Starobylá kázeň na sviatok Narodenia Pána

Starobylá kázeň na sviatok Narodenia Pána

Človeče, pozri, čím sa pre teba stal Boh! Prijmi náuku o takej nevýslovnej pokore.

Človek nie je schopný vysvetliť božské Slovo

Ak skutočne chceme vychváliť Božieho Syna ako toho, ktorý je u Otca, Otcovi rovný a spoločne s ním večný, ak chceme vychváliť toho, v ktorom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, veci viditeľné i neviditeľné, toho, ktorý je božské Slovo a Boh, život i svetlo ľudí, nemôžeme sa diviť, že k tomu nebudú postačovať nijaké ľudské myšlienky ani slová. Ale ako by ho mohol dostatočne chváliť náš jazyk, keď ho dosiaľ nie je schopné zazrieť naše srdce, ktoré on obdaroval očami schopnými ho zbadať, ak, pravdaže, sú očistené od neprávosti a uzdravené zo svojej choroby, takže tí, ktorí sú čistého srdca, sa stávajú blahoslavenými, lebo oni budú vidieť Boha (porov. Mt 5,8).

Áno, niet divu, že nedokážeme nájsť slová, ktorými by sme mohli vysloviť jediné Slovo, keďže my, ktorí by sme mali o ňom niečo povedať, sme boli v tomto Slove povolaní k bytiu. Tieto slová, ktoré si pomyslíme a ktoré vyslovíme, utvárajú našu myseľ, no zároveň je naša myseľ sama utváraná týmto Slovom. Človek pritom netvorí slová rovnako, ako je sám utvorený Slovom, lebo Otec nezrodil jediné Slovo rovnakým spôsobom, ako stvoril všetko prostredníctvom Slova. Iste, Boha zrodil Boh, avšak rodiaci i zrodený sú jediným Bohom. Svet však stvoril Boh, svet sa pomíňa, a Boh trvá. A tak ako to, čo bolo stvorené, pochopiteľne neučinilo samo seba, tak tiež Slovo, skrze ktoré bolo všetko učinené, iste nemohlo byť samo nikým učinené. Preto sa nečudujme, že človek nie je schopný vyjadriť slovami Slovo, skrze ktoré bolo všetko stvorené, keďže človek bol stvorený ako ostatné skutočnosti.  

Večný deň

Tak teda aspoň na chvíľku nastražme svoje uši i myšlienky. Pozrime sa, či budeme schopní niečo povedať, a to nie o výroku: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bola u Boha a to Slovo bolo Boh (Jn 1,1), ale o výroku: A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1,14), či môžeme povedať niečo o tom, ako prebývalo medzi nami, či sa azda dá povedať aspoň niečo tam, kde sa chcel stať viditeľným. To je nakoniec aj dôvod, prečo slávime tento deň, keď sa Slovo rozhodlo narodiť z panny. Chcelo pritom, aby o jeho zrodení ľudia rozprávali akýmkoľvek dostupným spôsobom. O jeho večnosti, v ktorej sa Boh narodil z Boha, sa potom hovorí:

Kto vysvetlí jeho zrodenie?

V tejto večnosti niet dňa, ktorý by mal byť slávený ako sviatok, veď taký deň sa nepomíňa a nevracia sa každý rok, ale tento deň zostáva a nepozná západ, lebo sa nezačal východom slnka.

Týmto večným Dňom je preto jediné božské Slovo, tento život i svetlo ľudí. Avšak deň, v ktorý sa Slovo spojilo s ľudským telom a bolo stvorené ako ženích, ktorý vychádza zo svojej svadobnej komnaty, nastal práve dnes a zajtra už bude včerajším. A napriek tomu nám tento deň poukazuje na večný Deň, ktorý sa narodil z panny, lebo večný Deň narodený z panny posvätil dnešný deň.

Aké chvály by sme mohli vyspievať Bohu, aké veľké vďaky by sme mu mohli vzdať? Veď on si nás tak zamiloval, že kvôli nám prišiel v čase ten, skrze ktorého bol stvorený všetok čas. Z lásky k nám sa stal mladším než mnoho jeho služobníkov vo svete, hoci bol vo svojej večnosti starší než samotný svet. Z lásky k nám sa človekom stal ten, ktorý človeka stvoril, a bol stvorený z matky, ktorú sám stvoril. Nechal sa nosiť na rukách, ktoré sám utvoril, nasával z pŕs, ktoré sám naplnil. V jasliach potichu plakalo Slovo ako dieťa, Slovo, bez ktorého ľudská výrečnosť onemie.

Dieťa – Slovo: učiteľ pokory

Človeče, pozri, čím sa pre teba stal Boh! Prijmi náuku o takej nevýslovnej pokore, hoci pochádza od Učiteľa, ktorý zatiaľ nevie hovoriť.

Ty si bol vtedy v raji taký výrečný, že si dal každej živej bytosti vlastné meno, tu však kvôli tebe ležal tvoj Stvoriteľ ako dieťa a menom nenazval ani vlastnú matku.

Ty si sa stratil uprostred rozľahlého lesa plného ovocných stromov tým, že si zanedbal poslušnosť, ale on prišiel s poslušnosťou ako smrteľník do preplneného zájazdového útulku, aby svojou smrťou vyhľadal mŕtveho.

Hoci si človekom, chcel si sa stať Bohom, aby si zahynul. On – hoci bol Bohom – sa chcel stať človekom, aby našiel to, čo zahynulo. Teba ľudská pýcha pritlačila k zemi tak, že ti nemohlo pomôcť nič iné než Božia pokora.

Mária Panna a cirkev panna

Preto slávme radostne deň, keď Mária porodila Spasiteľa, keď vydatá žena porodila stvoriteľa manželstva, keď panna porodila kniežaťa panien.

Slávme deň, keď sa žena zasnúbená mužovi stala matkou, avšak bez pričinenia svojho muža.

Slávme pannu pred manželstvom, pannu počas manželstva, pannu čakajúcu dieťa, pannu dojčiacu.

Všemohúci Boh nijakým spôsobom nepripravil svätú Máriu svojím narodením o panenstvo, keď si ju vyvolil na svoje zrodenie.

Áno, plodnosť v manželstve je iste skvelá vec, ale neporušenosť vlastná zasvätenému životu je ešte lepšia.

Preto človek Kristus ako Boh (lebo v tej istej osobe bol človek i Boh) mohol darovať svojej matke obidva stavy. Či by svojej matke daroval to dobro, ktoré manželia milujú, takým spôsobom, že by ju pripravil o to lepšie, kvôli ktorému sa panny rozhodujú, že sa nestanú matkami?

A tak svätá panna cirkev dnes oslavuje narodenie z Panny. K tejto cirkvi sa apoštol obracia slovami: Ja som predsa pripravil vaše zasnúbenie jednému mužovi a musím vás pripraviť Kristovi ako čistú pannu (2Kor 11,2). 

Ako by cirkev mohla byť čistou pannou v toľkých národoch obojakého pohlavia, a to nielen v chlapcoch a pannách, ale tiež v ženatých otcoch a vydatých matkách?

Opakujem: ako by mohla byť cirkev čistou pannou, ak nie neporušenosťou svojej viery, nádeje a lásky? Preto keď chcel Kristus ustanoviť panenstvo cirkvi v srdci, najskôr uchoval Máriino telesné panenstvo. V ľudskom manželstve je žena, pravdaže, daná manželovi, takže prestáva byť pannou. Cirkev však nemôže byť pannou, ak nenájde manžela, ktorému bola daná – totiž syna panny.   

Zdroj: David Vopřada, Svatý Augustin, Vánočné promluvy, Kryslal OP 2015. Pripravil o. Ján Krupa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo