Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
13. 05. 2020, 07:42

Akatist k presvätej Bohorodičke: najslávnejší mariánsky hymnus

Vo východnej teológii dodnes neexistuje mariológia v zmysle samostatnej teologickej disciplíny, ale náuka o Máriinom božskom materstve je súčasťou kristológie.
Akatist k presvätej Bohorodičke: najslávnejší mariánsky hymnus

Keďže východná Cirkev sa vždy držala zásady „lex credendi, lex orandi“, najvýrečnejším svedectvom o jej mariánskej doktríne a úcte sú bohoslužobné texty, medzi ktoré sa zaraďuje aj Akatist k presvätej Bohorodičke.

Práve tento hymnus predstavuje syntézu mariánskej doktríny a úcty v byzantskom obrade, v ktorom je predpísané aspoň raz ročne sa pomodliť celý mariánsky akatist v liturgickom zhromaždení (sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota).

Mariánska doktrína akatistu je závislá od oficiálnej kristologickej doktríny tretieho a štvrtého ekumenického koncilu (Efez 431; Chalcedón 451) a od mariánskej doktríny mnohých homílií efezsko-chalcedónskeho cyklu.

Najbezprostrednejším prameňom mariánskeho akatistu sa zdá byť homília, ktorú predniesol Cyril Alexandrijský na Efezskom koncile, a homília o Bohorodičke chalcedónskeho koncilového otca Bazila zo Seleúcie, z ktorej boli prevzaté niektoré vyjadrenia do akatistu v doslovnom znení.

Oslávme Máriino božské materstvo!

Akatist bol zložený na oslavu Márie, ktorej právom patrí titul Bohorodička, pretože porodila vteleného Božieho Syna. Zaiste ide o mariánsky hymnus, ale všetko v ňom je podriadené Kristovi: Mária Kristovi, mariánska doktrína kristologickej doktríne:

Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, svojím príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny... (Ikos 8)

Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička. Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, ­posvätil ho, oslávil ťa... (Ikos 12)

Vo východnej teológii dodnes neexistuje mariológia v zmysle samostatnej teologickej disciplíny, ale náuka o Máriinom božskom materstve je súčasťou kristológie. Mária je spomedzi ľudí najužšie spätá s Kristovým vtelením a vykúpením. 

Ježiš Kristus „pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie a stal sa človekom“, vyznávajú východní veriaci v Symbole viery, ktorý je plodom prvých dvoch ekumenických koncilov (Nicea 325; Konštantínopol 381).

Jedinou „mariologickou“ dogmou východnej Cirkvi je to, že Mária je Bohorodička. „Kto nevyznáva, že Emanuel je naozaj Boh a že svätá Panna je preto Bohorodičkou (lebo podľa tela porodila vtelené Slovo pochádzajúce z Boha), nech je exkomunikovaný,“ píše sa v prvej z dvanástich anatém proti Nestoriovi, ktoré Cyril Alexandrijský predložil Efezskému koncilu (431), pričom tieto anatémy boli aj po treťom ekumenickom koncile viackrát uznané za pravoverné učenie.

Trvalé panenstvo Bohorodičky

Východná a západná Cirkev majú spoločnú nielen doktrínu o Márii ako Bohorodičke, ale aj o trvalom panenstve Božej Matky: pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. Táto doktrína je rozvíjaná aj v mariánskom Akatiste:

Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: ­Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou... (Kondák 1)

Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn?... (Ikos 2) 

Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse... (Kondák 3)

Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, ochotne mu odovzdali svoje dary... (Ikos 5)

Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho neporušil, a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho... (Ikos 7)

Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, lež my obdivujeme toto tajomstvo... (Ikos 9)

Na piatom ekumenickom koncile (Konštantínopol 553) zaznelo slovné spojenie „vždy Panna“ už v rámci vyjadrenia, ktorým bola opätovne potvrdená oprávnenosť titulu Bohorodička pre Máriu.

Neznámy pôvodný názov i autor mariánskeho Akatistu

Názov najslávnejšieho hymnu k Bohorodičke v byzantskom obrade pochádza od rubriky akathistos (nie v sede), veriaci na znak radosti a vďačnosti spievajú akatist postojačky.

Autor akatistu je anonymný. Popredný taliansky mariológ Ermanno M. Toniolo je presvedčený, že Roman Sladkopevec († po 555) ním zaiste nie je, hoci používa podobne ako akatist efymnion Chaire, nymfe anymfeute – Raduj sa, panenská nevesta.

Medzi historikmi je rozšíreným názorom, že Sladkopevec je závislý od akatistu, nedosahuje jeho teologickú výšku. Podľa Toniola je Bazil zo Seleúcie († 460) jediný, komu by sa dal pripísať akatist.  

Kompletný text Akatistu k presvätej Bohorodičke nájdete tu.

Odporúčame

Novinka od kardinála Lustigera

Novinka od kardinála Lustigera

Pozoruhodný škótsky filozof Thomas Reid, ozdoba konca 18. storočia, raz poznamenal, že filozofi často mávajú „veľké ťažkosti s vecami, ktoré sa zvyšku ľudstva javia ako úplne jasné“.