľúbil im Tešiteľa, ktorý ich uvedie do celej pravdy (Jn 16,5-15), avšak mnohé otázky pre nich zostávajú otvorené: Kam odišiel Ježiš? Ako ho môžeme zažiť? Odkiaľ načerpáme orientáciu pre svoju ďalšiu cestu?

V dvoch častiach vnáša ikona do obrazu udalosť Kristovho nanebovstúpenia, o ktorej informujú evanjelisti Matúš a Lukáš. (Mt 28,16-20; Lk 24,50-53; Sk 1,8-11). Skaly a dva stromy naznačujú Olivovú horu. Nad tým, zdanlivo ďaleko od ľudí a sveta, tróni Ježiš. Dvaja anjeli preukazujú úctu tomu, ktorý je ustanovený za vládcu nad svetom.

V spodnej časti ikony stoja apoštoli v dvoch skupinách okolo Márie. Pýtajúc sa a gestikulujúc hľadia na oboch anjelov, ktorí sa pokúšajú vysvetliť dianie a odpovedať na ich otázky. Medzi apoštolmi sa dajú jasne rozlíšiť Peter a Pavol. Odchyľujúc sa od princípu, že na ikone môže byť zobrazené len to, čo je napísané vo Svätom písme, je tu namaľovaný Pavol, hoci v tom čase ešte nepatril do kruhu apoštolov. Ani o Márii sa nehovorí, že pri Ježišovom nanebovstúpení bola medzi apoštolmi. Napriek tomu zaujíma na ikone centrálne miesto.

Stvárnenie oboch poukazuje na niečo hlbšie. V protiklade k apoštolom, ktorí sú ešte plní otázok, z Márie vyžaruje hlboký pokoj. Zjavne nepotrebuje skrze anjela žiadne vysvetlenie toho, čo sa práve deje. Čo dodáva Márii istotu, keď myslí na to, čo má teraz prísť na ňu alebo na malý zástup apoštolov? Mária už vie, čo apoštoli ešte nechápu, že Ježiš zostáva prítomný v ich spoločenstve. Spolu s Máriou sú apoštoli počiatkom Cirkvi, skrze ktorú Ježiš naďalej pôsobí vo svete.

Preto je Mária namaľovaná na mieste, na ktorom je inak stvárňovaný Ježiš medzi apoštolmi. Pevne stojac na zemi a v modlitbovom spojení s ním sa Mária stáva symbolom viery uprostred pýtajúceho sa a hľadajúceho sveta a ukazovateľom cesty pre ľudí. Skrze Petra, ktorý kázal židom, a skrze Pavla, ktorý priniesol vieru pohanom, sa stáva zjavným, že všetci ľudia sú volaní do Cirkvi. Keď sa toto spoločenstvo zhromažďuje v Ježišovom mene, on je tu prítomný – aj vtedy, keď toto spoločenstvo pozostáva len z dvoch alebo troch veriacich. (Mt 18,20) Peter a Pavol to pochopili. Poukazujú nielen na vyvýšeného Ježiša, ale aj na Máriu.

Ježiš je teda iba zdanlivo ďaleko od ľudí. On je tu nielen v ich spoločenstve, ale aj skrze svoje Slovo. Vo svojej ľavej ruke drží zvitok s evanjeliom. Je to jeho odkaz, ktorý zveruje apoštolom, aby ho kázali všetkým národom a dosvedčovali Ježiša z moci Ducha. Bezprostredne pred svojím nanebovstúpením Ježiš prikázal apoštolom, aby išli do celého sveta, učili a krstili ľudí. (Mt 28,19; Lk 24,50) K tomu ich posiela a požehnáva. Požehnáva všetkých, ktorí ho počúvajú, a prisľubuje im svoju osobitnú blízkosť. Jeho požehnanie z nich robí požehnanie pre svet. Kto stojí pod Ježišovým požehnaním, nemusí sa báť vo svete.

Protibožské mocnosti budú síce využívať všetky svoje možnosti, aby pracovali proti príchodu Božieho kráľovstva. Zabrániť tomu však nedokážu. Patrí to k plánu Otca, aby dal Kráľovstvu rásť skrze „malé stádo“, ktorému skutočne ide o jeho vôľu. Ono je cestom, bez ktorého sa chlieb nestane chlebom.

Niekoľko ľudí teda dokáže dosiahnuť veľa. (Mk 13,11; Lk 12,32; Lk 13,20) Tento Ježišov prísľub platí pre všetky časy. Preto môžu veriaci s apoštolmi vyznávať: „Slávne si vystúpil na nebesá. Ale nás si neopustil. Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“ (kondák)

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo