Tragédia rímskeho pápeža Inocenta III.

Tragédia rímskeho pápeža Inocenta III.

Pápež Inocent III. a jeho erb.

Štvrtá križiacka výprava ponúkala príležitosť pre zjednotenie cirkví, ale jej ozajstný priebeh a charakter mužov tej doby zničili každú vyhliadku na úspešné využitie tejto príležitosti.

Pápež Inocent bez prestania hnal dopredu záležitosť križiackej výpravy. V roku 1205 a znovu v roku 1208 sa obrátil na Západ. V tom istom čase sa usiloval sprostredkovať mier medzi kresťanskými kniežatami v Arménsku a Sýrii. Roky 1210 – 1212 videli vpád nemeckého kráľa Ota do Talianska, takže pápež sa nemohol veľmi starať o iné záležitosti. No len čo pominulo toto nebezpečenstvo, pápež sa v okružnom liste vrátil späť k svojmu projektu križiackej výpravy a vydal v tom istom čase (začiatok roka 1213) bulu, ktorá zvolala všeobecný koncil, ktorý sa mal zísť v Lateráne v Ríme 1. novembra 1215.

Štvrtý lateránsky koncil

Už nejaký čas predtým sa skupina gréckych duchovných v Konštantínopole – verní poddaní latinského cisára Henricha (1206 – 1216) – prihovárala za všeobecný koncil ako prostriedok pre zmierenie medzi Východom a Západom, lebo Gréci sa môžu len takto usilovať o úniu.

Ich list navrhoval aj vytvorenie istého druhu zjednotenej gréckej cirkvi. Lebo podčiarkovali potrebu, aby dokonca už pred koncilom mali patriarchu svojej vlastnej mentality a jazyka, „aby ich vyučoval staré zvyky a spovedal“ (J. Cotelerius, Ecclesiae Graecae monumenta III (Paris 1686) 514-520.). 

Avšak koncil pápeža nebol odpoveďou na ich požiadavky, odhliadnuc od nariadenia, že sa má vytvoriť možnosť vysluhovať Grékom sviatosti v gréckom jazyku, ale Gréci mali zostať v závislosti od latinských biskupov.

Postoj pápeža Inocenta vylučoval možnosť koncilu spolu s Grékmi z Nicey, lebo pápež chcel uznať len jediného patriarchu Konštantínopolu, totiž latinského, a bol ochotný trpieť len takých Grékov, ktorí sa podrobili.

Štvrtý lateránsky koncil bol preto latinským koncilom. 412 biskupov a 800 opátov alebo priorov sa zišlo v novembri 1215 v Ríme. Prišli aj latinskí patriarchovia Konštantínopolu a Antiochie.

Hoci koncil sa zaoberal v prvom rade reformou latinského kléru a križiackou výpravou, predsa len bol v niečom významný aj pre nové vzťahy s Grékmi.

Koncilové akty

Koncilové akty sa začínajú vyznaním viery, v ktorom sa vyznáva o Svätom Duchu, že vychádza „rovnakým spôsobom z obidvoch“. Potom prišiel pod titulom „O pýche Grékov“ zákaz pre Grékov umývať oltáre po latinskej omši alebo znovu krstiť deti, ktoré boli pokrstené Latiníkmi, „ako sa toto vyskytlo“.

V 5. kapitole bolo znovu stanovené poradie medzi patriarchátmi: Konštantínopol, Alexandria, Antiochia, Jeruzalem. Držitelia patriarchálnych stolcov si majú vyprosiť od Ríma pálium a odprisahať vernosť Svätému stolcu. Potom môžu udeliť pálium metropolitom, ktorí sú od nich závislí. No každý má právo apelovať na Rím.

Deviata kapitola dekrétovala: „So zreteľom na skutočnosť, že na niektorých miestach v tom istom meste a diecéze bývajú spolu ľudia rozličného jazyka, ktorí aj pri všetkej jednote vo viere majú rozličné obrady a zvyky, prikazujeme, aby biskupi takýchto miest a diecéz ustanovili mužov, ktorí budú sláviť bohoslužbu podľa rozličných obradov a jazykov a takisto vysluhovať sviatosti. Majú poučovať svojich veriacich aj slovom a príkladom. No bezpodmienečne zakazujeme, aby to isté mesto alebo diecéza mali rozličných biskupov. To by bolo monštrum – ako keď by jediné telo malo viacero hláv. No keď z uvedených dôvodov existuje naliehavá potreba, potom miestny biskup má v múdrej starostlivosti ustanoviť katolíckeho preláta gréckeho obradu ako svojho vikára, ktorý mu má byť poslušný a podriadený vo všetkých veciach“ (Mansi 22, 998).    

Okrem toho sú Gréci spomenutí už len v 14. kapitole, kde sa im dáva na vedomie, že hoci sa zodpovedajúc ich starým zvyklostiam trpí ženatý klérus, predsa len každá necudnosť má byť prísne potrestaná.

Koncilové akty sa končia dlhým nabádaním ku križiackej výprave, ktorej začiatok je stanovený na 1. júna 1217. No Inocent nežil dosť dlho na to, aby ju ešte viedol, ako dúfal a sľúbil, lebo zomrel 16. júla 1216.

Hodnotenie pápeža Inocenta

Nemožno karhať Inocenta III., že požadoval pre Rímsky svätý stolec primát, lebo to bolo a je katolíckym učením. No nebolo a nie je katolíckym učením, že latinský obrad je nutne nadradený každému inému obradu. No to bol všeobecný názor na Západe nielen v období tohto pápeža, ktorý s ním súhlasil, ale aj dlhé obdobie potom.

Kanonista v Inocentovi ho nechával umiernene praktizovať svoje princípy. S primátom pápeža spájal aj Inocent nadradené postavenie latinského patriarchu Konštantínopolu.

S cirkvou zmierení Gréci museli urobiť prísahu, prijať oboje. Uznanie primátu ďaleko vzdialeného pápeža bolo v istom zmysle ľahšie, lebo východná cirkev vždy uznávala rímskeho pápeža ako „prvého“. No poslušnosť voči latinskému patriarchovi Konštantínopolu znamenala zamietnutie gréckeho patriarchu, ktorý sídlil v Nicei, a toto bolo nielen proti národnému, ale aj proti náboženskému cíteniu Grékov. 

Inocent uznal platnosť gréckych sviatostí, keďže zakázal, aby boli opakované. Ale urobil to iba z moci „istej tolerancie“. No vysviacka nových biskupov sa má konať v latinskom obrade, čo je dôkazom nízkeho názoru pápeža na grécky obrad.  

K týmto už veľkým prekážkam pre úniu cirkví ešte pristúpilo neustále pápežovo zdráhanie sa uznať existenciu Nicejskej ríše a jeho úsilie posilniť latinskú ríšu. Dôvodom tohto postoja bolo Inocentovo presvedčenie, že zjednotenie cirkví sa môže uskutočniť len vtedy, keď všetci Gréci budú podliehať latinskej ríši a budú sa nachádzať na jednom území, ktoré bude spravované latinskou cirkvou.

No najvýraznejší grécki cirkevní predstavitelia v Nicei, ako aj v Epiruse boli prívržencami gréckej slobody.

Štvrtá križiacka výprava skutočne ponúkala príležitosť pre zjednotenie cirkví, ale jej ozajstný priebeh a charakter mužov tej doby (azda v prvom rade Inocenta III.) zničili každú vyhliadku na úspešné využitie tejto príležitosti.

Z nemčiny preložil o. Ján Krupa

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo