Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
22. december 2015

Pápež František Rímskej kúrii: Žite týchto dvanásť cností

Po minuloročnom katalógu nerestí pápež František predstavil členom Rímskej kúrie katalóg cností. (Celý príhovor.)

Pápež František Rímskej kúrii: Žite týchto dvanásť cností


Pápež opäť prehováral do duše členom Rímskej kúrie. Foto – TASR/AP

Pred vianočnými sviatkami sa Svätý Otec tradične stretol s členmi Rímskej kúrie. Prítomní boli aj niektorí bývalí členovia kúrie vrátane slovenského kardinála Jozefa Tomka.

Vo svojom príhovore pápež František predstavil dvanásť párov čností, ktoré majú byť antibiotikami na choroby Rímskej kúrie, o ktorých hovoril v príhovore pred rokom.

„Niektoré zo spomenutých chorôb sa prejavili aj v tomto roku, spôsobili nemálo bolesti celému telu a zranili mnoho duší, aj s pohoršením,“ povedal pápež František, podľa ktorého už boli vyvodené dôsledky. „Reforma bude pokračovať s dôslednosťou, jasnosťou a rozhodnosťou, pretože cirkev sa má stále reformovať,“ dodala hlava Katolíckej cirkvi.

Otvoreným príhovorom k svojim najbližším spolupracovníkom sa nevyhýbal ani pápež Benedikt XVI. – v roku 2011 hovoril o cirkvi, ktorej tvár je pokrytá prachom.

Predložený „katalóg cností“ má podľa pápeža napomôcť lepšie prežívanie Svätého roka milosrdenstva. „Pozývam vedúcich úradov a predstavených, aby ho prehĺbili, obohatili a doplnili. Je to zoznam, ktorý vychádza z akrostichového rozvinutia slova „misericordia“ (milosrdenstvo, pozn.), aby bolo naším vodcom a naším majákom,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal, že túto literárnu formu používal jezuitský misionár Matteo Ricci, ktorý pôsobil v Číne na prelome 16. a 17. storočia.

Po stretnutí so špičkami Rímskej kúrie sa pápež stretol aj s rádovými zamestnancami Vatikánu. V príhovore ich poprosil o odpustenie za škandály, ktorá sa tohto roku stali v cirkvi a povzbudil ich k dobrému rodinnému životu. 

„Toto by som vám chcel zapriať: aby ste zakúsili radosť z milosrdenstva, začínajúc od svojej rodiny,“ zavinšoval im pápež v závere stretnutia.

Inzercia

Celá kázeň pápeža:

1. Misionarietà e pastoralità – misionárstvo a pastoračnosť. Misionárstvo je to, čo činí a ukazuje kúriu úrodnú a plodnú; je dôkazom účinnosti, výkonnosti a autenticity nášho pôsobenia. Viera je dar, ale miera našej viery sa preukazuje takisto tým, nakoľko sme schopní ju odovzdávať. Každý pokrstený je misionárom Dobrej zvesti predovšetkým svojím životom, svojou prácou a svojím radostným a presvedčivým svedectvom. Zdravá pastorálnosť je nevyhnutnou cnosťou najmä pre každého kňaza. Je to každodenný záväzok nasledovať Dobrého Pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky a dáva svoj život, aby zachránil život druhých. Je to miera našej kuriálnej a kňazskej činnosti. Bez týchto dvoch krídel by sme nikdy nemohli vzlietnuť a už vôbec nie dosiahnuť blahoslavenstvo „verného služobníka“ (porov. Mt 25,14-30).

2. Idoneità e sagacia – spôsobilosť a bystrosť. Spôsobilosť vyžaduje osobnú snahu pri osvojovaní si potrebných náležitostí, ktoré sa vyžadujú pre čo najlepšie plnenie úloh a činností. Bystrosť je pohotovosť mysle v múdrom a tvorivom chápaní a riešení situácií. Spôsobilosť a bystrosť sú takisto ľudskou odpoveďou na božskú milosť, keď sa každý z nás drží onoho známeho úslovia: „Konať všetko, akoby Boh neexistoval, a ponechať všetko Bohu, akoby som neexistoval ja“. Je to konanie učeníka, ktorý sa každý deň obráti k Pánovi slovami krásnej modlitby pripisovanej pápežovi Klementovi XI.: „Veď ma svojou múdrosťou, udržuj spravodlivosťou, utešuj láskavosťou, ochraňuj svojou mocou. Predkladám ti, Bože: svoje myslenie, chcem premýšľať o tebe, svoju reč, chcem hovoriť o tebe, svoje konanie, chcem konať podľa tvojej vôle, svoje utrpenie, chcem ho znášať pre teba.“

3. Spiritualità e umanità – spiritualita a ľudskosť. Spiritualita je nosný stĺp akejkoľvek cirkevnej služby a kresťanského života. Je tým, čo živí všetko naše konanie, je oporou a ochranou pred ľudskou krehkosťou a každodennými pokušeniami. Ľudskosť je tým, čo stelesňuje pravdivosť našej viery. Kto sa zrieka vlastnej ľudskosti, zrieka sa všetkého. Ľudskosť nás odlišuje od strojov a robotov, ktoré nevnímajú a nedojímajú sa. Keď je nám zaťažko ozajstne plakať alebo sa smiať, začína sa náš úpadok a naša transformácia z ľudí na niečo iné. Ľudskosť je umenie prejavovať nehu, dôvernosť a šľachetnosť všetkým (porov. Flp 4,5). Spiritualita a ľudskosť, hoci sú vrodené, tvoria určitý potenciál, ktorý treba uskutočňovať v našom vnútri, neustále dosahovať a každodenne preukazovať.

4. Esemplarità e fedeltà – príkladnosť a vernosť. Blahoslavený Pavol VI. pripomenul kúrii „jej poslanie ísť príkladom“. Príkladnosť predchádza pohoršeniam, ktoré zraňujú duše a ohrozujú vierohodnosť nášho svedectva. Vernosť nášmu zasväteniu, nášmu povolaniu v stálej pripomienke Kristových slov: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.“ (Lk, 16, 10). Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18 6-7)

5. Razionalità e amabilità – racionálnosť a vľúdnosť. Racionálnosť slúži vyvarovaniu sa krajných emócií a vľúdnosť zabraňuje krajnostiam byrokracie, programovania a plánovania. Sú to dary nevyhnutné k osobnej vyváženosti. „Nepriateľ hľadí na to, či je duša hrubá alebo jemná. Ak je jemná, snaží sa, aby ju ešte viac zjemnil až do krajnosti, aby ju znepokojil a poplietol.“ Každá krajnosť je ukazovateľom nejakej rovnováhy, ako krajná racionálnosť, tak aj krajná vľúdnosť.

6. Innocuità e determinazione – krotkosť a odhodlanosť. Krotkosť vedie k opatrnosti, dáva schopnosť zdržiavať sa impulzívneho a unáhleného konania. Je to schopnosť dať pozorným a chápavým konaním v rôznych situáciách vyniknúť tomu najlepšiemu, čo je v nás a v druhých. Znamená to činiť druhým to, čo by si chcel, aby robili tebe (porov. Mt 7,12 a Lk 6, 31). Odhodlanosť znamená konať s pevnou vôľou, s jasnou predstavou a v poslušnosti Bohu a riadiť sa pritom najvyšším zákonom, ktorý je salus animarum.

7. Carità e verità - láska a pravda. Dve cnosti v kresťanskej existencii nerozdielne spojené: konať pravdu v láske a žiť podľa pravdy v láske. (porov. Ef 4,15).[5]  Pretože láska bez pravdy sa mení v deštruktívnu dobrácku ideológiu a pravda bez lásky v slepé posudzovanie.

8. Onestà e maturità – poctivosť a zrelosť. Poctivosť znamená priamosť, čestnosť a absolútne úprimné konanie, tak pred sebou, ako aj pred Bohom. Poctivý človek sa nebojí, že bude niekým prekvapený, pretože nikdy neklame toho, komu dôveruje. Poctivý človek sa nikdy nespráva arogantne k ľudom či veciam, ktoré mu boli zverené, aby ich spravoval, ako to robí zlý sluha (Mt 24,48). Poctivosť je základom, na ktorom spočívajú všetky ďalšie kvality. Zrelosť znamená úsilie dosiahnuť harmonický vzťah medzi svojimi fyzickými, psychickými a duchovnými schopnosťami. Je cieľom a výsledkom nikdy nekončiaceho sa procesu, ktorý nie je závislý od nášho veku.

9. Rispettosità e umiltà – ohľaduplnosť a pokora. Ohľaduplnosť je schopnosť šľachetného a jemného ducha tých ľudí, ktorí sa vždy snažia preukazovať skutočné ohľady voči ostatným, ohľady voči predstaveným i podriadeným, ohľady k spisom, dokumentom, tajomstvám i mlčanlivosti. Sú ľudia, ktorí dokážu pozorne počúvať a zdvorilo hovoriť. Pokora je cnosť svätých ľudí a ľudí plných Boha, v ktorých čím viac narastá dôležitosť, tým väčšmi v nich rastie vedomie, že sami sú ničím a že nič nemôžu učiniť bez Božej milosti (porov. Jan 15,8).

10.  Doviziosità e attenzione – štedrosť a pozornosť. Čím viac dôverujeme Bohu a Jeho prozreteľnosti, tým viac duša prekypuje a sme ochotnejší dávať, pričom vieme, že čím viac dávame, tým viac dostávame. Je skutočne zbytočné otvoriť všetky Sväté brány vo všetkých bazilikách sveta, pokiaľ brána nášho srdca zostane uzavretá pred láskou, pokiaľ naše dlane budú zovreté a nebudú dávať, pokiaľ naše domy nebudú pripravené pohostiť a naše kostoly budú zamknuté. Pozornosť znamená starať sa o detaily, ponúkať to najlepšie zo seba a mať sa na pozore pred svojimi neresťami a nedostatkami. Svätý Vincent de Paul sa modlil takto: „Pane, pomôž mi, aby som si ihneď všímal tých, ktorí sú vedľa mňa, tých, ktorí žijú v obavách a zmätkoch, tých, ktorí trpia, ale nedávajú to najavo, tých, ktorí sa cítia osamotení bez toho, aby to chceli.“

11. Impavidità e prontezza – nebojácnosť a pripravenosť. Byť statočný znamená nedať sa zastrašiť ťažkosťami ako Daniel v jame levovej alebo ako Dávid pred Goliášom. Znamená to konať srdnato, rozhodne a horlivo ako „dobrý vojak Krista Ježiša“ (2 Tim2,3-4), vedieť bez zaváhania učiniť prvý krok ako Abrahám a ako Mária. Pripravenosť, naopak, znamená vedieť konať slobodne a bystro bez toho, aby sme sa pripútavali k pominuteľným materiálnym veciam. „Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce,“ hovorí žalm. Byť pripravený znamená byť neustále na ceste, nedať sa nikdy zaťažovať hromadením zbytočných vecí a uzatvorenosti do vlastných projektov, nedať sa opanovať ctižiadosťou.

12. Affidabilità e sobrietà – dôveryhodnosť a striedmosť. Dôveryhodný človek dokáže poctivo a spoľahlivo dosiahnuť svoje záväzky, keď na ne upiera pozornosť, ale predovšetkým, keď je sám. Je to človek, ktorý vyžaruje pokoj, pretože nikdy nezradí poskytnutú dôveru. Striedmosť, ktorá je poslednou cnosťou tohto zoznamu, ktorý nie je riadený podľa dôležitosti, je schopnosť vzdať sa všetkého prebytočného a odolávať vládnucemu konzumnému mysleniu. Striedmosť zahŕňa uvážlivosť, jednoduchosť, zameranie sa na podstatné, vyváženosť, umiernenosť. Striedmosť znamená hľadieť na svet Božími očami, pohľadom chudobných ľudí a z ich strany. Striedmosť je životný štýl, ktorý označuje prvenstvo druhého človeka ako hierarchický princíp a vyjadruje sa bytím utváraným ako starostlivosť o druhých a služba. Striedmy človek vo všetkom stelesňuje ucelenosť a podstatu, pretože dokáže uberať a zhodnocovať, opätovne zužitkovať, rozumne spravovať a žiť so zmyslom pre mieru.

Infografika – Peter Balberčák

Odporúčame