Hriech z pohľadu ruského pravoslávneho teológa

Hriech z pohľadu ruského pravoslávneho teológa

Metropolita Ilarion Alfejev pri prednáške. Foto: doxologia.ro

Hriechom je každý ľubovoľný odklon človeka od mravného zákona daného Bohom, od cieľa, na ktorý Boh predurčil človeka.

V kresťanskom spôsobe života má pojem hriech veľký význam. Hriechom je každý ľubovoľný odklon človeka od mravného zákona daného Bohom, od cieľa, na ktorý Boh predurčil človeka. Preto slovo „hriech“ označuje viac než nejaký trestný čin alebo nejaké iné porušenie občianskeho právneho poriadku. Avšak aj porušenie zákona môže porušiť mravný poriadok daný Bohom, a preto môže byť hriechom.

Hriech oddeľuje človeka od Boha a vedie k duchovnej smrti. Podľa slov apoštola Jakuba „každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť“ (Jak 1,14-15).

Osem základných hriechov

Hriechy ľudí sú rozmanité a nedajú sa úplne roztriediť. V ranokresťanskej literatúre jestvovala predstava, že všetky hriechy možno odvodiť z ôsmich základných hriechov, ktoré vznikajú z hriešnych žiadostivostí: nestriedmosť, zmyselnosť, lakomstvo, hnev, smútok, znechutenosť, márnivosť, pýcha. V západnej tradícii sa vyvinulo učenie, podľa ktorého sa hriechy delia na smrteľné hriechy, teda zvlášť ťažké, a menej ťažké všedné hriechy. Niekedy sa hriechy delia do troch kategórií: proti Bohu, proti blížnemu, proti sebe samému.

Existujú dobrovoľné a nedobrovoľné hriechy. Dobrovoľný hriech človek pácha vedome, keď chápe, že určitý skutok odporuje Božiemu zákonu, a napriek tomu ho urobí. Nedobrovoľným sa nazýva hriech, ktorý človek pácha bez svojho osobného želania, proti svojej vôli.

Kristus hovorí: „Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu“ (Jn 8,34). Hriech robí človeka svojím otrokom, robí ho závislým od hriešnych návykov, sklonov, „žiadostivosti tela, žiadostivosti očí a vystatovania sa blahobytom“ (1Jn 2,16).  

Hriech a závislosť

V dnešnom medicínskom lexikóne pojem „závislosť“ znamená nepremožiteľnú potrebu: hovorí sa o závislosti od drog, alkoholu, počítačových hier atď. Niektoré formy závislosti sú spojené so psychickými poruchami. Veľmi často je základom závislosti zakorenený návyk na hriech. Alkoholizmus a narkománia sú napr. z pohľadu Cirkvi hriešne, lebo môžu priviesť človeka až k úplnému zničeniu osoby.    

Rozličné formy závislosti sú nezriedka navzájom spojené: keď sa uskutoční oslobodenie od nejakej závislosti mechanickými prostriedkami, môže to viesť k tomu, že človek upadne do inej závislosti. Takisto sú aj hriechy navzájom spojené a často za hriechom nasleduje ďalší hriech. Apoštol Pavol zdôrazňuje napr. spojitosť medzi nadmerným požívaním alkoholu a zmyselnosťou (Ef 5,18). Svätý Cyprián z Kartága (3. stor.) píše: „Keď je prekonané lakomstvo, potom povstane rozkoš; keď je prekonaná rozkoš, potom sa objaví márnivosť; keď je zničená márnivosť, potom nás rozhorčí hnev, keď sa chvastá pýcha, láka nás opilstvo, nepriateľstvo podkopáva svornosť a žiarlivosť kazí priateľstvo.“

Potreba Božej milosti    

Hriechy nemožno prekonať výlučne cestou vlastného vôľového úsilia alebo sebaovplyvňovaním. V boji proti hriechom sa nesmieme spoliehať len na seba. Treba prosiť o Božiu pomoc a čerpať silu z viery a zo Svätého písma. Apoštol Pavol hovorí: „Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ (Ef 6,14-17).

V kresťanstve sa hriech chápe ako choroba. Hriech ako duchovná choroba má často ako priamy následok telesné ochorenie. Duchovné uzdravenie má účinok na celkový duchovno-telesný stav človeka. Na to poukazuje Pán Ježiš Kristus, keď uzdravuje ochrnutého a povie mu: „Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9,2). Inému ochrnutému, ktorý ho prosí o uzdravenie, Ježiš povie: „Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!“ (Jn 5,14).

Metropolit Hilarion (Alfeyev): Katechismus. Kleine Wegbegleitung im orthodoxen Glauben, Muenster 2017. Preložil o. Ján Krupa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo