Veľkonočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Veľkonočné posolstvo patriarchu Moskvy a celej Rusi

Výrez z veľkonočnej ruskej ikony. Foto: wikimedia

Nemôžeme zotrvávať v bezstarostných oslavách, pretože vieme, že vedľa nás existujú ľudia, ktorí ešte nedospeli k životu v Bohu.

V noci prežiarenej božským svetlom, ktorú naplnil veľkou oslavou a duchovnou radosťou Vládca sveta, ktorý premohol smrť, adresujem vám všetkým to pradávne vyhlásenie, ktoré neochvejne dosvedčuje naše nemenné presvedčenie:

KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH!

Mnohé generácie svätých mužov a žien si želali aspoň trocha pochopiť, čo sa stalo pred takmer dvetisíc rokmi v PÁNOVOM hrobe ožiarenom svetlom. Usilovali sa, pokiaľ je to ohraničenému ľudskému rozumu možné, sprístupniť nám poznanie tohto prekrásneho tajomstva, ktoré sa uskutočnilo v jaskynnom hrobe v blízkosti starých múrov Jeruzalema. Hľadali obrazy, ktoré nás približujú k pochopeniu skutočne kardinálnej zmeny, ktorú Boh vykonal v tú noc pre celý svet.

Svätý Ján Zlatoústy o tejto udalosti píše: „Deň vzkriesenia nášho PÁNA Ježiša Krista je základom sveta, počiatkom zmierenia, pominutím nepriateľských konaní, zničením smrti, porážkou satana“ (Slovo na Paschu).

Vzhľadom na to sa osobitným významom napĺňajú pre nás slová apoštolského kniežaťa Pavla, ktorý zmŕtvychvstanie Vykupiteľa z hrobu prirovnáva k novému stvoreniu sveta a vytvoreniu nového ľudstva: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nové nastali“ (2Kor 5,17), – takto čítame v apoštolovom liste Korinťanom. 

Kristovo zmŕtvychvstanie je hlavným obsahom kresťanského posolstva tomuto svetu. Len vďaka golgotskej obete, ktorá je neoddeliteľne spätá so slávnym zmŕtvychvstaním, nadobúdajú zmysel a hodnotu všetky ľudské úsilia, ktoré sú zamerané na prameň všetkých dobier. Kristova obeta sa stala odpoveďou na pokusy, podniknuté ľuďmi rozličných kultúr a tradícií, nájsť živého Krista, lebo, ako sa píše vo Svätom písme, Pán „nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10,34-35) a „chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu“ (1Tim 2,4). Tieto vynaložené úsilia stelesnili v sebe očakávania a nádeje miliónov ľudí, ktorí v rozličných časoch márne hľadali možnosť prekonať svoj vlastný žalostný stav a získať „život, a to v hojnej miere“ (Jn 10,10).  

Ruská ikona z 15. storočia. Foto: wikimedia

Stanovené odpradávna sa stalo skutočnosťou. Odteraz smrť už nemá žiadnu takúto moc nad človekom a teraz „ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení“ (1Kor 15,22). Preto je Pascha (Veľká noc) najdôležitejším kresťanským sviatkom. Ponížený a umučený Ježiš z Nazareta, ožiarený božskou slávou, „na tretí deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cestu ku vzkrieseniu... a vo všetkom má prvenstvo“ (Anafora božskej liturgie sv. Bazila Veľkého).

"Našou svätou povinnosťou je starať sa o to, aby sa Kristovo meno oslavovalo všade, aby ľudia, keď si všimnú dobré skutky, ktoré sa robia na Božiu slávu, prijali pravoslávnu vieru, aby obrátili svoje srdcia k Otcovi v nebi." Zdieľať

Dnes Kristus vyzýva nás všetkých k slávnostnej hostine viery a kráľovstva. Kristus nás vyzýva, aby sme ochutnali plody jeho zmiernej obety, „vody prúdiacej do večného života“ (Jn 4,14). Naša jednota s PÁNOM sa však nesmie redukovať len na účasť na bohoslužbe alebo na osobnú horlivosť v modlitbe. Táto jednota má zahrnovať v plnej miere všetky stránky nášho života. Nemôžeme zotrvávať v bezstarostných oslavách, pretože vieme, že vedľa nás existujú ľudia, ktorí ešte nedospeli k životu v Bohu, trpiaci, smútiaci, osamelí, nešťastní alebo tí, ktorí sú trápení chorobami. Našou svätou povinnosťou je starať sa o to, aby sa Kristovo meno oslavovalo všade, aby  ľudia, keď si všimnú dobré skutky, ktoré sa robia na Božiu slávu, prijali pravoslávnu vieru, aby obrátili svoje srdcia k Otcovi v nebi.

Zlá ľudská vôľa a diabolské pokušenie, žiaľ, stále ešte platia vo svete. V našej duši však nesmie byť miesto pre malomyseľnosť, lebo vieme, že napriek všetkým nešťastiam, katastrofám, konfliktom a protirečeniam PÁN premohol svet (Jn 16,33), triumfoval nad hriechom a smrťou. A preto máme možnosť dosvedčovať slovom a skutkom milosť, ktorá sa nám dáva skrze spoločenstvo so Spasiteľom, pretože sme v jeho cirkvi. Buďme horliví v napĺňaní prikázaní evanjelia, aby blízki i vzdialení tým, že nasledujú náš príklad, sa takisto snažili mať účasť na oslave viery a bohatstva milosti, ktoré Boh zosiela všetkým svojim veriacim deťom. 

Ešte raz vám gratulujem pri príležitosti najväčšieho sviatku, sviatku Paschy, sviatku zmŕtvychvstania „Ježiša Krista; on je verný svedok, prvorodený z mŕtvych, vládca nad kráľmi zeme. On nás miluje a oslobodil nás od našich hriechov skrze svoju krv; urobil nás kráľmi a kňazmi pred Bohom, svojím Otcom. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen“ (Zj 1,5-6).

KRISTUS SKUTOČNE VSTAL Z MŔTVYCH!

+ Cyril,

patriarcha Moskvy a celej Rusi

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo