Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
23. apríl 2016

Ako sa pozerá na Ježiša Korán

Prorok Mohamed v Ježišovi nevidel ani Božieho Syna, ani bežného človeka.
Ako sa pozerá na Ježiša Korán

List Koránu z 8. až 9. storočia.

Významná nemecká islamologička Annemarie Schimmelová (1922 – 2003) spomína, ako raz pred moslimskými študentmi teológie v Ankare spomenula, že mnohí kresťania dnes už neveria v panenské narodenie Ježiša, a vtedy sa jedna študentka pobúrene postavila a povedala: „Potom sme ale lepšími kresťanmi ako vy!“

 Svoj zážitok táto dlhoročná profesorka na Harvardovej univerzite zachytila v knihe s názvom Jesus und Maria in der islamischen Mystik (Kösel-Verlag, 1996). Ako píše v úvode, napísať o vysokom oceňovaní Ježiša v islamskej mystike ju primäl „pocit, že sú to práve Ježiš a Mária, skrze ktorých môže kresťanstvo a islam dospieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu“.

Táto nositeľka viacerých čestných doktorátov a znalkyňa mnohých blízkovýchodných jazykov neopomenula spomenúť, že „žiaľ, len málo ľudí vie, že Ježiš ako ,Mohamedov predchodca` požíva v očiach moslimov veľkú úctu, aj keď v dogmatických jednotlivostiach (ukrižovanie, Božie synovstvo) jestvujú podstatné rozdiely“.

Nízke povedomie kresťanov o Ježišovi v Koráne

Schimellovej slová o nízkom povedomí kresťanov o Ježišovom obraze v Koráne potvrdzuje aj Martin Bauschke, ktorý je vedúcim berlínskej kancelárie nemeckej nadácie „Svetový étos“ zameranej na medzikultúrny a medzináboženský výskum, vzdelávanie a stretnutie.

Rukopis tzv. Birminghamského Koránu datovaný do 7. storočia.

V úvode do svojej renomovanej knihy Syn Márie. Ježiš v Koráne (WBD 2013) píše, ako už takmer dvadsať rokov zvykne na začiatku svojich prednášok a odborných seminárov rozdať anketový lístok na tému: „Čo viete o Ježišovi v Koráne?“

Vyhodnotenie odpovedí pravidelne ukázalo, že „väčšina kresťanov má sotva nejakú potuchu o Ježišovi v Koráne. Spravidla nikdy nečítali Korán, poznajú nanajvýš niekoľko koránskych citátov zo sekundárnej literatúry alebo z novín, väčšinou v zlom alebo neúplnom preklade. Medzi kresťanmi je už pomerne známe, že podľa Koránu Ježiš nie je Boží Syn. Že to však nemusí byť hneď dokladom neúcty voči Ježišovi, je sotva niekomu jasné“.

Uvedené slová a zistenia reflektujú nemecky hovoriace krajiny, domnievam sa však, že veľmi podobná je situácia aj na Slovensku. Na nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsim najskôr priblížiť, čo hovorí Korán o Ježišovi, a poukázať na to, že hoci podľa Koránu Ježiš nie je Božím Synom, nie je ani bežným človekom.

Na pomoc som si vzal uvedenú publikáciu Martina Bauschkeho a monografiu z pera Adela Theodora Khouryho – Muhammad. Der Prophet und seine Botschaft (Herder 2008).  Ostatných autorov spomeniem priebežne.

Ježiš v Koráne

Ježiš je popri Mojžišovi a Abrahámovi najčastejšie uvádzanou biblickou postavou v Koráne. Všíma si ho celkovo 19 zo 114 súr (teda kapitol) Koránu. Rozsah textu o Ježišovi v Koráne činí dobrých 120 veršov. Sú rozložené takmer počas celého trvania približne 22-ročného Mohamedovho pôsobenia. Odhliadnuc od najranejšej fázy ohlasovania sa Mohamed potom takmer pravidelne zaoberal Ježišovou osobou. Do Koránu Mohamed Ježiša zaradil či o ňom hovoril zaiste v prvom rade preto, lebo seba považoval za posledného proroka, „pečať prorokov“ (Korán 33:40), teda aj za proroka po Ježišovi. V súre 19:30 Ježiš o sebe hovorí: „Som služobníkom Boha. On mi zjavil Písmo a ustanovil ma prorokom.“ Mohamed sa videl v rade biblických Božích poslov. Z toho pre neho nutne vyplývalo zaradiť do Koránu aj Ježiša.

Ježišova matka

Mária, Ježišova matka, je jedinou po mene spomínanou ženou v Koráne. Boh ju vyznamenal zvláštnym vyvolením (Korán 3:33). Naopak Jozef sa v Koráne neuvádza, dobre ho však pozná islamská tradícia. Ježiš sa v Koráne často označuje ako „Syn Márie“. Mária počala svojho syna božským stvoriteľským aktom (Korán 19:20n) alebo vdýchnutím ducha (Korán 19:22), ako sa domnievajú niektorí komentátori Koránu.

Rukopis tzv. Birminghamského Koránu datovaný do 7. storočia.

Proti výčitkám príbuzenstva, že priviedla na svet nemanželské dieťa, dieťa Ježiš berie Máriu verejne pod ochranu tým, že zázračne prehovorí pred očami všetkých a poukáže na svoje božské poslanie: „Som služobníkom Božím. On mi zjavil Písmo a ustanovil ma prorokom.“ (Korán 19:30) Na inom mieste Korán výslovne bráni Máriu proti „ohováračským rečiam“ židov (Korán 4:156) a opakovane označuje Ježišovu matku za tú, ktorá si „strážila/chránila panenstvo“ (Korán 21:91; 66:12). Korán trvá so všetkou rozhodnosťou na panenskom počatí a narodení Ježiša.

Prorok Ježiš

Podľa Koránu je Ježiš popri Noemovi, Abrahámovi, Mojžišovi a Mohamedovi jednou z najväčších osobností dejín prorokov (Korán 33:7). Boh posilnil Ježiša, syna Márie, duchom svätosti (Korán 2:87) a poveril ho, aby ohlasoval deťom Izraela evanjelium. Tým Ježiš stojí v rade tých, ktorí dostali bezprostredne od Boha spis zjavenia, ako pred ním Mojžiš, sprostredkovateľ Tóry, a po ňom Mohamed, sprostredkovateľ Koránu. Preto Ježiš je nielen vyčnievajúcim prorokom, ale aj jedným z veľkých Božích poslov. Sám Boh sprevádzal Ježišovo kázanie a pôsobenie rozličnými zázrakmi a znameniami, aby potvrdil pravosť jeho poslania (Korán 5:110; 3:48n). Nielen na tomto, ale aj na druhom svete bude Ježiš požívať veľkú úctu a bude patriť k tým, ktorí sú blízko pri Bohu (Korán 3:45).

 Koránske označenia Ježiša

 V Koráne sa Ježiš označuje ako „slovo Boha“ (Korán 3:39-45; 4:171). „Slovo“ (arab. kalima, gr. logos) ako koránske označenie pre Ježiša má dva významy: Ježiš je ako všetko existujúce povolaný k bytiu Božím stvoriteľským slovom. Ježiš je Božím prorokom a poslom a Božím slovom.

Inzercia

 Aj keď pôvod koránskej terminológie mohol byť kresťanský, Mohamed jej prepožičal nový význam. Ten je v súlade s monoteizmom, ktorý Mohamed tak vehementne bránil. Vylučuje každé vysvetlenie v zmysle prológu Jánovho evanjelia, že Ježiš je večný Logos (Jn 1,14).

 Čo platí pre označenie „slovo Boha“ pre Ježiša, hodí sa aj na jeho charakteristiku ako „ducha“ (arab. ruh) Boha (Korán 4:171; 21:91; 66:12). Aj v tomto prípade sa zvlášť vyzdvihuje stvorené bytie Ježiša: Skrze stvoriteľské slovo Boha a vdýchnutie jeho ducha bol Ježiš, ako už pred ním Adam, povolaný do života (Korán 19:15; 32:9; 38:72).

 Podľa Koránu aj ako Boží prorok a posol Ježiš je a zostane človekom: „Mesiáš iste neopovrhne byť služobníkom Boha...“ (Korán 4:172). Preto mu nemožno pripisovať vlastnosti, ktoré mu neprináležia (Korán 4:171). Všetci ľudia sú pred Bohom ako otroci: „Nikto na nebi a na zemi sa nesmie k Milosrdnému priblížiť ináč ako služobník.“ (Korán 19:93)

Rukopis tzv. Birminghamského Koránu datovaný do 7. storočia.

Korán označuje Ježiša na mnohých miestach ako Mesiáša. Bez toho, aby s tým spájal biblickú náplň, Mohamed prevzal tento titul a preniesol ho ako čestné meno  na Ježiša. Moslimský význam tohto titulu, ako to dosvedčujú komentátori Koránu, je všestranný. Podľa nich je Ježiš označovaný ako Mesiáš, pretože: bol pomazaný Božím požehnaním; bol pomazaný za proroka; sám pomazával a liečil chorých; bol uchránený skrze krídla anjela Gabriela od dotyku satanom a takto od hriechu...

Keďže pri pojme Mesiáš (arab. al-Masih) ide o poarabčenú formu sýrskeho slova Mešiha, ktoré je zas doslovným prekladom gréckeho slova Christos, niektorí prekladatelia Koránu do moderných jazykov uprednostňujú prekladať pojem al-Masih namiesto pojmu „Mesiáš“ termínom „Kristus“. Vhodnejšie je však prekladať pojem al-Masih pojmom Mesiáš, lebo v kánonických evanjeliách a listoch je spätý s titulom „Boží Syn“ (Mt 16,16). Korán však jednoznačne odmieta Ježišovo Božie synovstvo.

Ježiš nie je Boží Syn

Korán dôrazne neguje Božie synovstvo Ježiša: „Vlastníci Písma, nepreháňajte vo svojom náboženstve a hovorte o Bohu iba pravdu. Mesiáš Ježiš, syn Márie, je poslom Boha, slovom Boha, ktoré vložil do Márie...“ (Korán 4:171). Korán opakovane zdôrazňuje, že Ježiš je iba Božím prorokom a poslom. Ako náboženstvo striktného monoteizmu neguje islam každú možnosť plodenia v Bohu a každý spôsob otcovstva Boha: „Povedz: on jediný Boh, večný Boh. On neplodí a nie je splodený a nikto mu nie je rovný.“ (Korán 112) Ani v prenesenom význame sa nedá hovoriť o Bohu ako o otcovi, lebo nijaké stvorenie nemôže mať k Bohu vzťah otec – dieťa (Korán 5:18). Toto platí v rovnakej miere aj pre Ježiša.

Podľa Koránu Ježiš nezomrel na kríži. Proti židom, ktorí hovoria: „Videli sme Krista Ježiša, syna Márie, posla Boha, zabitého“ (Korán 4:157), Korán tvrdí: „Oni ho však nezabili a neukrižovali ho, ale zjavila sa im jemu podobná postava ... A oni ho istotne nezabili, ale Boh ho zdvihol k sebe. Boh je mocný a múdry.“ (Korán 4:159) Podľa koránskeho tvrdenia sa židom nepodarilo ukrižovať Ježiša. Boh ho zachránil. Toto zdôrazňuje aj súra 5:110. O okamihu smrti sa názory islamských exegétov rozchádzajú. Niektorí sa domnievajú, že Boh zachránil Ježiša z rúk jeho nepriateľov a uchránil ho pred smrťou na kríži, potom však Ježiš zomrel, po krátkom čase bol vzkriesený z mŕtvych a vyzdvihnutý do neba. Iní komentátori zastávajú názor, že prijatie do nebies sa udialo bez predchádzajúcej smrti a Ježiš zomrie až po svojom opätovnom príchode na konci vekov, lebo to, že Ježiš je smrteľný, sa dá vyvodiť z Koránu (Korán 19:33).

Rukopis tzv. Birminghamského Koránu datovaný do 7. storočia.

Korán ani slovom nespomína Ježišovo dielo vykúpenia. Podľa islamského presvedčenia ľudia nepotrebujú vykupiteľa, ale Božie milosrdenstvo. Každý je hriešnikom pred Bohom a má sa zodpovedať len za svoje vlastné hriechy. Práve tak nemôže nikto zástupne vystupovať za iných a priniesť im spásu. Ježiš je teda „iba“ jedným z veľkých prorokov dejín, prorokom, ktorého Boh vyznamenal osobitnou milosťou a zázračným vyvolením.

Eschatologická úloha Ježiša podľa islamskej tradície

 Ako píše L. Hagemann vo svojom príspevku Jesus Christus (Islam-Lexikon, Herder 2006), podľa islamskej tradície, z ktorej však mnohé nemá oporu v Koráne, Ježiš príde z neba opäť na konci vekov. Jeho príchodom sa začne obdobie konca a bude oznámený konečný súd. Ježiš sa bude zdržiavať v Jeruzaleme a bude si tam plniť povinnosti pravoverného moslima. Odstráni všetko, čo protirečí islamu a jeho zákonodarstvu: synagógy, kostoly, kríže atď. Ježiš bude svedčiť proti židom a kresťanom, pretože v neho neverili alebo sfalšovali jeho posolstvo. Ježiš nastolí jednotu ľudstva a štyridsať rokov bude vládnuť definitívnej ríši obdobia konca. Podľa islamskej tradície sa Ježiš ožení a bude plodiť deti. Napokon zomrie v Medine a pochovajú ho vedľa Mohameda a kalifov Abú Bakra a Umara. Ježiš dostane od Boha povolenie vystupovať v posledný deň ako príhovorca za ľudí (Korán 3:45) a v deň zmŕtvychvstania bude svedkom, pokiaľ ide o kresťanov a židov (Korán 4:159).

Niekto viac ako len bežný človek

Pre Korán a islamskú tradíciu Ježiš síce nie je Božím Synom, no je jedným z veľkých prorokov dejín. Ježiš je prorokom, ktorého Boh vyznamenal osobitnou milosťou, zázračným vyvolením a zvláštnym poslaním.

 

Foto: wikimedia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.