Pán nás vyzýva, aby sme pozorovali jeho cesty

Pán nás vyzýva, aby sme pozorovali jeho cesty

Foto: wikimedia

Vianočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi.

V Pánovi milovaní arcipastieri, vysokodôstojní presbyteri a diakoni, Boha milujúci mnísi a mníšky, drahí bratia a sestry!

Srdečne vám všetkým gratulujem k veľkému Kristovmu sviatku: k sviatku narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista v tele zo Svätého Ducha a prečistej Panny Márie. Dnes vyzývame všetkých ľudí, aby spolu s Cirkvou velebili Stvoriteľa a Tvorcu slovami: „Spievaj Pánovi celá zem“ (1. Irmos vianočného kánonu).

Nekonečne dobrý Boh, ktorý miluje svoje stvorenie, posiela svojho Jednorodeného Syna – dlho očakávaného Mesiáša, aby vykonal dielo našej spásy. Boží Syn, ktorý je v lone Otca (Jánovo evanjelium 1,18), sa stáva synom človeka a prichádza do nášho sveta, aby nás svojou krvou zachránil od hriechu, aby osteň smrti už nestrašil človeka.

Vieme, že mágovia, ktorí sa sklonili pred Kristom, mu priniesli svoje dary. Aké dary môžeme priniesť božskému Učiteľovi? Tie, o ktoré on sám nás prosí: „Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty“ (Príslovia 23,26). Čo znamená dať srdce? Srdce je symbolom života. Keď prestane jeho tlkot, človek zomiera. Dať srdce Bohu znamená venovať mu život. Toto venovanie od nás nežiada, aby sme sa zriekli všetkého, čo máme. Sme vyzvaní odstrániť zo srdca to, čo v ňom bráni Božej prítomnosti. Keď vlastné „ja“ dominuje všetkým myšlienkam, keď v srdci niet miesta pre blížneho, potom tam niet miesta ani pre Pána. Prítomnosť blížneho v srdci závisí predovšetkým od našej schopnosti vcítiť sa do bolesti druhého človeka a odpovedať na túto bolesť skutkami milosrdenstva.

Pán nás vyzýva, aby sme pozorovali Jeho cesty. Pozorovať Božie cesty znamená vidieť Božiu prítomnosť vo vlastnom živote a v ľudských dejinách: tak zjavenia Božej lásky, ako aj zjavenia jeho spravodlivého hnevu.

Uplynulý rok v živote nášho ľudu bol naplnený spomienkami na tragické udalosti 20. storočia a na začiatok prenasledovaní viery. Pripomínali sme si veľké skutky nových mučeníkov a vyznávačov, ktorí neochvejne dosvedčovali svoju vernosť Kristovi. Dokonca aj v tomto období hrozivom pre krajinu nám Pán prejavoval svoju milosť: po dvestoročnom nanútenom prerušení bol obnovený úrad patriarchu v ruskej krajine a cirkev dostala v osobe svätého Tichona v ťažkom období skúšok múdreho a odvážneho pastiera, ktorý bol zvolený za jej predstaveného; skrze jeho horlivé modlitby pred oltárom najvyššieho Stvoriteľa naša cirkev a ľud dokázali prejsť skúškou ohňom.   

Dnes zažívame zvláštne obdobie: smútok nemizne zo sveta, každý deň počúvame o vojnách a chýry o bojoch (Mt 24,6). Koľko lásky sa však vylieva na ľudské pokolenie! Svet existuje napriek silám zla a ľudská láska, rodinné hodnoty existujú napriek neuveriteľným úsiliam definitívne ich zničiť, zhanobiť a prekrútiť. Viera v Boha je živá v srdciach veľkej väčšiny ľudí. A naša cirkev bola, zostane a vždy bude miestom stretnutia s Kristom napriek desaťročiam prenasledovaní v nedávnej minulosti a silnejúcemu úsiliu poškodiť jej autoritu v súčasnosti.

Veríme, že národy historickej Rusi uchovajú a obnovia svoju duchovnú jednotu, keď prejdú dnešnými skúškami, a že budú materiálne prekvitať a budú žiť v sociálnej znášanlivosti.

Kristovo narodenie je centrálnou udalosťou dejín ľudstva. Ľudia vždy hľadali Boha, ale Stvoriteľ sa vo všetkej pre nás možnej plnosti zjavil len skrze vtelenie svojho Jednorodeného Syna. Prichádza na hriešnu zem, aby urobil ľudí hodnými obľuby Nebeského Otca a položil pevný základ mieru tým, že vydal príkaz: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14,27).

Nech je tento rok pre nás, pre národy historickej Rusi a pre všetky národy zeme rokom pokoja a blahobytu. Nech nám Božie dieťa narodené v Betleheme pomôže nájsť nádej, ktorá poráža strach, a pocítiť skrze vieru silu božskej lásky, ktorá pretvára ľudský život. Amen.

 

+ Cyril,

Patriarcha Moskvy a celej Rusi

Kristovo narodenie 2017/2018 Moskva  

Preložil otec Ján Krupa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo