Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. august 2017

Zbojnícka synoda

Dejiny koncilov môžu byť napínavým čítaním, tentokrát preddejiny štvrtého ekumenického koncilu.
Zbojnícka synoda

Mier prechodne nastolený únijnou formulou z roku 433 nepotrvá dlho, pretože z alexandrijskej strany sa už v roku 448 zdvihne ostrá kritika proti niektorým antiochijčanom. Väčšina predstaviteľov nestoriánsko-cyriliánskej kontroverzie bola v tom čase už mŕtva. Domnus zaujme po Jánovi od roku 442 antiochijský biskupský stolec, zatiaľ čo Dioskur nastúpi po Cyrilovi v roku 444 v Alexandrii a Flavián sa v roku 446 stane konštantínopolským biskupom. Tam archimandrita menom Eutyches obhajuje nereflektovanú alexandrijskú kristológiu. S vedomým napádaním únijnej formuly vyzýva, že sa nesmie prekračovať rámec Nicejského symbolu a rozhodnutia Efezského koncilu, a formuluje ako kristologické vyznanie:

„Vyznávam, že náš Pán pozostával pred zjednotením z dvoch prirodzeností (ek dyo fyseos), ale po zjednotení vyznávam iba jedinú prirodzenosť (mian fysis)“ (Akta Chalcedónskeho koncilu, Actio I,527).

Dielo Teodoreta z Cýru proti Eutychovi

Keďže za Eutychom stoja mnohí konštantínopolskí mnísi a mocný a intrigánsky cisársky minister Chrysafius je jeho krstňaťom, neriskuje sa žiadna konfrontácia s ním. Zdá sa, že len biskup Teodoret z Cýru († cca 466) vystúpil proti Eutychovi. V jeho rozsiahlom diele „Eranistes (Žobrák)“ obhajuje žobrák názor, že v Kristovi tvorí božstvo a ľudstvo iba jednu prirodzenosť. Veď predsa božská prirodzenosť pohltila ľudskú prirodzenosť ako more kvapku vody. Ortodoxný partner v diskusii namieta žobrákovi, že obidve prirodzenosti sa pri svojom zjednotení nezmiešali a že božská prirodzenosť je nemeniteľná a neschopná trpieť. No sotva sa Teodoretovo dielo dostane do obehu, biskup Dioskur z Alexandrie prejde do útoku a od Domna z Antiochie žiada – pravdaže, márne – zosadenie Teodora.

Zosadenie Eutycha

Konštantínopolský biskup Flavián necháva Eutycha najskôr na pokoji. No jeho sufragán Euzébius z Dorylea, ktorý zakročil už aj proti Nestóriovi, ani tento raz nenechá túto vec len tak. Na stálej synode v Konštantínopole obviní Eutycha v roku 448 – s odkazom na Niceu, Efez a Cyrila Alexandrijského – z herézy a dosiahne, že Eutycha predvolajú. Po opakovaných výhovorkách sa „o teológii nič netušiaci predstavený kláštora“ (1) napokon objaví pred synodou. Keď sa ho Flavián pýta, tak len presviedča, že Pán pred zjednotením pozostával z dvoch prirodzeností, no po zjednotení musíme vyznávať len jedinú prirodzenosť. Síce pripúšťa, že Kristus má ľudské telo, no odmieta označovať ho za jednej podstaty s nami. Keďže až do konca trvá na svojom postoji, zhromaždení biskupi ho zosadia z pozície predstaveného kláštora, zbavia ho kňazskej dôstojnosti a uvalia na neho cirkevnú kliatbu.

Nový efezský koncil v roku 449

Eutyches ako 70-ročný zosadený opát reaguje veľmi agilne. V rade listov prominentným cirkevným vodcom, medzi nimi pápežovi Levovi a Dioskurovi z Alexandrie, protestuje proti svojmu odsúdeniu a uisťuje o svojej viere bazírujúcej na Nicei a Efeze. Takto sa mu podarí, že cisár Teodóz na žiadosť Dioskura a proti vôli Flaviána na 1. august 449 opätovne zvolá koncil do Efezu. Už miesto koncilového zhromaždenia a zákaz účasti vydaný pre biskupa Teodoreta z Cýru umožňujú rozpoznať jednostrannú tendenciu cisárskeho pozvania, pričom ďalšie cisárske listy označujú antiochijčana Ibasa z Edessy, biskupských sudcov Eutycha, ako aj Flaviána z Konštantínopolu ako obžalovaných na nasledujúcej synode. Tej nedokáže zabrániť ani sám pápež Lev, a preto vyšle svojich legátov s viacerými listami. Medzi týmito listami vynikne list Flaviánovi, takzvaný „Tomus Leonis“ (2), v ktorom Lev zaujíma stanovisko k aktuálnej kristologickej diskusii a jasne odmieta Eutycha. Lev rozvíja učenie o Kristovom vtelení, pričom – vychádzajúc z jeho dvojitého narodenia – zdôrazňuje, že vlastnosti obidvoch prirodzeností zostávajú úplne zachované, a síce tak počas spájania sa, ako aj po spojení sa do jednej osoby.

Skutočne sa ukážu ako odvodnené obavy Leva a Flaviána, že na koncile by mohlo dôjsť k nešťastným personálnym konšteláciám. Cisár pošle do Efezu silnú policajnú hliadku. Eutyches privedie so sebou značný sprievod svojich mníšskych prívržencov a aj archimandrita Barsumas pricestuje zo Sýrie so silným kontingentom mníchov. Napokon Dioskur z Alexandrie má vo svojom sprievode jedno oddelenie alexandrijských „parabolánov“, t. j. príslušníkov ošetrovateľského bratstva, ktorí sú použiteľní aj na menej dobročinné ciele. 

Priebeh synody zbojníkov

Už 8. augusta, na prvom zasadaní, na ktorom sa objaví približne 130 biskupov, Dioskur, ktorého cisár ustanovil za prezidenta koncilu, objasní, akým štýlom zamýšľa viesť synodu. Hneď na začiatku odoprie rímskym legátom želanie predčítať pápežský list adresovaný synode a „Tomus Leonis“. Naopak, Eutyches môže bez prekážok prednášať svoju verziu o priebehu svojho odsúdenia na konštantínopolskej synode, pričom koncil vôbec nekarhá jeho hrubé porušovanie pravdy. Eutycha rehabilitujú, zatiaľ čo Dioskur následne vyhlási za zosadených Flaviána a Euzébia z Dorylea pod zámienkou, že porušili nicejskú vieru. Keď Flavián protestuje, rímsky legát Hilárius vznesie námietku a aj niekoľkí biskupi vyjadria pochybnosti, koncilový prezident Dioskur nechá cisárskymi úradníkmi otvoriť dvere koncilového chrámu, aby doň vnikli vojaci, mnísi a kričiaci dav. Pod týmto tlakom dá svoj podpis pod rozhodnutia prvého zasadania popri presvedčených biskupoch aj celý rad váhavých alebo kritických biskupov.

Na ďalšom zasadaní zosadia a odsúdia popri iných antiochijsky orientovaných biskupoch aj Ibasa z Edessy, Teodoreta z Cýru a Domna z Antiochie, takže s námahou dosiahnuté zjednotenie medzi alexandrijčanmi a antiochijčanmi sa teraz definitívne rozpadne. Nie neprávom pápež Lev po podrobnej správe svojho legáta poznamená, že tento pseudokoncil bol nie „iudicium“, ale „latrocinium“, synodou zbojníkov. 

Inzercia

Na ceste k štvrtému ekumenickému koncilu

Biskupi zosadení na zbojníckej synode sa obrátia na Rím. Tam na jednej synode odmietnu rozhodnutia koncilu a vytýčia si za cieľ ekumenický koncil, ktorý by zasadol v Itálii. Avšak ani list pápeža Leva, ani intervencia západorímskeho cisárskeho dvora nebudú vypočuté východorímskym cisárskym dvorom.

Obrat si kliesni cestu, keď cisár Teodóz na koncil júla 451 zomrie na následky pádu z koňa. Lebo teraz sa dostane k vláde jeho sestra Pulchéria, ktorá neschvaľovala jeho cirkevnú politiku, vydatá za generála Marciána a nechá ho vyhlásiť za cisára. Následne bude odsúdený na smrť minister Chrysafius, ktorý bol zodpovedný za doterajšiu náboženskú politiku, zatiaľ čo archimandritu Eutycha zneškodnia istým druhom kláštorného väzenia. Okrem toho rehabilitujú biskupa Euzébia z Dorylea. A odteraz sa konštantínopolský biskup Anatolius, ktorý je Dioskurom protežovaným nástupcom zosnulého Flaviána, ako aj ďalší zástancovia zbojníckej synody budú hlásiť k „Tomus Leonis“ a odsudzovať rozhodnutia Efezu z roku 449. Následne pápež Lev už nemyslí na koncil. No pretrvávajúce, dogmaticky podmienené nepokoje v Konštantínopole podnietia cisára Marciána, ktorý úzko kooperuje so svojou manželkou, aby zvolal na 1. septembra 451 ríšsky koncil do Nicey, a pápež Lev – s poľutovaním – prijme jeho iniciatívu.

No pápež Lev objasní cisárovi, že zo všetkých svojich síl chce zabrániť podobným udalostiam ako v Efeze. Lebo tento raz majú jeho legáti v mene Apoštolskej stolice a ako jeho jediní zástupcovia predsedať synode. V liste budúcim koncilovým otcom Lev nástojí aj na slávnostnom znovudosadení biskupov zosadených na zbojníckej synode a svojich legátov pre nasledujúcu kristologickú diskusiu vyzbrojí s „Tomus Leonis“ a so zbierkou patristických textov o Vtelení a určí im, aby odmietli účasť Dioskura na koncile a udržali rímske výsady.

Poznámky:

  1. Stockmeier, Peter/Bauer, Johannes B., Altertum, in: Lenzenweger, Josef u.a. (Hg.), Geschichte der Katholischen Kirche, Graz Wien Köln 1995, s. 158.
  2. „Tomus Leonis“ sa označuje aj ako „Epistola dogmatica ad Flavianum“ a ráta sa ako Levov List 28 (ep. XXVIII).

 

Vybral a z nemčiny preložil otec Ján Krupa.

Ilustračné foto: wikimedia

 

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.