Vianočný príhovor patriarchu Bartolomeja

Vianočný príhovor patriarchu Bartolomeja

Pravoslávni kresťania si dnes pripomínajú Božie narodenie. Pri tejto príležitosti prinášame preklad vianočného posolstva ekumenického patriarchu. Pozýva každého človeka, aby uznal a rešpektoval práva a integritu detí.

 

Vianočné posolstvo ekumenického patriarchu 2016

 

+ B A R T O L O M E J,

z Božej milosti arcibiskup Konštantínopolu, Nového Ríma,

a ekumenický patriarcha

všetkému ľudu Cirkvi milosť, milosrdenstvo a pokoj

od Krista, nášho Spasiteľa narodeného v Betleheme.

„Kristovo vtelenie je mojím novým stvorením“ (1)

 

Milovaní bratia a sestry, drahé deti v Pánovi,

chválime a oslavujeme Boha v Trojici, ktorý nás uznal za hodných aj v tomto roku osláviť sviatok Narodenia v tele Syna a Slova Boha Otca v „maličkom Betleheme“.

Svätá Cirkev oslavuje plná radosti, pretože Kristus „si vzal telo“ (2) skrze Svoju inkarnáciu a urobil Cirkev „ozdobou pre svet.“ (3) Celý ľudský rod a dokonca „všetko stvorenie“ plesá nad týmto božským požehnaním. „Celé stvorenie je dnes naplnené radosťou, pretože Kristus sa narodil z Panny.“ (4)   

Na rozdiel od „nehybného hýbateľa“ starovekých Grékov náš Boh je spoločenstvom lásky a láskyplne sa v čase skláňa k ľudstvu a svetu. „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás.“ (1Jn 4,10)

Predvečné Slovo Otca, ktoré udelilo „bytie“ ľudstvu, nám teraz udeľuje „blahobytie“ skrze Svoju inkarnáciu. „Toto je dôvod sviatku; to je dôvod, prečo dnes oslavujeme: Božie zostúpenie k nám, aby sme my mohli vystúpiť –  či vrátiť sa – k Bohu ... aby sme odložili starého a obliekli si nového človeka; aby sme zomreli v Adamovi a žili v Kristovi; aby sme boli s Kristom ukrižovaní, pochovaní a vzkriesení.“ (5) Cesta zbožstvenia prostredníctvom milosti je od toho času otvorená pre každého, kto prichádza na svet. Všetci z nás sú „schopní mať v sebe Boha.“ „Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3,28)

Bohužiaľ, evanjelium Vianoc je opäť oznámené svetu, v ktorom je počuť rinčanie zbraní, v ktorom je nariadené nevyprovokované násilie proti jednotlivcom a národom, v ktorom prevláda nerovnosť a sociálna nespravodlivosť. Je neúnosné byť svedkom situácie nespočetného množstva detí, obetí vojenského konfliktu, výnimočných stavov, rozmanitých vykorisťovaní, prenasledovaní a diskriminácii, ako aj hladu, chudoby a bolestného strádania.  

A apríli sme mali možnosť byť na vlastné oči svedkami – spolu s Jeho Svätosťou rímskym pápežom Františkom a Jeho Blaženosťou Hieronymom, arcibiskupom Atén a celého Grécka – tragických životných pomerov utečencov a imigrantov, a hlavne akútnych problémov trpiacich detí, nevinných a bezbranných obetí vojenského násilia, ako aj rasovej a náboženskej diskriminácie a nespravodlivosti, pričom všetky tieto fenomény neustále rastú.

Sviatok Božieho Slova, ktoré sa stalo nemluvňaťom – dieťaťom Ježišom, ktoré svetská moc chcela odstrániť, ako informuje evanjelista Matúš (Mt 2,13) – je pripomienkou a pozvaním pre nás, aby sme sa starali o deti, aby sme ochraňovali tieto bezbranné obete a rešpektovali posvätnosť detstva.

Samozrejme, že deti a citlivé duše sú ohrozené aj v ekonomicky rozvinutých a politicky stabilných krajinách sveta, či obrovskou krízou manželstva a rodiny, alebo rozličnými zásahmi, ako aj využívaním fyzického alebo duchovného násilia. Na detskú dušu veľmi vplýva konzumácia elektronických médií, najmä televízie a internetu, a radikálna transformácia komunikácie. Bezuzdná ekonomika ich už od malička premieňa na konzumentov a snaha o pôžitok vedie k rýchlemu vyprchaniu detskej nevinnosti. 

Vzhľadom na tieto nebezpečenstvá Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi adresoval deťom a mladým ľuďom, na ktorých sa obracia „s osobitnou láskou a náklonnosťou“, nasledovné slová vo svojej encyklike:

Uprostred zmesi vzájomne si protirečiacich definícií detstva naša najsvätejšia Cirkev odporúča slová nášho Pána: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18,3) a „kto neprijme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň (Lk 18.7), ako aj to, čo náš Spasiteľ hovorí o tých, ktorí „bránia“ (Lk 18,16) deťom prichádzať k Nemu, a o tých, ktorí ich „pohoršujú“. (Mt 18,6) (6)

Tajomstvo Vianoc je zhrnuté v slovách sviatočného kondáku: „Pre nás sa narodilo nové dieťa, predvečný Boh.“ Božské Slovo ako dieťa a dieťa ako Boh sa zjavuje svetu s „čistým srdcom“ a jednoduchosťou dieťaťa. Deti chápu pravdy, ktoré „múdri a rozumní“ ľudia nie sú schopní pochopiť. Ako poznamenáva Elytis vo svojej bázni Zblízka: „Len z detí môžete vybudovať Jeruzalem!“

 

Milovaní bratia a sestry v Pánovi,

apelujeme na vás všetkých, aby ste rešpektovali identitu a posvätnosť detstva. Vzhľadom na globálnu utečeneckú krízu, ktorá zvlášť zasahuje do práv detí; vzhľadom na pliagu detskej úmrtnosti, hlad a detskú prácu, zneužívanie detí a psychické násilie, ako aj vzhľadom na nebezpečenstvo ničenia detských duší ich nekontrolovaným vystavovaním vplyvu súčasných elektronických komunikačných prostriedkov a ich podrobovaním na konzumentov, vyhlasujeme rok 2017 za Rok ochrany posvätnosti detstva, pričom pozývame každého človeka, aby uznal a rešpektoval práva a integritu detí.  

Ako bolo podčiarknuté v ďalšom významnom dokumente Svätého a veľkého koncilu, Kristova Cirkev nemá za cieľ svojím ohlasovaním „súdiť a odsúdiť svet“ (Jn 3,17; 12,47), „ale skôr ponúknuť svetu poučenie evanjelia o Božom kráľovstve, totiž nádej a uistenie, že zlo, bez ohľadu na jeho formy, nemá posledné slovo v dejinách, a nemusíme dovoliť, aby zlo diktovalo chod dejín“. (7)

Uctievame nášho Spasiteľa s pokorou a kajúcnosťou, pretože On nás navštívil z výsosti. Oslavujeme božským spevom veľkosť svätej Inkarnácie. Pokľakáme pred presvätou Bohorodičkou, ktorá drží v rukách dieťa Ježiša. A posielame zo stále bdejúceho Fanaru sviatočný pozdrav všetkým deťom Konštantínopolskej cirkvi, blízkym i ďalekým: „Kristus sa rodí; oslavujte Ho. Kristus prichádza z nebies; choďte Mu v ústrety,“ spolu s našimi otcovskými vinšmi a patriarchálnym požehnaním.     

„Posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi.“ (2Tim 2,1) Usilujme sa spolu s vierou a úprimnou láskou v dobrom zápase nového života v Cirkvi, pripájajúc sa ku všetkému, čo nám Pán prikázal. Pretože On je s nami „po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,20)

 

Vianoce  2016
 

Bartolomej Konštantínopolský,

horlivý prosebník za všetkých pred Bohom

 

Poznámky:

(1)   Gregor Teológ, Moralia 34

(2)   Ján Zlatoústy, Reč z vyhnanstva PG 52,429

(3)   Origenes, Komentár k Jánovi

(4)   Utiereň Kristovho narodenia

(5)   Gregor Teológ, Reč 38

(6)   Encyklika, odsek 8

(7)   Poslanie Pravoslávnej cirkvi..., Úvod

Preklad anglickej verzie vianočného posolstva pripravil Ján Krupa. Foto: wikimedia

 


 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo