Je načase, aby pápež František povedal jasné slovo, apeluje kardinál Müller

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Je načase, aby pápež František povedal jasné slovo, apeluje kardinál Müller

Rímsky pápež František. Foto: TASR/AP

Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller bráni pápeža pred obvinením z herézy a zároveň varuje pred kultom osobnosti.

Webový portál LifeSiteNews zverejnil 30. apríla 2019 Otvorený list biskupom Katolíckej cirkvi. Tento dokument má byť tretím štádiom procesu, ktorý sa začal v lete 2016.

V tom čase ad hoc skupina katolíckych duchovných a učencov napísala súkromný list všetkým kardinálom a východným katolíckym patriarchom, v ktorom poukázala na podľa ich názoru herézy a iné závažné chyby, ktoré sú obsiahnuté alebo napomáhané v apoštolskej exhortácii pápeža Františka Amoris laetitia.

Keďže pápež František pokračoval v propagácii inkriminovaných téz, v polovici júla 2017 mu mnohí zo signatárov spomenutého listu, ku ktorým sa pridali ďalší katolícki duchovní a učenci, poslali takzvané synovské napomenutie. Pretože od pápeža Františka nedostali žiadnu odpoveď, tento druhý list v septembri 2017 publikovali. Petíciu na jeho podporu podpísalo približne 14 000 ľudí. Autori synovského napomenutia uviedli, že sa neusilujú posúdiť, či pápež František vedel, že spôsobuje šírenie herézy.

Prečítajte si aj
Cirkev nie je firma, aby menila produkt na želanie Zdieľať

Otvorený list biskupom Katolíckej cirkvi ide ďalej a tvrdí, že pápež František je vinný zo spáchania deliktu herézy. Tento delikt je spáchaný, keď katolík vedome a vytrvalo popiera niečo, o čom vie, že to Cirkev učí ako zjavené Bohom. Podľa signatárov tretieho listu slová a činy pápeža Františka predstavujú úplné odmietnutie katolíckeho učenia o manželstve a sexualite, o morálnom zákone a o milosti a odpustení hriechov.

Otvorený list biskupom Katolíckej cirkvi puntičkársky uvádza nielen obvinenia, ale aj platné cirkevné učenie a príslušné kánony cirkevného práva. Podľa autorov tretieho listu neslobodno tolerovať heretické pápežstvo, preto sa tento dokument končí popisom tradičných teologických a právnych predpisov, ktoré treba aplikovať na súčasnú situáciu. Signatármi listu sú nielen odborníci z teológie a filozofie, ale aj akademici a učenci z iných odborov.

Kardinál Müller: pápež František nie je heretik

Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller bráni pápeža proti obvineniu z herézy a zároveň varuje pred kultom osobnosti: Svätý Otec František nie je heretik a je pomýlené klásť mu za vinu všetky chyby v súčasnej Cirkvi.

Interview Reginy Einigovej s emeritným prefektom Kongregácie pre náuku viery, ktoré publikovali nemecké katolícke noviny Die Tagespost, si môžete prečítať v úplnom znení.

Eminencia, signatári otvoreného listu pápežovi Františkovi ho obviňujú z herézy. Do akej miery je podľa vás toto obvinenie vážne?

Takéto obvinenie proti najvyššiemu zástupcovi pravej viery, ktorú Boh zjavil v Kristovi, je to najhoršie, čo sa môže prihodiť v „Cirkvi živého Boha, ktoré je stĺpom a oporou pravdy“ (1 Timotejovi 3,15). Lebo pápež je ako biskup Ríma nástupcom svätého Petra, na ktorom Pán postavil svoju Cirkev. V Petrovi opakuje každý pápež vyznanie Cirkvi v každej dobe: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (Matúš 16,16).

Pretože autormi listu sú renomovaní teológovia, považujem za dôležité, aby Svätý Otec nechal zverejniť Kongregáciou pre náuku viery – nie Štátnym sekretariátom alebo spriatelenými novinármi a teológmi – oficiálne objasnenie. 

Ako treba z historického hľadiska zaradiť toto obvinenie? Boli aj skorší pápeži vystavení obvineniu z herézy?

V dejinách bolo málo pápežov, ktorí boli v niečom obžalovaní z bludu – čím nebola spochybnená neomylnosť ex cathedra. Tu siaha obvinenie hlbšie, že totiž bola zásadne zmenená celková skladba katolíckej viery vo svojich princípoch poznania a v niektorých svojich podstatných náplniach. S tým nesúhlasím.

"V tábore ,priateľov´ pápeža sa viera zamieňa s neomarxisticko-neoliberálnou ideológiou." Zdieľať

Podľa môjho názoru problémy vznikajú skrze chybný predpoklad, že Cirkev zaostala za dobou a viera potrebuje modernizáciu, aby protiklad v dôležitých otázkach morálky oproti vedúcim silám západného sveta nebol taký krikľavý. V tábore „priateľov“ pápeža – ako sa niektorí nazývajú, aby sa sami legitimizovali, pričom každého inak zmýšľajúceho verného katolíka okolkujú ako nepriateľa pápeža – sa viera zamieňa s neomarxisticko-neoliberálnou ideológiou. Hovorí sa o tradicionalistických a moderných katolíkoch. A myslia si, že len s nimi a skrze nich má Cirkev nejakú budúcnosť.

V skutočnosti sa viera Cirkvi zakladá na sebazjavení Boha. Táto viera sa odovzdáva skrze Sväté písmo a apoštolskú Tradíciu a nefalšovane a neskrátene ju vykladá celá Cirkev a zvlášť učiteľský úrad biskupov s pápežom ako princípom svojej jednoty.

Odkiaľ pochádza tvrdenie o opozícii voči pápežovi?

Táraniny o opozícii voči pápežovi pochádzajú z hláv a neskrývanej túžby po moci ideológov, ktorí vedú Cirkev do priepasti. Čo iné sa skrýva za cynickou chválou odstúpenia pápeža Benedikta XVI. a za heslom o uchopení moci tých, ktorí hovoria: teraz sme my na rade a teraz vytlačíme z Cirkvi tých, ktorí verne stáli pri Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi XVI.

Je načase, aby pápež František povedal jasné slovo k jednote všetkých katolíkov v zjavenej viere. Neodporúčam slepú poslušnosť veleniu zakaždým sa meniacej straníckej línie, ale dôveru k pápežovi a biskupom, ktorí zo svojej strany tiež vedia o hraniciach a osobitosti cirkevnej autority. Nie preto, lebo nejaký biskup niečo prikáže (len z moci jeho formálnej autority), je nejaká náuka pravdivá alebo katolík je zaviazaný k slepej poslušnosti, ale pretože nariadenia cirkevných predstavených sú svojou náplňou zakotvené v Písme, v Tradícii a v definovanej vierouke Cirkvi.

Napríklad príkaz nejakého biskupa podávať sväté prijímanie aj nekatolíckym veriacim odporuje viere a neslobodno ho poslúchať. Sankcie, ktoré katolík na seba kvôli tomu uvalí, sú neúčinné alebo pápež a jeho súdy ich majú zrušiť.

Tento list opisuje pontifikát súčasného pápeža ako eskaláciu, ktorá viedla k jednej z najťažších kríz v dejinách Cirkvi. Avšak miznutie viery a kríza morálnej teológie sa črtajú od 60. rokov minulého storočia. Je klamlivý dojem, že pápež František má poslúžiť len ako projekčná plocha pre sklamanie z celkového pokoncilového vývoja?

Cirkev je skutočne interne i externe v jednej z najťažších kríz v celej svojej histórii. Cirkev neprežije, keď sa zmení na nábožensko-politickú mimovládnu organizáciu a zrelativizuje alebo sa úplne zriekne svojej vierouky a mravouky zjavenej Kristom. Samosekularizácia, ktorá prebieha už vyše 50 rokov, nezachráni Cirkev pred priepasťou, ale ju k nej stále približuje. 

V čom vidíte problém?

Problém spočíva v tom, že teologické kritériá ortodoxie a herézy, t. j. viery podľa zjavenia alebo falošnej viery podľa vlastného názoru, boli nahradené ideologicko-mocensko-politickou schémou o konzervatívnych, tradicionalistických, fundamentalistických, pravicových brzditeľoch proti ľavicovým, liberálnym, modernistickým, svetu otvoreným priekopníkom do utópie. To je soľ, ktorá stratila chuť a hádže sa na ulicu, kde ju pošliapavajú ľudia.

Keď je prispôsobovanie sa úpadku morálky vydávané za synodálny proces, potom čoskoro už nespoznáme Cirkev. Lenže Cirkev nebude iná, ona už vôbec nebude, naisto nebude v regiónoch, kde tón udávajú falošní proroci.

"Cirkev je skutočne interne i externe v jednej z najťažších kríz v celej svojej histórii. Samosekularizácia, ktorá prebieha už vyše 50 rokov, nezachráni Cirkev pred priepasťou, ale ju k nej stále približuje." Zdieľať

Bránili ste Amoris laetitia ako prefekt Kongregácie pre náuku viery. Aké stanovisko zastávate dnes?

Amoris laetitia som bránil aj po tom, čo som skončil v pozícii prefekta. Spomínam to preto, aby som protirečil falošnému tvrdeniu z opačnej strany, že pri svojich stanoviskách som sa nechal viesť oportunistickými hľadiskami. Uvítal som, že pápež sa pastoračne približuje aj ku katolíkom v iregulárnych manželských vzťahoch, ale niektoré zmeny formulácie cirkevnej náuky je podľa môjho názoru potrebné objasniť.

Pri pápežových dokumentoch je to často tak, že ľudia, ktorí ich pripravujú, môžu síce byť jeho dôvernými priateľmi, ale ani úradne, ani odborne nie sú význační v teológii a uvaľujú na seba ťažkú vinu, pretože zapríčiňujú iritácie, ktoré veľmi škodia pápežovi a pápežstvu. Nejaký poradca nemôže naponáhlo vynútiť od pápeža ústupok, aby každý biskup rozhodoval, že kresťania, ktorí nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou – okrem nebezpečenstva smrti a za daných duchovných predpokladov – smú pristupovať k svätému prijímaniu.

Jednotlivý biskup nemôže od prípadu k prípadu rušiť vierouku, ale môže len zisťovať, či existujú podmienky, aby nekatolícky kresťan v krajnom prípade nebezpečenstva pre spásu svojej duše smel prijať sviatosť pokánia (ktorá je tu ešte naliehavejšie) a sviatosť svätého prijímania. Je to znak intelektuálneho a morálneho úpadku, keď vyznávači katolíckej viery sú tými, ktorí ich zohyzďujú, obviňovaní z neposlušnosti voči pápežovi a biskupom a z osnovania sporu a rozkolu.


Pápež František a kardinál Müller v roku 2014, keď bol ešte prefektom Kongregácie pre náuku viery. Foto - TASR/AP

Môže si privodiť obvinenie z herézy pápež, ktorý okrem zmeny v katechizme (trest smrti) neurobil žiadne záväzné rozhodnutie vo vieroučných otázkach?

K pojmu heretik patrí tvrdošijné popieranie zjavenej a bezchybne predloženej vierouky Cirkvi. Toto nie je prípad pápeža Františka. Hoci obavy teológov tohto vyhlásenia sú pochopiteľné, treba povedať aj to, že je potrebné voliť správne prostriedky pre oprávnený cieľ väčšej jasnosti v niektorých tvrdeniach pápeža Františka.

Predovšetkým je každý katolík oprávnený stavať sa na odpor nároku údajných priateľov pápeža, ktorí si pre seba nárokujú pápežskú autoritu.

Nejaký príklad?

Jeden biskup mi referoval, že nejaký jezuitský páter sa miešal do vedenia diecézy s údajným vizitačným poverením od pápeža a s výhražným odôvodnením, že je pápežovým priateľom. Voči takýmto prechmatom sa biskupi a profesori teológie musia stavať na odpor, pretože so svojou autoritou, ktorú im dal Kristus, alebo s vedeckým nárokom na slobodné bádanie a diskusiu chránia pastiersky a učiteľský úrad pápeža voči jeho praktickému a teoretickému politickému odcudzeniu.

Proti ukladaniu a vykonávaniu trestu smrti musí byť každý rozumný človek, hlavne kvôli jeho zneužívaniu v miliónových číslach v totalitných štátoch a kvôli mnohým justičným vraždám dokonca v demokratických štátoch. Preto vítam aj jednoznačnejší výklad (nie zmenu) cirkevného postoja založeného na prirodzenom práve pápežom Františkom v katechizme. Ale ako už aj v iných prípadoch, lepšia argumentácia by viac osožila tejto žiadosti.

Pápežov počin sa ospravedlňuje vždy koncepciou o vývoji dogiem, hoci tresty svetskej justície nemajú nič spoločné so zjavením Boha v Ježišovi Kristovi na spásu sveta (to znamená: nepatria k depositum fidei) a predmetom cirkevného učenia sú len natoľko, nakoľko je pápež najvyššou inštanciou pri výklade prirodzeného práva.

Do akej miery je úradujúci pápež zodpovedný za rozkol v Cirkvi v teologických otázkach? Práve učenie o sviatosti manželstva bolo predsa už pred jeho zvolením podkopané falošnou predstavou o svedomí.

Bolo by zásadnou chybou klásť pápežovi Františkovi za vinu všetko, čo teraz funguje chybne, alebo, naopak, v rámci nejakého kultu osobnosti – na účet všetkých jeho predchodcov – mu prevolávať na slávu ako najlepšiemu pápežovi v dejinách Cirkvi.

Manželstvo je sviatosť, ktorú založil Kristus. Vo svedomí prichádzame k poznaniu zjavenej pravdy vo viere a Božej vôle v mravnom živote všetkých veriacich a k prijatiu charizmatického povolania jednotlivého kresťana v nezastupiteľnej jedinečnosti konkrétnej osoby. 

Ako hodnotíte kritiku na adresu Dokumentu o bratstve všetkých ľudí pre mierové spolunažívanie vo svete, ktoré podpísali pápež a káhirský veľký imám v Abú Zabí? Relativizuje tým Svätý Otec vieru v Krista ako Vykupiteľa všetkých ľudí?

Úmysly pápeža sú zaiste veľmi dobré, chce prispieť k mieru medzi náboženstvami, k sociálnej spravodlivosti a k rešpektovaniu ľudských práv. Treba uvítať jeho úsilie o to, aby sa posúvala do povedomia náboženská sloboda a slobodné občianske spolunažívanie ľudí rozličného náboženstva a svetonázoru.

No musí zostať jasné, že síce s moslimami sme de facto presvedčení o existencii jediného Boha, no my kresťania nadprirodzenou vierou, za ktorú vďačíme zjaveniu a milosti, veríme v jediného a pravého Boha v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Prečítajte si aj
Kardinál Müller tvrdo skritizoval návrh reformy Rímskej kúrie Zdieľať

Čo z toho vyplýva?

Božia trojjedinosť a vtelenie nie sú akcidentálnymi dodatkami k všeobecnému monoteizmu, ale sú substanciou spásnej viery kresťanov v jediného Boha a Stvoriteľa sveta a človeka. „Náboženstvo“ ako morálna cnosť patrí k ľudskej prirodzenosti, ktorá nás smeruje na uctievanie Boha. Ale konkrétne mýty a obrady historických „náboženstiev“ nie sú chcené Bohom Abraháma a Bohom a Otcom Ježiša Krista ako vyjadrenie jeho sebazjavenia pre spásu ľudí, ale nanajvýš ako príprava na Kristovo evanjelium.

Lepšia teologická príprava by bola zaiste zabránila mnohým neskorším nedorozumeniam. Predovšetkým treba povedať, že spoločné vyhlásenie s nejakou nekatolíckou autoritou nie je súčasťou poverenia zachovať verne katolícku vieru, ktoré je zverené učiteľskému úradu. Takéto vyhlásenie nemá autoritu, ktorá by zaväzovalo katolíka vo viere, ale len prirodzenú autoritu, ktorú treba rešpektovať, pokiaľ sú jej argumenty – na rozdiel od rozumu osvieteného vierou – uznávané prirodzeným rozumom.

Katolíckeho profesora teológie, ktorý vedecky skúma toto spoločné vyhlásenie a právom alebo neprávom ho kritizuje, neslobodno v žiadnom prípade cenzurovať. Bolo by to premrštením cirkevnej autority a krikľavým príkladom klerikalistického zneužitia moci. 

Ešte dvaja zo štyroch kardinálov čakajú odpoveď na svoje dubia. Keby ste mohli poradiť pápežovi – čo by ste mu odporučili?

Toto sa vôbec nemalo stať verejným sporom. Odporúčam, aby sa tieto otázky dali do poriadku interne. Veríme v jednu Kristovu Cirkev, zjednotenú vo viere a láske.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo